Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Start w Mistrzostwach Polski
Zawodnicy planuj?cy start w Mistrzostwach Polski Seniorw (konkurs CEI3* 160 km) oraz Mistrzostwach Polski Juniorw i M?odych Je?d?cw (konkurs CEIJY2* 120 km) na zawodach w Ku?ni Nowowiejskiej proszeni s? o kontakt z Maciejem Kacprzykiem.
Wed?ug Przepisw Oglnych Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego przyznanie medali mo?e nast?pi? pod warunkiem udzia?u w Mistrzostwach przynajmniej sze?ciu zawodnikw.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 24 czerwca 2009
 

Sponsorzy

amplus