Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

CEI Kopenhaga - relacja oraz wyniki
W dniach 7 - 9 sierpnia br. Beata Szlezyngier - Jagielska wzi??a udzia? w Mi?dzynardowych Zawodach w Kopenhadze (Dania). Dosiadaj?c konia As?an zwyci??y?a w konkursie CEI1* - 83 km zdobywaj?c jednocze?nie nagrod? Best Condition.
Swoje wra?enia ze startu zawodniczka opisuje w krtkiej relacji:
Trudno by?o nam ukry? zdziwienie, kiedy zobaczyli?my plan trasy D?ugodystansowego Rajdu Konnego w Kopenhadze, dok?d pojechali?my z koniem As?anem, ?eby wzi?? udzia? z organizowanych tam Mi?dzynarodowych Zawodach. Wspomniany szlak wid? bowiem przez ?rodek miasta, Thumbnail imageprzecina? dwupasmowe arterie, przebiega? pod autostrad?, a podczas odprawy technicznej mieli?my obowi?zek podpisa? o?wiadczenie, ?e b?dziemy stosowa? si? do zasad ruchu drogowego. Naturalnie, ?e ka?dy kierowca zobowi?zany jest je?dzi? zgodnie z owym kodeksem.
Trasa by?a rzeczywi?cie zaskakuj?ca, bardzo trudna ze wzgl?du na w wi?kszo?ci utwardzone pod?o?e (asfalt, podmiejskie drogi) oraz brak jasnych oznacze? trasy, co nie by?o absolutnie win? organizatorw imprezy. Okaza?o si? bowiem, ?e w wielu miejscach (np. w Parku Jeleni) obowi?zuje ca?kowity zakaz jakiegokolwiek znakowania jakichkolwiek tras, poniewa? mieszka?cy okolicznych osiedli absolutnie nie ?ycz? sobie ba?aganu. C?, naszym zdaniem mo?na przecie? oznaczy? tras? rajdu jedynie na czas trwania zawodw, ale co kraj to obyczaj. Organizatorzy okazali si? zreszt? lud?mi bardzo sympatycznymi i skorymi do udzielania pomocy. Mo?liwe, ?e wynika to z faktu, i? byli?my do?? egzotycznymi go??mi i chyba pierwszymi Polakami bior?cymi udzia? w kopenhaskich zawodach.
Atmosfera by?a bardzo mi?a, a zawody okaza?y si? do?? du?e, poniewa? w ni?szych konkursach startowa?o oko?o 100 koni. Podobnie jak trasa rajdu zaskakuj?cy okaza? si? rwnie? start-ot? wszystkie konie spokojnie i z godno?ci? ruszy?y st?pa za...motorynk?, ktra stanowi?a jakby forpoczt? i jecha?a przed nami oko?o kilometra. Dopiero po tym wst?pie i po wjechaniu na udeptan? ko?skimi kopytami w?sk? ?cie?k? biegn?c? obok chodnika mogli?my ruszy? k?usem. Takie szale?cze tempo wy?cigu nie da?o si? jednak d?ugo utrzyma?, poniewa? po kolejnych dwch kilometrach dotarli?my do ruchliwej, dwupasmowej drogi oraz ronda, gdzie obowi?zywa?y nas naturalnie przepisy ruchu drogowego. Mj dzielny ogier As?an by? zaskoczony przez ca?e zawody, ale najbardziej chyba w momencie, kiedy stali?my na du?ym skrzy?owaniu w korku, czekaj?c na...zielone ?wiat?o. Mili organizatorzy rajdu w formie anegdoty opowiedzieli nam o ekipie z Bahrajnu,07-dekoracja ktra dwa lata wcze?niej usi?owa?a si? na tych zawodach ?ciga?... Jako? jednak przetrwali?my z As?anem nienajlepsze pod?o?e, korki i atakuj?ce na skrzy?owaniach TIR-y i uda?o si? nam zawody w Kopenhadze wygra? oraz zdoby? bardzo wa?ne trofeum czyli nagrod? BEST CONDITION. Bardzo mi?ym zaskoczeniem sta?o si? wci?gni?cie na masz bia?o-czerwonej flagi, a momentem naprawd? wzruszaj?cym by?o wys?uchanie Mazurka D?browskiego podczas momentu dekoracji. Takie chwile s? niezapomniane i my?l?, ?e warto dla nich pracowa?. Warto rwnie? wzi?? udzia? w zawodach organizowanych w innych krajach, ?eby pozna? tamtejsze warunki do jazdy, porwna? organizacj? imprezy czy zaobserwowa? system pracy s?dziw czy weterynarzy. I taka dygresja na koniec - warto zobaczy?, jak jest gdzie indziej, ?eby doceni? wspania?e, rajdowe trasy, jakie mamy w Polsce.


Wyniki konkursu CEI1* - 83 km
Strona zawodw

{highslide type="slideshow-controlbar" url="zawody/2009/kopenhaga/01-na_trasie.jpg, zawody/2009/kopenhaga/02-na_trasie.jpg, zawody/2009/kopenhaga/03-na_trasie.jpg, zawody/2009/kopenhaga/04-na_trasie.jpg, zawody/2009/kopenhaga/05-na_trasie.jpg" width=150 positions="top, right" outlineType="rounded-white" }{/highslide}
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 20 października 2009
 

Sponsorzy

amplus