Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Powsta?a Europejska Federacja Je?dziecka
Powsta?a Europejska Federacja Je?dziecka PDF Drukuj Email
Mi?dzynarodowy Sport Je?dziecki ma nowe europejskie stowarzyszenie, Europejsk? Federacj? Je?dzieck?, w skrcie EEF. To nowe cia?o zosta?o powo?ane 18 lutego przez 27 europejskich Federacji Narodowych obecnych na spotkaniu w Warendorfie (Niemcy).  Proces tworzenia EEF rozpocz?? si? na spotkaniu europejskich federacji  w Deauville (Francja) w marcu 2009 r. i uzgodniony co do zasad w Antwerpii (Belgia) we wrze?niu 2009 r. Federacja zosta?a powo?ana do ?ycia 18 lutego 2010 r. w wyniku podpisania Statutu przez Narodowe Federacje Je?dzieckie.  Przewiduje si?, ?e pozosta?e europejskie federacje, ktre nie mog?y by? obecne w czasie  spotkania  przyjm? rwnie? nowy statut.  
Europejska Federacja Je?dziecka EEF b?dzie reprezentowa? interesy europejskiego Sportu je?dzieckiego w ramach FEI.  B?dzie rwnie? utrzymywa? ??czno?? z Uni? Europejsk? i innymi organami decyzyjnymi w sprawach interesuj?cych spo?eczno?? je?dzieck?. Przemawiaj?c po spotkaniu, nowo wybrany Prezydent dr Hanfried Haring (Niemcy) powiedzia? EEF  zapewni wyra?ny g?os pa?stw europejskich wewn?trz  FEI. Naszym celem jest przs?u?y? si? pozytywnie  FEI poprzez popraw? wymiany informacji, wsp?pracy i zrozumienia. EEF podejmie prb? zapewnienia rozpatrywania we w?a?ciwy sposb, potrzeb wszystkich federacji i grup interesw sk?adaj?cych si? na europejsk? spo?eczno?? je?dzieck?.

W sk?ad  tymczasowego Zarz?du wybrano Christiana Paillot (Francja) i Ulfa Helstranda (Dania) jako wiceprezydentw oraz Manuela Bandeira de Mello (Portugalia), Andrew Findinga (Wielka Bytania), Micha?a Wrblewskiego (Polska) i Armagana zgrkey (Turcja).       

FEI wita z zadowoleniem to wydarzenie powiedzia?a Prezydent FEI JKW Ksi?zniczka Haya. Podobnie jak istniej?ce ju? regionalne stowarzyszenia w Azji i obu Amerykach, rwnie? to europejskie odzwierciedla naturaln? ewolucj? reprezentacji sportowych interesw na regionalnym poziomie. Spodziewamy si?, ?e wspomo?e to wyra?anie licznych specyficznych potrzeb europejskich Federacji Narodowych.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    sobota, 20 lutego 2010
 

Sponsorzy

amplus