Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

"Nowe miejsce na rajdowej mapie" - relacja z Rusi Ma?ej

Sta?o si?, do grona organizatorw do??czy? znany wszystkim od lat, weteran dyscypliny Andrzej Sanecki z ma??onk? Alin?. Jak sam wspomina zacz??o si? niewinnie, od zawodw amatorskich w zesz?ym roku, w celu przybli?enia dyscypliny koniarzom z okolicy. Teraz pp. Saneccy maj? za sob? kolejny etap tej drogi, mianowicie zawody regionalne, ktre odby?y si? 17 pa?dziernika. Ka?dy, kto mia? ch?ci zapakowa? konia do przyczepy i stawi? si? na linii startu b?dzie mia? co wspomina?, a ci ktrym jednak ch?ci nie wystarczy?o musz? poczeka? do nast?pnego roku. Ale od pocz?tku

Ru? Ma?a - jeszcze nie tak dawno nikt o niej nie s?ysza?, to ma?a wie? nieopodal Ostrdy. Ju? z daleka witaj? nas tabliczki, jak jecha?, by trafi?. Mijaj?c tabliczk? Aleja im. Saneckich nie mamy ju? w?tpliwo?ci, ?e to tutaj. Wszystko jest gotowe na przybycie go?ci, zarwno ekip jak i naszych czworono?nych przyjaci?. Stajnie powoli si? zape?niaj?, a jest czym bo do zawodw zg?osi?o si? ostatecznie 32 pary. Tu trzeba przyzna? ?e gospodarz stan?? na wysoko?ci zadania, gdy? niema?o w?asnego trudu kosztowa?a go organizacja takiego przedsi?wzi?cia.

Trasa, sk?adaj?ca si? z dwch p?tli o d?ugo?ci 30,5 oraz 20,5 km, by?a oznakowana bez zastrze?e?, a kto s?ucha? uwag gospodarza na odprawie, nie mia? najmniejszych k?opotw, aby pokona? j? bezb??dnie. I tu znw uk?on w stron? Andrzeja Saneckiego, ktry do ostatniej chwili dba? by po wichurze, trasa by?a przejezdna, niema?o si? przy tym anga?uj?c. - Trasa praktycznie w ca?o?ci przebiega?a duktami le?nymi. mwi ?aneta Kraus Kroschel, zwyci??czyni konkursu 1*. - Prowadzi?a przez pi?kne i kolorowe o tej porze roku li?ciaste lasy pe?ne jeleni i saren, ktre przebiega?y drog? rajdowcom. W miejscach szczeglnie niebezpiecznych typu przejazdy przez ruchliwe drogi asfaltowe Pan Andrzej zadba? o to, aby przekraczaj?cym drogi je?d?com pomagali harcerze.

Uczestnicy zawodw towarzyskich w olbrzymiej wi?kszo?ci wykazali si? dobrym wyczuciem tempa i traktuj?c te wsp?zawodnictwo jak dobr? rozrywk?, jechali zgodnie z regu?ami dla w?asnej przyjemno?ci, co, musz? przyzna?, da?o im wiele satysfakcji. Cho? dwa konie w zawodach towarzyskich nie zosta?y sklasyfikowane, ze wzgl?du na l?k przed s?uchawkami lekarskimi. W konkursie klasy LL wi?ksza cz??? podium zosta?a zagarni?ta przez rodzinn? dru?yn? Ptachw. Zaj?li oni 1 (Ryszard Ptach) i 3 (Alan Ptach) miejsce. Pomi?dzy nimi wcisn??a si? Maria Krl z najwy?sz? w tym konkursie pr?dko?ci?. Je?eli chodzi natomiast o zawody regionalne, to w klasie 1* na mecie pojawi?a si? pierwsza ?aneta Kraus Kroschel na koniu Mu-Ardesz, a tu? za ni? wjecha? Artur Landau, na koniu Hint z rwnymi pr?dko?ciami 13,49km/h. Szcz??cie nie dopisa?o Agacie Pieciak na Ekselu, jedynej zawodniczce startuj?cej w konkursie klasy N, ktrej ko? zakula? na ostatniej p?tli i nie uko?czyli dystansu. W klasie P najlepiej zaprezentowali si? reprezentanci klubw podlaskich. Najwy?sz? sum? punktw otrzyma?a Karolina Czopik na Sangarze (36,99pkt), tu? przed Joann? Kisielewsk? na Disnie (35,62pkt), oraz Ew? Niko?ajuk na Tichym (34,88pkt). Szcz??cia zabrak?o Kamili Kart, ktrej ko? nie przeszed? ostatniej bramki ze wzgl?du na kulawizn?. Klasa L by?a mniej licznie obsadzona. Na szcz??cie oby?o si? bez eliminacji. Pierwszy na mecie pojawi? si? Krzysztof Sadowski zdobywaj?c jednocze?nie pierwsze miejsce na podium (21,06pkt), za nim uplasowa? si? Dariusz Aniszewski (16,25pkt).

Do gustu bardzo przypad?y mi nagrody. Oprcz obrazu Dariusza Aniszewskiego, ktrego prace powoli staj? si? bardzo mi?a tradycj? rajdw, organizator zamieni? ilo?? nagrd na jako?? i pomys?, co ?wiadczy o jego olbrzymim zaanga?owaniu. Mi?? atmosfer? zawodw podkre?la ?aneta Kraus Kroschel - Mimo panuj?cego ch?odu atmosfera by?a wspania?a i wszyscy byli w dobrych humorach. Rajd zako?czy? si? rozdaniem ca?ej masy pucharw, nagrd oraz upominkw. Przez ca?y dzie? p?on??o ognisko, przy ktrym ci bardziej zmarzni?ci piekli kie?baski i raczyli si? gor?c? herbat?, kaw? oraz degustowali przepyszne, s?odkie wypieki gospodyni Pani Aliny.

Je?eli chcecie osobi?cie dozna? tak pozytywnych wra?e?, musicie stawi? si? w przysz?ym roku na zawodach oglnopolskich w Rusi Ma?ej (4 6 czerwca 2010). Organizatorowi za jego wk?ad i przemi??, jedyn? w swoim rodzaju atmosfer? zawodw najlepiej dzi?kuj? si? frekwencj?. Jest tylko jedno ale Panie Andrzeju niech w przysz?ym roku b?dzie cieplej!

Wyniki wszystkich konkursw

Wpisany przez ?ukasz Dutkowski    czwartek, 29 października 2009
 

Sponsorzy

amplus