Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Krok po kroku, czyli o kolejnych szczeblach kariery
Krok po kroku, czyli o kolejnych szczeblach kariery PDF Drukuj Email

W odpowiedzi na oczekiwania pocz?tkuj?cych zawodnikw oraz je?d?cw pocz?tkuj?cych koni przedstawiamy syntetyczne opracowanie zasad zdobywania uprawnie? pozwalaj?cych na starty w poszczeglnych klasach konkursw rajdowych.

Od 1 stycznia bie??cego roku wesz?y w ?ycie nowe przepisy mi?dzynarodowe zmieniaj?ce klasyfikacje poszczeglnych dystansw oraz reguluj?ce zagrywanie je?d?cw i koni do poszczeglnych klas konkursw. Nowe zasady wprowadzone przez Mi?dzynarodow? Federacj? Je?dzieck? zdeterminowa?y zmiany w polskim regulaminie w obu wy?ej wymienionych kwestiach.

Wed?ug obecnych przepisw osoba chc?ca rozpocz?? swoj? przygod? z rajdami d?ugodystansowymi musi zda? egzamin na Br?zow? Odznak? Je?dzieck? i wykupi? licencj? WZJ lub PZJ. Oczywi?cie do startw w konkursach amatorskich te wymagania nie musz? by? spe?nione.

Wykupienie podstawowej licencji W uprawnia do startw w konkursach klas LL, L, P i N. Je?eli w miar? rozwoju naszej kariery zapragniemy startw w konkursach na d?u?szych dystansach, bez limitw pr?dko?ci, konieczne jest zdobycie przez nas III klasy sportowej, czyli uko?czenie w jednym roku dwch konkursw klasy P z minimum 30 pkt. oraz dwch konkursw klasy N. Posiadanie III klasy sportowej uprawnia nas do startw w konkursach klasy 1*. Je?eli w jednym roku uko?czymy dwa konkursy klasy 1* spe?nimy norm? na II klas? sportow?, ktra daje nam prawo startu w konkursach 2*. Uko?czenie konkursu 2* w tempie minimum 14 km/h na Zawodach Oglnopolskich lub Zawodach Mi?dzynarodowych daje nam I klas? sportow? i mo?liwo?? startw w konkursach 3*.

Podobne s? zasady zagrywania koni. Je?eli ko? (minimum 5 - letni) uko?czy dwa konkursy klasy P z minimum 27 punktami, to mo?e startowa? w konkursach klasy N. Je?eli ko? (minimum 6 - letni) uko?czy dwa konkursy klasy N, to mo?e startowa? w konkursach klasy 1*. Zawodnicy posiadaj?cy minimum licencj? II (II klas? sportow?) mog? t? drog? troch? skrci? i rozpocz?? starty konia (minimum 6 - letniego) od klasy N i zakwalifikowa? go do konkursw klasy 1* poprzez trzykrotne uko?czenie konkursu klasy N. Potem jest ju? ?atwiej. Uko?czenie konkursu klasy 1* daje mo?liwo?? startu w konkursie 2*, a uko?czenie konkursy 2* daje mo?liwo?? startu w konkursie 3*.

Polskie przepisy s? w miar? spjne z przepisami mi?dzynarodowymi. Uzyskanie kwalifikacji do konkursw klasy 1* zarwno przez konia jak i je?d?ca uprawnia do startu w zawodach krajowych oraz mi?dzynarodowych (CEI) w konkursach klasy 1*. Dla zawodnikw oraz koni chc?cych rozwija? swoj? karier? mi?dzynarodow? konieczne s? starty w konkursach mi?dzynarodowych (CEI). I tak ?eby wzi?? udzia? w konkursie CEI2* ko? i je?dziec (niekoniecznie jako para) musz? wcze?niej uko?czy? konkurs CEI1*, a ?eby wzi?? udzia? w konkursie CEI3* ko? i je?dziec (niekoniecznie jako para) musz? wcze?niej uko?czy? konkurs CEI2*.

Bardziej szczeg?owe informacje na ten temat mo?na znale?? w Regulaminie Dyscypliny, Normach na Klasy Sportowe oraz w Przepisach FEI, ktrych t?umaczenie jest dost?pne na naszej stronie. W razie ewentualnych w?tpliwo?ci prosz? zadawa? pytania na forum.

 

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 31 marca 2009
 

Sponsorzy

amplus