Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

MP, CEI, ZO Ku?nia Nowowiejska - refleksja po zawodach
Ku?nia Nowowiejska drugi rok z rz?du przywita?a u siebie rajdowcw. Po raz drugi to spotkanie mo?na uzna? za udane. Zarwno od strony organizacyjnej, jak i sportowej.
Organizatorzy przygotowali a? 9 konkursw roz?o?onych na 3 dni. Ta mnogo?? dystansw, ktre rozk?ada?y si? na kilka dni to zapewne jedna z g?wnych przyczyn, dzi?ki ktrym lista zg?oszonych koni do wszystkich konkursw przekroczy?a w pewnym momencie 85. Ostatecznie we wszystkich konkursach wzi??o udzia? ponad 65 koni, co i tak ?mia?o mo?na uzna? za dobry wynik, szczeglnie w porwnaniu do roku poprzedniego, kiedy to liczba ta nie przekroczy?a nawet 40. Wa?ne jest, ?e szczeglnie klasy krtkie z limitem pr?dko?ci dla pocz?tkuj?cych je?d?cw oraz koni cieszy?y si? tak? popularno?ci?. 7 koni w klasie L, 9 w klasie N oraz 15 w klasie P to liczby coraz bardziej zbli?aj?ce si? do dobrego poziomu. Rwnie? sam poziom sportowy tych klas mo?na uzna? za co najmniej zadowalaj?cy. Wyniki klasy P s? wr?cz imponuj?ce. Praktycznie wszystkie 10 koni, ktre uko?czy?y ten dystans osi?gn??o dobry wyniki punktowy. Tylko dwa konie straci?y punkty za ruch, wszystkie dosta?y maksa za odwodnienie i tylko niektre troch? wolniej wchodzi?y na bramk?. Niestety zdecydowana wi?kszo?? uczestnikw tej klasy przejecha?a pierwsz? p?tle za szybko (limit pr?dko?ci wynosi 16 km/h) i w zwi?zku z tym zawodnicy musieli kr??y? przed met? w oczekiwaniu na odpowiedni? godzin?. B?d?my szczerzy: nie by? to ?adny obrazek. Nie chcia? bym osobi?cie widzie? takich scen na Mistrzostwach Polski M?odych Koni  i zastanawiam si? czy na tych w?a?nie zawodach nie powinno si?  wprowadzi? obowi?zku przejechania ostatnich np. 300 m p?tli minimum k?usem lub galopem. Rzucam ten pomys? w eter i prosz? o komentarze na naszym forum.
Doskona?ym natomiast pomys?em wed?ug mnie by?a amatorska klasa LL, ktra daje mo?liwo?? sprbowania rajdw bez odznaki, licencji, klasy itp. Wzi?? w niej udzia? sam Jacek Wargalla - w?a?ciciel o?rodka w ku?ni ktry tym samym pokaza?, ?e rajdy przez troch? mniejsze r mog? by? dobr? zabaw? nawet dla je?d?cw i koni uprawiaj?cych na co dzie? inne dyscypliny sportu.
Klasy gwiazdkowe by?y troszk? gorzej obsadzone. Odpowiednio 8 koni na 80 km, 9 n a 120 km i 7 na 160 km to w miar? przyzwoite wyniki, ale mo?na by?o liczy? na dwucyfrowe liczby, szczeglnie w klasie 1*. Bardzo du?ym problemem jest  natomiast brak polskich par w konkursie CEIJY1* oraz start tylko jednej CEIJY2* dla juniorw i m?odych je?d?cw. Niestety  uniemo?liwi?o to rozegranie Mistrzostw Polski dla tej po??czonej kategorii wiekowej.  Wed?ug mnie to du?y problem, ktry stoi do rozwi?zania przed Polskim Zwi?zkiem Je?dzieckim. Na szybko przyszed? mi pomys? dofinansowania przez PZJ startw wszystkich juniorw i m?odych je?d?cw po przez op?at? wpisowego do konkursw gwiazdkowych na zawodach oglnopolskich oraz mi?dzynarodowych.
