Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Kentucky Cup Endurance Test Event 2009

15 pa?dziernika tego roku, w Kentucky (USA), odby?y si? zawody testowe przed przysz?orocznymi Igrzyskami Je?dzieckimi. W konkursie CEI3* 160 km wzi??a udzia? Dorota Raciborska Toro zawodniczka mieszkaj?ca na sta?e w USA, ale reprezentuj?ca Polsk?. Naszej reprezentantce uda?o si? uko?czy? konkurs na 5 pozycji z tempem 17,04 km/h.

Z powodu ulewnego deszczu padaj?cego przez ca?y dzie?, ktry zmieni? tras? w b?otniste bajoro, organizatorzy ju? w czasie trwania konkursu podj?li decyzj? o skrceniu trasy konkursu CEI3* 160 km do 120 km. Pomimo tego konkurs ten uko?czy?y tylko 31 z 62 startuj?cych par.

Reprezentuj?ca Polsk?, Dorota Raciborska Toro, urodzi?a si? w Warszawie. W 1984 roku z rodzicami wyemigrowa?a do Kanady, a w 2002 roku przenios?a si? do Waszyngtonu. Jak mwi je?dzi?a konno ca?y czas, ale tylko dorywczo. Pierwsze kroki stawia?a na koniach poci?gowych dziadka, w okolicach Bia?egostoku. P?niejkontynuowa?anauk? w r?nych szk?kach oraz obozach je?dzieckich. Swoj? karier? rajdow? rozpocz??a w lipcu 2007 roku, kiedy pozna?a Valerie Kanavy, mieszkaj?ca w stanie Virginia, oko?o 80 km od jej miejsca zamieszkania.

Wsporcie rajdw d?ugodystansowychodnalaz?am idealn? dla mnie kombinacje miedzy ko?mi i przygoda. Jestem bardzo wdzi?czna Valerie Kanavy za wprowadzenie mnie do tego sportu, i za udost?pnienie mi swoich koni. mwi Dorota Raciborska Toro. - W Kentucky Cup uczestniczy?am na koniu Pandor nale??cym do Kim Orr, ktra rwnie? trenuje z Valerie. Pandor jest dziesi?cioletnim wa?achem czystej krwi arabskiej, od Longview Pandora (Tashkent), po Tikis Flaming Jet. Jestem bardzo wdzi?czna Kim, ?e mi zaufa?a mi i pozwoli?a mi wystartowa? w Kentucky. By? to mj dziesi?ty rajd. W Kentucky Cup bra?o udzia? ponad 100 je?d?cw, miedzy innymi z Arabii Saudyjskiej, Argentyny, Brazylii, Kolumbii, Chile, Danii, Francji, Indii, Kanady, Namibii, i USA. Rajd odbywa? sie w okolicy Kentucky Horse Park, niedaleko Lexington, KY, na terenie przylegaj?cych do niego gospodarstw. Wcze?niej zapowiadano deszcz na dzie? rajdu, a wiec nie by?o niespodzianki kiedy o godz. 7:30 rano zacz??o pada?. Temperatura wynosi?a oko?o 7 stopni Celsjusza. Ruszyli?my o ?wicie przez pola kukurydzy itytoniu oraz ??ki gdzie pas?y si? krowy i konie. Po drodze musieli?my przekroczy? kilka czy te? mo?e kilkana?cie strumieni i rzeczek, najpierww deszczu, p?niej w m?awce. Prawie cala trasa nadawa?a si? do zrelaksowanego galopu.
Wszystkie bramki weterynaryjne by?y w jednym miejscu i grunt tam wkrtce zamieni? sie w jezioro b?ota. Konie bieg?y z ogonami wci?ni?tymi pomi?dzy po?ladki, a serwisanci byli przemoczeni do nitki. Trasa rozmi?kczona deszczem i posiekana kopytami wkrtce zamieni?a si? w b?oto. Pod koniec dnia konie nie chcia?y porusza? si? szybciej ni? stepem, poniewa? wyci?ganie ng z b?ota dla nich wielkim wysi?kiem. Organizatorzy skrcili tras? ze 160 km do 12 0km, ale mimo tego rajd uko?czy?o tylko 48% je?d?cw, a wielu z nich uwa?a?o go za najtrudniejszy w jakim uczestniczyli.

W ramach zawodw, ktrych oficjalna nazwa brzmia?a Kentucky Cup Endurance Test Event, rozegrano rwnie? konkurs CEI2* 120 km, w ktrym Polsk? reprezentowa?a Juliette Fusiarska-Cannon, zawodniczka rwnie? na sta?e mieszkaj?ca w USA.

Wyniki CEI3* 160 km

Eliminacje CEI3* 160 km

Lista startowa CEI3* 160 km

Wyniki CEI2* 120 km

Eliminacje CEI2* 120 km

Lista startowa CEI2* 120 km

Kentucky Cup Endurance Test Event 2009 na Endurance.net

2010 Alltech FEI World Equestrian Games - Strona oficjalna

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    piątek, 13 listopada 2009
 

Sponsorzy

amplus