Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Komisja Zawodnicza PZJ

W 2009 roku Zarz?d Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego, na wzr struktury przyj?tej w Polskim Komitecie Olimpijskim, podj?? decyzj? o utworzeniu w PZJ Komisji Zawodniczej. Zarz?d PZJ przyj??, ?e w Komisji Zawodniczej znajd? si? reprezentanci wszystkich dyscyplin je?dzieckich, nad ktrymi piecz? sprawuje PZJ. Przyj?to nast?puj?cy podzia? reprezentacji w  Komisji:

  Dyscypliny olimpijskie ka?da z dyscyplin ma prawo do 2 reprezentantw w Komisji

  Dyscypliny nieolimpijskie ka?da z dyscyplin ma prawo do 1 reprezentanta w Komisji

W zwi?zku z faktem, i? nie wszystkie dyscypliny zaproponowa?y  swych kandydatw, Zarz?d PZJ apeluje do ?rodowiska zawodniczego, aby do 31 marca 2010 r. przedstawi?o propozycje sk?adu Komisji Zawodniczej , co umo?liwi jej powo?anie.

W zwi?zku z tym Komisja Rajdw PZJ prosi o sk?adanie propozycji dotycz?cych reprezentanta zawodnikw rajdowych e-mailem na adres Macieja Kacprzyka, lub o wpisy na forum.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 16 lutego 2010
 

Sponsorzy

amplus