Je?eli chodzi o starty naszych par w konkursach gwiazdkowych to nale?y by? zadowolony. Mo?na rzec: ma?o, ale dobrze. W konkursie CEI1* na wyr?nienie zas?uguje dobre tempo i szybkie wej?cia Ferro, ktrego dosiada?a Dorota Krzywicka. W konkursie CEI2* cieszy przede wszystkim dobra forma Kamili Kart i Certa, w kontek?cie startu tej pary w zbli?aj?cych si? Mistrzostwach Europy. Rwnie? Agata Kara?kiewicz i Winograd wypadli bardzo dobrze i mam nadziej?, ?e t? form? poka?? tak?e w dalszej cz??ci sezonu, rwnie? na 160 km.
Sam konkurs CEI3* 160 km i jubileuszowe, XX Mistrzostwa Polski wywo?a? u mnie mieszane wra?enia. Pocz?tek by? obiecuj?cy, po pierwszej p?tli tempo wszystkich polskich par wynosi?o prawie 16 km/h, a wszystkie polskie konie wesz?y na pierwsz? bramk? poni?ej dwch minut (brawo!). Niestety potem by?o ju? gorzej, tempo spad?o, dwie polskie pary zosta?y wyeliminowane z powodu kulawizny i niestety trzeba przyzna?, ?e nikt by si? nie zdziwi?, gdyby pud?o MP by?o jeszcze bardziej niekompletne. Du?e brawa nale?? si? Kamili Tobiasz i jej Mu-Zahrat. Ich wcze?niejsze starty to przeplatanka lepszych i gorszych wynikw, Zahratka miewa?a problemy ze schodzeniem z t?tna, a tym razem na bramki wchodzi?a bardzo dobrze. Bardzo jej w tym swoj? obecno?ci? pomaga? Ester - jej starszy brat po fachu, ktry razem z Marcinem Tobiaszem wywalczy? ju? czwarty medal Mistrzostw Polski.  Konkurs ten na pewno wygl?da? by zupe?nie inaczej gdyby na zawody dojecha?a krlewska ekipa z Bahrajnu. Do jej przyjazdu by?o ju? naprawd? blisko. Mo?e uda si? za rok.
Mimo, ?e s?dziw i osb oficjalnych by?o sporo, to nie przeszkodzi?o to w sprawnej obs?udze zawodw. Tym razem powiedzenie gdzie kucharek sze?? tam nie ma co je??  nie sprawdzi?o si?. Zawodnicy po ka?dej p?tli wiedzieli na ktrym s? miejscu i jakie maj? tempo, wyniki te? by?y publikowane na bie??co na zawodach, nawet wyniki punktowe klasy LL, L oraz P zosta?y bardzo szybko og?oszone. Brakowa?o mi tylko sprawnego spikera i o tym koniecznie trzeba pomy?le? w przysz?ym roku. O przebiegu konkursw i aktualnej sytuacji musz? wiedzie? ju? nie tylko zawodnicy. Czas te? wrci? to relacji on-line w Internecie na naszej stronie.
Delegat Techniczny  zawodw Carol Bounting  z Wielkiej Brytanii by?a zachwycona infrastruktur? o?rodka oraz ciekawymi p?tlami wiod?cymi przez Bolimowski Park Krajobrazowy. Mwi?a wprost, ?e Ku?nia Nowowiejska to  miejsce mog?ce aspirowa? do organizacji Mistrzostw Europy. Uwa?am, ?e jest to realne, szczeglnie przy nastawieniu kierownika o?rodka w Ku?ni Nowowiejskiej Piotra Federa, ktry pij?c ze mn? po?egnaln? kaw? w niedziel? my?la? ju? o tym co mo?na poprawi? w organizacji przysz?orocznych zawodw. Czyli do zobaczenia w Ku?ni za rok!
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 29 lipca 2009
 

Sponsorzy

amplus