Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Sprawozdanie z Konfererencji Rajdowej w Ku?ni Nowowiejskiej

23 stycznia 2010 roku w O?rodku Je?dzieckim Ku?nia Nowowiejska odby?a si? Konferencja Organizacyjno-szkoleniowa Dyscypliny D?ugodystansowych Rajdw Konnych zorganizowana przez Komisj? D?ugodystansowych Rajdw Konnych PZJ.  W Konferencji wzi??o udzia? ok. 40 osb.

Pierwszym punktem programu by?o podsumowanie sezonu 2009 przez Przewodnicz?cego Komisji Rajdw PZJ Andrzeja Bereznowskiego. Przewodnicz?cy Komisji poinformowa? o rezygnacji Paw?a Kleszcza z cz?onkostwa w Komisji. Na jego miejsce b?dzie rekomendowa? do powo?ania Zarz?dowi PZJ Katarzyn? Strzelec. A. Bereznowski w swoim wyst?pieniu przedstawi? realizacje  przez Komisj? Rajdw PZJ swoich za?o?e? w roku 2009, podsumowa? rwnie? sezon 2009 od strony liczby zorganizowanych zawodw, startw polskich zawodnikw w zawodach zagranicznych,  udzia?u polskich osb oficjalnych w zawodach zagranicznych oraz startw Polakw na dystansach 2* oraz 3*. Wyst?pienie zosta?o zako?czone przedstawieniem wst?pnego kalendarza zawodw w sezonie 2010.

Kolejnym punktem by?o wyst?pienie Prezesa PZJ Marcina Szczypiorskiego. Prezes mwi? o sytuacji finansowej Zwi?zku, jego planach dotycz?cych promocji je?dziectwa oraz pozyskiwania ?rodkw na dofinansowanie jego funkcjonowania. Przedstawi? rwnie? mo?liwo?ci dotowania przez PZJ Dyscypliny Rajdw i zwi?zane z tym ograniczenia wynikaj?ce z nowego systemu finansowania zwi?zkw sportowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Po wyst?pieniu Prezesa PZJ zosta?y wr?czone nagrody z rankingi w sezonie 2009. Dorota Raciborska Toro, Polka mieszkaj?ca i startuj?ca w USA, zosta?a nagrodzona honorowym dyplomem za zdobycie najwi?kszej liczby punktw. W tym miejscu zosta?a rwnie? przedstawiona propozycja Komisji Rajdw mwi?ca  o konieczno?ci minimum jednego startu w Polsce jako warunku klasyfikacji w rankingu je?d?cw. Taki zapis zostanie prawdopodobnie wprowadzony do zasad prowadzenia rankingu w sezonie 2010. Puchar za I miejsce w rankingu je?d?cw w sezonie 2009 zosta? wr?czony Oldze Ciesielskiej, puchar za II miejsce Beacie Szlezyngier Jagielskiej, a za III Kamili Tobiasz. Pucharem zosta? rwnie? nagrodzony najlepszy junior i m?ody je?dziec Maciej Kosicki. Nast?pnie zosta?y wr?czone dyplomy w?a?cicielom trzech najlepszych koni (Mu-Zahrat, Ester, Ferro) w rankingu koni 2009. Konie zosta?y rwnie? nagrodzone dodatkami paszowymi Blue Chip, ufundowanymi przez firm? For Horses - dystrybutora w Polsce preparatw i suplementw diety angielskiej firmy Blue Chip Feed Ltd. Dyplomem za zwyci?stwo w rankingu par zosta?a uhonorowana Kamilia Tobiasz oraz Mu-Zahrat. Dyplomami uhonorowano rwnie? organizatorw zawodw szczebla centralnego.

Kolejnym punktem by?o wyst?pienie Janusza Oko?skiego dotycz?ce przepisw antydopingowych Mi?dzynarodowej Federacji Je?dzieckiej oraz Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego. J. Oko?ski w swojej prelekcji opisa? dok?adnie temat przyj?cia przez Mi?dzynarodow? Federacj? Je?dzieck? (FEI) tzw. listy progresywnej oraz okoliczno?ci wycofania si? FEI z tej decyzji.

Ostatnim punktem przed przerw? obiadow? by?y sprawy organizacyjne. Na wst?pie Andrzej Bereznowski omwi? bardzo aktywn? dzia?alno??  Jerzego Maliszewskiego, ktry zrobi? wiele dobrych rzeczy dla dyscypliny i ?rodowiska. Jedn?  z nich by?a prba zalegalizowania funkcji Delegata Technicznego (DT) i Gospodarza Toru (GT) na zawodach rajdowych. Andzej Bereznowski zaproponowa? dyskusj? na ten temat. Wed?ug zebranych funkcja DT jest oczywista, ale funkcja GT stanowi problem dla organizatorw poniewa? wi??e si? z dodatkowymi kosztami. Ponadto wytyczenie trasy przez osob? nie znaj?c? warunkw ?rodowiskowych (tak jak organizator), b?dzie dla niej du?ym problemem. S?awomir Kosicki zabra? g?os w sprawie ograniczenia kosztw przy organizacji zawodw i optuje za tym aby nie powi?ksza? liczby osb oficjalnych, co pozwoli ograniczy? wydatki. Zasugerowa? rezygnacj? z Gospodarza Toru jako osoby oficjalnej na zawodach. Podobne stanowisko przyj??a Jolanta Lubera, ktra rwnie? optowa?a za nie powo?ywaniem GT. Wed?ug niej Delegat Techniczny pe?ni funkcj? osoby odpowiedzialnej za wyznaczenie i stan trasy. A. Berezowski zaproponowa? aby dopiero rozpocz?? system szkolenia Gospodarzy Toru i zapyta? zebranych, proponuj?c g?osowanie, czy popieraj? wprowadzenie takiej funkcji na zawodach. Zdecydowana wi?kszo?? g?osuj?cych by?a przeciwna wprowadzeniu funkcji GT.

