Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

M?JiMJ 2009 - sprawozdanie oraz wyniki

Nie chc? przepisywa? w tym miejscu suchych faktw, bo ka?dy mo?e przestudiowa? wyniki samodzielnie (do obejrzenia pod tekstem). W ka?dym razie emocji w czasie trwania konkursu by?o du?o. Tempa, czasy wej?cia na bramki, a przede wszystkim jako?? ruchu koni z czo?wki (i nie tylko z czo?wki) zrobi?y na mnie du?e wra?enie. Zwyci?ski ko? na ostatniej bramce rusza? si? jak by by? to przegl?d weterynaryjny, a konie ze z?otej ekipy francuskiej w czasie ceremonii zako?czenia galopowa?y na rundzie honorowej tak ch?tnie i lekko, ?e tylko stracone kilogramy zdradza?y ich wysi?ek w?o?ony w start. Najbardziej pasjonuj?ca by?a rozgrywka na ostatniej p?tli, na ktrej walka o medale toczy?a si? w tempie prawie 30 km/h. By? finisz o z?oto, by? finisz o br?z. A potem kolejne finisze o nast?pne 30 miejsc. Konkurs oglnie sta? na bardzo wysokim poziomie, ma?o by?o eliminacji, na co wp?yw mia?a na pewno sprzyjaj?ca pogoda oraz stosunkowo ?atwa (bo p?aska) trasa. Rajdy co raz bardziej przy?pieszaj?

Rezultat reprezentanta Polski

Maciej Kosicki dosiadaj?cy Eurolanda zaj?? 47 miejsce w tempie 17,5 km/h, trac?c do zwyci?zcy nieca?e 1,5 godziny. Nie mamy prawa kr?ci? nosem na ten wynik. W kontek?cie polskich rajdw to naprawd? bardzo dobry rezultat. Oceniaj?c start naszego reprezentanta musimy pami?ta?, ?e to dopiero drugi w historii wyst?p reprezentantw Polski na Mistrzostwach ?wiata Juniorw i M?odych Je?d?cw, a Maciej Kosicki oraz Euroland to pierwsza polska para, ktra uko?czy?a M?JiMJ! O tym jak dobry jest to rezultat ?wiadczy fakt, ?e gdyby?my mieli trzy takie pary, to nasza reprezentacja mia?a by szanse na miejsce w pierwszej 10 klasyfikacji dru?ynowej. Niestety na razie mo?emy tylko pomarzy? o takiej kadrze m?odzie?owej i cieszy? si? z naszego rodzynka. Na przysz?oroczne Mistrzostwa Europy Juniorw i M?odych Je?d?cw, ktre odb?d? si? w sierpniu, w Niemczech wed?ug mnie szanse na wyjazd ma tylko Maciej Kosicki, a marzenia o starcie pe?nej ekipy musimy od?o?y? na kilka lat. Chcia?bym te? podkre?li? dojrza?o?? jak? wykaza? si? Maciek. Wiedzia? na co sta? jego konia, nie uleg? presji zdobycia jeszcze lepszego miejsca, ktra zawsze towarzyszy w tego typu startach, zrobi? swoje i dlatego mo?emy cieszy? si? z uko?czenia.

Organizacja

Przygotowanie tak du?ej imprezy jak Mistrzostwa ?wiata troch? przeros?o gospodarzy. Sporo by?o niedoci?gni??, luzu, zmiany planw. Przede wszystkim zawid? system ?apania czasu za pomoc? kartek z kodami paskowymi. W tak szybkim konkursie, w ktrym startuje prawie setka koni, system obs?ugi zawodw musi opiera? si? na chipach, a wyniki na bie??co i automatycznie musz? si? wy?wietla? na kilku telebimach. Tego zdecydowanie zabrak?o. Rwnie? trasa nie odpowiada?a randze zawodw. Pocz?tkowo przygotowano trzy pokrywaj?ce si? w du?ej mierze p?tle, ale po obfitych opadach deszczu zdecydowano si? na rozegranie konkursu tylko na dwch p?tlach. Troch? ma?o jak na Mistrzostwa ?wiata. Wydaje mi si?, ?e organizatorom zabrak?o pomys?u, rozmachu, by? mo?e do?wiadczenia, a na pewno pieni?dzy do zrobienia tych zawodw na poziomie adekwatnym do ich rangi. Mimo to atmosfera by?a bardzo mi?a i sympatyczna, ale klimatu sportu przez du?e S brakowa?o.

Sport od kuchni

Mo?liwo?? uczestniczenia w tych zawodach jako widz, pozwoli?a mi na baczn? obserwacj? rajdowej czo?wki z ca?ego ?wiata. W oczy przede wszystkim rzuca? si? profesjonalizm. Konie pokrojowo r?ne, mniejsze, wi?ksze, ??czy?o wzorowe przygotowanie. Wida? by?o, ?e s? to maszyny do biegania galopem, przygotowane, wyfitowane, zadbane. Kute g?wnie na zwyk?e podkowy, w sporej cz??ci z podk?adkami. Siod?a r?ne, od klasycznych, poprzez ka?dej ma?ci rajdwki, do bezterlicowych. Do ch?odzenia u?ywano sporo lodu w kostkach, dodaj?c go do wody oraz przyk?adaj?c na potylice. Co ciekawe sporo koni by?a ch?odzona w ca?o?ci, ??cznie z zadem. ?aden z koni z pierwszej pi?tki nie wchodzi? na bramk? d?u?ej ni? 3 minuty, wi?c ka?dy si? ?pieszy? i ch?odzi? ile si? da?o.

Konie wywar?y na mnie najwi?ksze wra?enie, zdecydowanie robi? r?nic?. Ale pocieszam wszystkich, ?e jeszcze takie konie w Polsce mamy. U?y?em stwierdzenia jeszcze mamy, bo jest ich i b?dzie coraz mniej. Obecnie hodowane w naszym kraju araby to g?wnie konie pokazowe, mit pi?knych i dzielnych odchodzi w zapomnienie. Wida? to na S?u?ewcu gdzie nasze pi?kne dostaj? ?upnia od dzielnych koni z Austrii i Niemiec o francuskich rodowodach. Uwa?am, ?e rajdy to mo?e by? szansa dla koni ma?opolskich zaawansowanych w czyst? krew. Obecne rajdy s? naprawd? szybkie, a do takiego sportu potrzeba koni wytrzyma?ych i twardych, ale te? koni o wydajnych chodach, st?pie, k?usie i przede wszystkim galopie.

Podsumowanie

Resumuj?c swoje obserwacje nasuwa mi si? troch? smutny wniosek: rajdy na ?wiecie rozwijaj? si? szybciej ni? w Polsce, a dystans dziel?cy te dwa ?wiaty wci?? si? powi?ksza. Dotyczy do g?wnie przygotowania koni i czasw osi?ganych na poszczeglnych dystansach. Powd tej zwi?kszaj?cej si? odleg?o?ci jest wed?ug mnie jeden: popularno?? rajdw w Polsce. Wy?szy poziom na d?u?sz? met? mo?emy osi?gn?? tylko wraz ze wzrostem liczby je?d?cw i koni rajdowych w naszym kraju. Oczywi?cie starania poszczeglnych osb mog? przynosi? ?wietne rezultaty, ale permanentny i przyspieszony rozwj zdeterminuje tylko wzrost liczby osb bawi?cych si? w rajdy, od najni?szego poziomu.

Wyniki:

Wyniki indywidulane>

Wyniki dru?ynowe>

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 10 września 2009
 

Sponsorzy

amplus