Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

PDF Drukuj Email

FEI Clean Sport18 listopada br. w Kopenhadze odby? si? Zjazd Mi?dzynarodowej Federacji Je?dzieckiej. Jego g?ównym tematem by?a walka z dopingiem w je?dziectwie. Bardzo g?o?nym echem w ?rodowisku je?dzieckim odbi?a si? sprawa przyj?cia nowej listy ?rodków dopinguj?cych tzw. “Listy Progresywnej” („Progressive List”), która to dopuszcza stosowanie u  koni startuj?cych w zawodach takich ?rodków przeciwzapalnych i przeciwbólowych jak fenylobutazon, kwas salicylowy oraz fluniksyna.

Kontrowersyjny dokument zosta? przyj?ty stosunkiem g?osów 53 do 42. Przeciw g?osowa?y takie kraje jak USA, Szwecja, Niemcy, Nowa Zelandia, Australia, Irlandia oraz Wielka Brytania.

Przeciw nowej li?cie opowiedzia?o si? wiele osób oraz organizacji. Frank Kappelman, organizator zawodów w Akwizgranie – jednej z najwi?kszych imprez je?dzieckich na ?wiecie mówi: „ Naszym przes?aniem ma by? „czysty sport”. Jak b?dziemy mogli o tym mówi? sponsorom oraz publiczno?ci kiedy dopu?cimy fenylbutazon?”

23 listopada na stronie internetowej www.no-fei.com ukaza?a si? petycja, równie? w j?zyku polskim, przeciwko nowej li?cie. Sygnatariusze petycji domagaj? si? od Mi?dzynarodowej Federacji Je?dzieckiej odst?pienia od postanowie? tzw. “Listy Progresywnej”. Ka?dy ch?tny mo?e z?o?y? pod ni? swój podpis, petycja pozostanie on-line do marca, po czym wraz z podpisami zostanie wys?ania do FEI.

Przeciw nowej li?cie zaprotestowali równie? lekarze weterynarii. W li?cie do FEI okre?laj? decyzj? o przej?ciu nowej listy jako niedojrza?? i przestrzegaj? przed jej negatywnymi skutkami na dobrostan koni. Pod listem autorstwa prof. Leo Jefcott’a podpisali si? lekarze z Anglii, Francji, Niemiec, USA, Australii oraz Finlandii.

Brytyjskie Stowarzyszenie Lekarzy Hipiatrów równie? krytukuj? dycyzj? FEI, przestrzegaj?c jednocze?nie przed ryzykiem kontuzji u koni startuj?cych pod wp?ywem ?rodków przeciwbólowych.

Nowe przepisy mia?y wej?? w ?ycie od 1 stycznia 2010 roku, ale FEI niedawno wycofa?a si? z tych planów. 1 grudnia og?oszono, ?e nowa lista nie zacznie obowi?zywa? przed kwietniem przysz?ego roku, a ten czas ma by? wykorzystany na debat? i konsultacje.

Wi?cej o tym temacie mo?na znale?? na stronie Horse & Hound.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 03 grudnia 2009
 

Sponsorzy

amplus