Kolejnym punktem by?a dyskusja dotycz?ca odznak specjalistycznych w rajdach. A. Bereznowski zaproponowa? dyskusj? nad regulaminem dotycz?cym zasad zdobywania odznak je?dzieckich przygotowanym przez J. Maliszewskiego. Zaproponowano, ?e je?li je?dziec spe?ni? warunki niezb?dne do uzyskania III klasy sportowej to b?dzie on tym samym uprawniony do zdawania egzaminu na Srebrn? Specjalistyczna Odznak? Je?dzieck? w Dyscyplinie D?ugodystansowych Rajdw Konnych. Maciej Kacprzyk zaproponowa?, ?eby srebrna odznaka by?a dodatkowym elementem   sprawdzaj?cym wiedz? zawodnikw. Wed?ug A. Bereznowskiego odznaka z?ota powinna uprawnia? do startu na najd?u?szych, trzygwiazdkowych dystansach. Lenka Wagner stwierdzi?a, ?e poziom egzaminu teoretycznego na odznak? srebrn? w propozycji J. Maliszewskiego jest zawy?ony. Zastanawiano si?, czy egzaminy na Odznaki Specjalistyczne Dyscyplinie D?ugodystansowych Rajdw Konnych musz? by? przeprowadzane w Certyfikowanych O?rodkach Je?dzieckich. Nast?pnie A. Bereznowski zaproponowa? dyskusj? nad wymaganiami przy zdobywaniu z?otej odznaki.  Zaproponowano aby z?ota odznaka by?a odznak? presti?ow?. Dorota Krzywicka stwierdzi?a, ?e z?ota odznaka pozwoli wy?oni? osoby najlepiej przygotowane teoretycznie i praktycznie.

W konsekwencji ustalono, ?e propozycje warunkw zdobywania odznak zostan? przygotowane przez Komisj? i zamieszczone na stronie endurance.pl.

Nast?pnie  podj?to dyskusj? nad zmianami w regulaminie. Andzej Bereznowski poinformowa? zebranych o dwch listach od zawodnikw, ktre wp?yn??y do Komisji Rajdw.

Pierwszy dotyczy? zagrywania konia do III klasy sportowej, w ktrym  stwierdzono, ?e trudno jest j? zdoby? w ci?gu jednego sezonu. Komisja Rajdw zaproponowa?a zmian? w zasadach zdobywania III klasy wyd?u?aj?c czas pozwalaj?cy na jej zdobycie do dwch lat.

Drugi list od Ma?gorzaty Tomaszek dotyczy? problemu zwi?zanego z przyjazdem na met? przed czasem i oczekiwaniu na wjazd przez niektrych zawodnikw. Podj?to dyskusj? jak rozwi?za? ten problem w klasach P i N.  A. Bereznowski zaproponowa? wprowadzenie poprawki do Regulaminu zezwalaj?cej na start w Klasie P i N w grupach kilkuosobowych w ustalonych przez S?dziego G?wnego/Delegata Technicznego odst?pach czasowych. Z sali pad?a propozycja wprowadzenia do regulaminu paragrafu mwi?cego, ?e na ostatnim widocznym odcinku trasy przed met? nie wolno si? zatrzymywa?. Zaproponowano rwnie? wprowadzenie ??tych kartek, ktre za to wykroczenie dawa?by Delegat  Techniczny. Drug? propozycj? by?o aby S?dzia G?wny wyra?nie akcentowa? ten problem na odprawie technicznej. Ewa Szarska zasugerowa?a aby wprowadzi? zakaz zatrzymywania si? i kluczenia w odcinku ko?cowym. Zdaniem A. Berezowskiego najlepszym wyj?ciem b?dzie u?wiadamianie zawodnikw.

Nast?pnie A. Bereznowski poinformowa? zebranych, ?e do Komisji oraz zarz?du PZJ wp?yn?? projekt nowego regulaminu opracowany pod kierunkiem Jerzego Maliszewskiego. Pod projektem z imienia i nazwiska podpisane by?o oko?o 20 osb. Poniewa? kilka z nich by?o obecnych na sali zaproponowa?, aby kto? z nich przedstawi? ten projekt. Nikt nie zg?osi? si? do jego zreferowania. W zwi?zku z tym A. Bereznowski przedstawi? w skrcie propozycje zmian akcentuj?c punkty najbardziej istotne, z ktrymi nie zgadza si? Komisja Rajdw. Ewa Szarska stwierdzi?a, ?e zalet? naszych rajdw jest to, ?e s? zgodne z przepisami FEI i o?wiadczy?a, ?e jest przeciwna zaproponowanym zmianom. Dalszej istotnej dyskusji nad nowa propozycja nie by?o. Nikt nie popar? zmian zaproponowanych przez   J. Maliszewskiego, w zwi?zku z tym nie poddano ich g?osowaniu. Zaproponowano dyskusj? w Internecie na temat w/w zmian.

Po przerwie obiadowej odby? si? druga cz??? konferencji, czyli seminarium szkoleniowe prowadzone przez czo?owa zawodniczk? z Niemiec, Belidn? Hitzler.  Przez 4 godziny omwi?a ona zasady wyboru konia do rajdw d?ugodystansowych, sprz?t je?dziecki oraz zasady pracy z koniem i jego trening. Podzieli?a si? ze s?uchaczami w?asnymi do?wiadczeniami w tej dziedzinie.

Przewodnicz?cy Komisji DRK PZJ,

Andrzej Bereznowski

Wpisany przez Andrzej Bereznowski    wtorek, 09 lutego 2010
 

Sponsorzy

amplus