Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

W pierwszy weekend maja, na terenie Klubu Je?dzieckiego BIK Geniusze pa?stwa Wies?awy i Jerzego Maliszewskich, odby?y si? zawody otwarcia sezonu rajdowego w Polsce.

W propozycjach zawodów by?o rozegranie 4 konkursów na dystansach od 30 do blisko 90 km (konkursy klasy L do 1*). Ostatecznie odby?y si? jednak 3 konkursy - niestety nie przybyli zawodnicy zapisani wst?pnie na nowy konkurs kategorii N.


W konkursie 1* rozgrywanym na dystansie 89.6 km, w s?oneczny sobotni poranek wystartowa?o na tras? rajdu 6 par, w tym dwie zawodniczki z zagranicy (Litwa). Wy?cig odbywa? si? we w miar? wyrównanym tempie. Niestety ju? na I bramce weterynaryjnej z powodu kulawizny konia zosta?a wyeliminowana jedna z zawodniczek z Litwy, a na bramce drugiej kolejne 2 zawodniczki (równie? Litwinka oraz miejscowa zawodniczka KJ BIK). I tak na ostatni? p?tl? konkursu wyjecha?y jad?ce z podobn? pr?dko?ci? dwie pary zawodników: Kamila Urba?czyk oraz Zbigniew Szczygie? oraz jad?cy zdecydowanie wolniej Witalis Niko?ajuk. W spektakularnym finiszu triumfowa?a Kamila Urba?czyk na koniu Etomek, który wygra? na celowniku o g?ow? z E-Tamem pod Zbigniewem Szczyg?em. Co ciekawe, oba finiszuj?ce konie, to pó?bracia, synowie klaczy Etura. Blisko 90 km tras? rajdu pokona?y ze ?redni? pr?dko?ci? 16,18 km/h. Trzecie miejsce w konkursie, z pr?dko?ci? przejazdu 13,45 km/h zaj?? Witalis Nikoajuk na klaczy Trojka.
2 godzimy po pokonaniu mety Etomek i E-Tam stan??y do rywalizacji w konkursie Best Condition, który ma za zadanie wy?oni? konia b?d?cego w najlepszej kondycji po zawodach. Obaj konkurenci prezentowali si? doskonale, równie? wyniki jakie osi?gn?li po zsumowaniu punktów za badane parametry by?y bardzo zbli?one. Ostatecznie konkurs BEST CONDITION wygra? E-Tam.
30076

Nast?pnego dnia zawodów rozegrano kolejne dwa konkursy.
Na dystansie 58,3 km, w klasie P wystartowa?o 12 par. Zasady rozgrywania tego konkursu s? inne: zawodnicy pokonuj? tras? z limitem pr?dko?ci (dopuszczalna pomi?dzy 10 a 16 km/h), natomiast o zwyci?stwie decyduje ostatecznie suma punktów uzyskanych za parametry badane przez lekarzy weterynarii, pomno?one nast?pnie przez wspó?czynnik pr?dko?ci. I tak „P-tk?" wygrywa Alicja Sobieska na debiutuj?cym w rajdach siwym Mesalu (wynik 50,88 pkt.). Kolejne miejsca zaj?li Maciej Kosicki na Fenomenie (47,76) i Mariusz Wnorowski na Bazyliku (44,93). Niestety nie wszystkie startuj?ce pary uko?czy?y rywalizacj?: wyeliminowano jedn? par? za przekroczenie normy czasu oraz drug? za kulawizn? konia.
Kolejny rozegrany w niedziel? konkurs klasy L uko?czyli szcz??liwie wszyscy startuj?cy, tj.15 par. Triumfowa? Andrzej Sanecki na klaczy Harda (22,34 pkt), drugi by? S?awomir Kosicki na Pustynnym Szlaku (22,12 pkt.), a trzecie miejsce na podium zaj??a Gabriela Malinowska na klaczy Natka (20,88 pkt).
Zawodom przez ca?y czas towarzyszy?a przepi?kna, s?oneczna pogoda, serdeczna, ciep?a atmosfera i oczywi?cie emocje na mecie. Bardzo cieszy fakt, i? pomimo typowo letnich temperatur nie by?o przypadku eliminacji koni z powodów metabolicznych. Spora, szczególnie na najd?u?szym dystansie, liczba koni kulawych by?a zapewne spowodowana do?? trudnym pod?o?em. Zawodnicy pokonywali tras? sk?adaj?ca si? w wi?kszo?ci z twardych, wyj?tkowo wysuszonych i w wielu miejscach kamienistych dróg. Mieli do pokonania równie? sporo niewielkich wzniesie?. Du?ym plusem trasy rajdu w Gieniuszach jest jej urozmaicenie i doskona?e oznaczenie.
Na koniec nale?y wspomnie? o kolejnym efektownym pomy?le organizatora: w trakcie zako?czenia zawodów i dekoracji je?d?ców wjecha?a na plac dos?ownie fura nagród: ci?gnik z wype?nion? nagrodami przyczep?. Zwyci?zcy poszczególnych konkursów zostali obdarowani ogromn? ilo?ci? prezentów, a wszyscy pozostali uczestnicy zawodów, wybranymi upominkami. Zagadk? pozostaje w jaki sposób pan Maliszewski wystara? si? o tak bogaty sponsoring, ale niew?tpliwie ?wiadczy to o jego ogromnym zaanga?owaniu w organizowan? imprez?.

Podsumowuj?c, zawody rozpocz?cia sezonu by?y bardzo udane. Organizacja, jak zwykle w Gieniuszach, doskona?a, a osi?gni?te przez zawodników wyniki nale?y uzna? za zadowalaj?ce. Miejmy nadziej?, ?e nast?pne starty b?d? tylko lepsze.
Na podkre?lenie zas?uguje równie? fakt du?ego zainteresowania zawodami. Zmagania
zawodników obserwowa?o w ci?gu trzech majowych dni ponad 500 osób. Kibice przybywali
ca?ymi rodzinami, by korzystaj?c z pi?knej pogody ogl?da? wspania?e konie, zawodników, luzaków, trenerów, ca?e teamy z ca?ej Polski oraz dru?yn? z Litwy.
Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom i go?ciom zawodów poza atrakcjami
sportowymi mo?liwo?? korzystania z cateringu, udzia?u we wspólnym ognisku, na którym przygrywa?a kapela ludowa Mundka Kundzicza, wycieczce na Szlak Tatarski i do gospodarstwa agroturystycznego D?anetty Bogdanowicz na tatarskie jad?o.
Z niecierpliwo?ci? czekamy na nast?pne zawody rajdowe pi?knymi trasami po Ziemi
Sokólskiej przez Puszcz? Knyszy?sk?, dolin? Soko?dy, drogami w?ród pól i lasków ze startem i met? w go?cinnej Stadninie Koni Klubu Je?dzieckiego Bik Gieniusze.

Monika Mikulska

Wpisany przez Monika Mikulska    środa, 06 maja 2009
 

Sponsorzy

amplus