Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Stanowisko PZJ w sprawie "Listy Progresywnej"
Stanowisko PZJ w sprawie "Listy Progresywnej" PDF Drukuj Email
Wczoraj informowali?my o zamieszaniu w ?rodowisku je?dzieckim po przyj?ciu przez Mi?dzynarodow? Federacj? Je?dzieck? nowej listy ?rodkw dopinguj?cych, ktra dopuszcza?a u koni startuj?cych w zawodach obecno?? niektrych ?rodkw przeciwblowych i przeciwzapalnych, m. in. fenylobutazonu.
Na stronie Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego, sekretarz generalny PZJ Micha? Wrblewski opublikowa? oficjalne stanowisko Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego w tej sprawie oraz krtki opis przebiegu wydarze? w czasie Walnego Zjazdu FEI w Kopenhadze.

Oto pe?na tre?? tego o?wiadczenia:
Oficjalne stanowisko Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego w dyskusji po nieszcz?snym wydarzeniu jakim by?o przyj?cie przez Walny Zjazd FEI w Kopenhadze tzw.  "listy progresywnej", jest zgodne ze stanowiskiem Komisji Weterynaryjnej PZJ :
 
"Polski Zwi?zek Je?dziecki w dotychczasowej dzia?alno?ci antydopingowej i kontroli leczenia koni, opiera si? na Przepisach weterynaryjnych PZJ i Przepisach kontroli leczenia koni PZJ. Przepisy te s? w tre?ci i intencji zgodne z  odno?nymi Przepisami FEI. Przepisy  weterynaryjne PZJ i Przepisy kontroli leczenia koni PZJ, s? zgodne z przepisami pa?stwowymi zawartymi w Ustawie o ochronie zwierz?t. Polski Zwi?zek Je?dziecki pragnie broni? stanowiska, ?e tylko konie zdrowe mog? bra? udzia? w rywalizacji sportowej. Zdrowe, to znaczy takie, w ktrych organizmie nie stwierdza si? obecno?ci lekw w trakcie zawodw."
 
PZJ w Kopenhadze reprezentowany by? przez prezesa Marcina Szczypiorskiego i sekretarza generalnego Micha?a Wrblewskiego.
Nazwa?em przyj?cie "listy progresywnej" nieszcz?snym wydarzeniem, albowiem byli?my podobnie jak wi?kszo?? przedstawicieli europejskich federacji kompletnie zaskoczeni wynikiem g?osowania w tym punkcie obrad. Poprzedniego dnia, w czasie warsztatw po?wi?conych czysto?ci sportu, mia?a miejsce burzliwa merytoryczna dyskusja na temat tej listy. Mwiono o niedopuszczalno?ci takich rozwi?za?, ich sprzeczno?ci z ide? czystego sportu oraz o konflikcie takiej propozycji z przepisami obowi?zuj?cymi w wi?kszo?ci pa?stw europejskich. Nic nie wskazywa?o na mo?liwo?? zaj?cia tak niezgodnego z kodeksem post?powania z koniem oraz zasad? fair play stanowiska. Na nieszcz??cie, prawdopodobnie nie zwrcono uwagi na nieobecno?? w czasie tej dyskusji du?ej cz??ci przedstawicieli federacji, g?wnie nieeuropejskich.  I chyba tylko brakiem orientacji co do g?osowanej propozycji mo?na t?umaczy? zachowanie, niestety tym razem wi?kszo?ci, delegatw bior?cych udzia? w g?osowaniu.
Nie musz? chyba dodawa?, ?e polska delegacja g?osowa?a przeciw przyj?ciu tej listy.
 
Wszystko wskazuje na to, ?e jedn? z konsekwencji przyj?cia tego rozwi?zania mo?e by? przyspieszenie trwaj?cych od pewnego czasu prac nad utworzeniem Europejskiej Federacji Je?dzieckiej.  
  
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    piątek, 04 grudnia 2009
 

Sponsorzy

amplus