Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

ZR, ZA T?pkowice - relacja oraz wyniki

W dniach 9-10 pa?dziernika 2009 na terenie Rancza T?pkowice odby?y si? pierwsze towarzyskie i regionalne zawody w d?ugodystansowych rajdach konnych. Jak na pierwsze zawody organizowane w nowym miejscu nadspodziewanie dopisa?a frekwencja. Do trzech konkursw zg?osi?o si? a? 27 par, z czego dojecha?o 25. Rozegrano dwa konkursy towarzyskie klasy LL i L oraz dwa konkursy regionalne L i P.

Wyj?tkowo jak na zawody rajdowe organizatorzy zmuszeni zostali do zamkni?cia listy zg?osze? ju? 3 pa?dziernika . Gdyby nie ograniczone mo?liwo?ci kwaterunkowe o?rodka na zawody przyjecha?o by a? 35 par i zosta?a by rozegrana rwnie? klasa N. Najwa?niejszym celem organizatorw by?o rozpowszechnienie dyscypliny w?rd amatorw i to zadanie zosta?o osi?gni?te.

Najliczniej obsadzona by?a towarzyska klasa L w ktrej wystartowa?o 11 zawodnikw. Jak na zawody towarzyskie my?l? ?e sta?a ona na bardzo wysokim poziomie o czym ?wiadczy uko?czenie rajdu przez wszystkich zawodnikw , a pr?dko?ci i parametry osi?gane przez pierwsz? pi?tk? by?y porwnywalne z regionaln? klas? P. Konkurs ten wygra?a Ewa Flach na kurozw?ckim wa?achu Elron (Ganges,El?bietka po Borek). Miejmy nadziej? ?e cz??? z nich na tyle mocno za?apa?o bakcyla rajdowego ,?e w przysz?ym roku zobaczymy ich na trasach rajdowych jako pe?noprawnych zawodnikw. W najkrtszej klasie LL wystartowa?o 7 osb i dla wszystkich by?o to ciekawe nowe do?wiadczenie, a jednocze?nie ?wietna zabawa. Ciekawa jest te? rozpi?to?? wiekowa uczestnikw. Najm?odsza uczestniczka mia?a zaledwie 9 lat, a najstarszy zawodnik liczy? sobie 59 wiosen. ?wiadczy to o tym ?e rajdy, szczeglnie towarzyskie, mog? by? ?wietn? zabaw? dla ludzi niemal?e w ka?dym wieku.

Najd?u?szy konkurs czyli 60 km w klasie P sta? na bardzo wyrwnanym poziomie .Zawodnicy od pocz?tku do ko?ca jechali zwart? grup? w tym samym tempie. Wygra?a Beata Dzikowska na licz?cej jedynie 146 cm Buni (Egon,Bila po Fawor). Kolejny raz potwierdzi?o si? ?e pomimo, ?e rajdy coraz bardziej przy?pieszaj? to nie wzrost, a serce do walki decyduje o zwyci?stwie. Konkurs ten by? rwnie? pierwszym przetarciem rajdowych szlakw dla ogiera Eliat (Eldon, Eluzyna po Wermut), derbisty oraz znakomitego konia wy?cigowego. Ciekawe czy sprinter mo?e by? rwnie dobrym marato?czykiem? U ludzi to ma?o prawdopodobne ale w przypadku koni, wszystko mo?e si? zdarzy?. Odmiennym przyk?adem mo?e by? tutaj ogier Wi?nicz Nowy hodowli SK Wi?nicz. Ko? ten zaj?? trzecie miejsce na 40 km po miesi?cznym treningu na Ranczu T?pkowice. Co ciekawe w handicapie generalnym koni wy?cigowych po sezonie 2008 zaj?? ostatnie 49 miejsce. Rwnie s?abe noty (47 miejsce) w tej samej klasyfikacji zaj?? znakomicie zapowiadaj?cy si? ko? rajdowy Windows trenowany w KJ Champion.

Ze wzgl?du na nie sprzyjaj?c? aur? wszyscy zawodnicy musieli si? wykaza? bardzo du?ym hartem ducha. Praktycznie wszystkie konkursy rozgrywane by?y w ulewnym deszczu, ale w ko?cu rajdy to sport dla twardych ludzi. Pocieszeniem by?a ciekawa trasa prowadz?c? d?ugimi , kilkukilometrowymi duktami le?nymi oraz liczne nagrody ufundowane przez sponsorw zawodw. Podsumowuj?c, my?l? ?e ten organizacyjny debiut pomimo wielu obaw i nie przespanych nocy organizatorw zako?czy? si? sukcesem mo?e w przysz?ym roku spotkamy si? w tym samym miejscu na Zawodach Oglnopolskich.

Wyniki:

Wpisany przez Micha? Ka?mierczyk    środa, 14 października 2009
 

Sponsorzy

amplus