Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Propozycja alternatywnego regulaminu odznak rajdowych

Dnia 15 marca br. w siedzibie Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego odby?o si? spotkanie Przewodnicz?cego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Wac?awa Pruchniewicza, Wiceprezesa PZJ Rados?awa Wiszniowskiego oraz cz?onka Komisji Rajdw PZJ Maciej Kacprzyka. Na spotkaniu obecni byli rwnie? Jerzy Maliszewski oraz Witalis Niko?ajuk. Spotkanie to dotyczy?o projektu regulaminu zdobywania odznak specjalistycznych w dyscyplinie rajdw d?ugodystansowych.

W wyniku tego spotkania Maciej Kacprzyk przygotowa? za?o?enia do alternatywnego regulaminu pozwalaj?cego na zdobywanie odznak osobom nie uprawiaj?cym sportu wyczynowo oraz nie posiadaj?cym licencji sportowych PZJ/WZJ. Zwi?zane jest to ze zdecydowanym obni?eniem wymaga? w porwnaniu do regulaminu przygotowanego przez Komisj? Rajdw po konsultacji ze ?rodowiskiem na konferencji dyscypliny. Komisja Rajdw PZJ prosi osoby zainteresowane tym tematem o  kontakt i wyra?enie swoich opinii.

ZA?O?ENIA DO  REGULAMINU ZDOBYWANIA ODZNAK SPECJALISTYCZNYCH  W DYSCYPLINIE D?UGODYSTANSOWYCH RAJDW KONNYCH

 • Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na Srebrn? Specjalistyczna Odznak? Je?dziecka w Dyscyplinie D?ugodystansowych Rajdw Konnych jest posiadanie  Br?zowej Odznaki Je?dzieckiej.

 • Organizatorem egzaminu mo?e by? klub zarejestrowany w PZJ/WZJ zapewniaj?ce odpowiednie warunki do przeprowadzenia egzaminu. Za zachowanie odpowiednich standardw odpowiada Przewodnicz?cy Komisji Egzaminacyjnej, ktrym musi by? osoba maj?ca uprawnienia s?dziego rajdowego co najmniej II klasy.

 • Egzamin  na Srebrn? Odznak? jest przeprowadzany przez 3 cz?onkw Komisji Egzaminacyjnej, z ktrych jeden musi by? s?dzi? dyscypliny konkurencji rajdw z co najmniej II klas?, drugi lekarzem weterynarii PZJ uprawnionym do obs?ugi Zawodw Rajdowych, a trzeci cz?onkiem WKE. Egzamin na Odznak? Z?ot? przeprowadzany jest pod przewodnictwem Cz?onka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W sk?ad Komisji wchodz? dodatkowo s?dzi? dyscypliny konkurencji rajdw z co najmniej II klas? i lekarz weterynarii PZJ uprawniony do obs?ugi Zawodw Rajdowych.

1. Srebrna Specjalistyczna Odznaka Je?dziecka w Dyscyplinie D?ugodystansowych Rajdw Konnych

 • Do egzaminu mog? przyst?pi? posiadacze Odznaki Br?zowej po up?ywie co najmniej trzech miesi?cy od daty jej uzyskania (daty egzaminu).
 • Egzamin sk?ada si? z cz??ci teoretycznej i praktycznej.
 • Minimalny wiek egzaminowanego 13 lat
 • cz??? teoretyczna obejmuje sprawdzenie wiedzy egzaminowanego z zakresu pyta? na Ogln? Srebrn? Odznak? PZJ oraz zestawu pyta? specjalistycznych
 • Pytania specjalistyczne obejmuj?:
  • obowi?zkowe przeprowadzenie przez egzaminowanego analizy wszystkich informacji zawartych w Ksi??eczce Startw Konia w aspekcie przygotowa? konia do startw oraz faktycznych umiej?tno?ci je?d?ca,
  • wiadomo?ci z piel?gnacji, ?ywienia i zdrowia konia rajdowego,
  • zasady jazdy w terenie,
  • zasady udzielania pierwszej pomocy,
  • rozszerzone wiadomo?ci z zakresu znajomo?ci przepisw i regulaminw rajdowych,
  • zakresu fizjologicznych podstaw treningu konia rajdowego.
 • Pytania i odpowiedzi do egzaminu teoretycznego publikowane s? na stronie internetowej PZJ.
 • Cz??? praktyczn? stanowi uko?czenie konkursu zgodnego z zasadami klasy P z minimum 30 punktami. Je?eli egzamin odbywa si? rwnolegle z zawodami, cz??? praktyczna dla zawodnikw i koni posiadaj?cych licencj? mo?e odbywa? si? w ramach konkursu klasy P rozgrywanego na danych zawodach, wwczas osoby zdaj?ce egzamin na odznak?, ale nie posiadaj?ce licencji PZJ/WZJ startuj? na tym dystansie poza konkursem.

2. Z?ota Specjalistyczna Odznaka Je?dziecka w Dyscyplinie D?ugodystansowych Rajdw Konnych

 • Do egzaminu mog? przyst?pi? posiadacze Srebrnej Specjalistycznej  Odznaki Je?dzieckiej w Dyscyplinie D?ugodystansowych Rajdw Konnych po up?ywie co najmniej roku od daty jej uzyskania (daty egzaminu).
 • Egzamin sk?ada si? z cz??ci teoretycznej i praktycznej
 • Minimalny wiek egzaminowanego 15 lat
 • Cz??? teoretyczna obejmuje sprawdzenie wiedzy egzaminowanego z zakresu pyta? egzaminu na ogln? Z?ot? Odznak? PZJ oraz zestawu pyta? specjalistycznych
 • Pytania specjalistyczne obejmuj?:
  • obowi?zkowe przeprowadzenie przez egzaminowanego analizy wszystkich informacji zawartych w Ksi??eczce Startw Konia w aspekcie przygotowa? konia do startw oraz faktycznych umiej?tno?ci je?d?ca,
  • rozszerzone wiadomo?ci z zakresu piel?gnacji, ?ywienia i zdrowia konia rajdowego,
  • rozszerzone wiadomo?ci z zakresu fizjologicznych podstaw treningu koni
  • rozszerzone wiadomo?ci z zakresu znajomo?ci przepisw i regulaminw rajdowych oglnych oraz szczeg?owej znajomo?ci  regulaminw
 • Pytania do egzaminu teoretycznego publikowane s? na stronie internetowej PZJ.
 • Cz??? praktyczn? stanowi uko?czenie konkursu zgodnego z wymaganiami klasy N. Je?eli egzamin odbywa si? rwnolegle z zawodami, cz??? praktyczna dla zawodnikw i koni posiadaj?cych licencj? mo?e odbywa? si? w ramach konkursu klasy N rozgrywanego na danych zawodach, wwczas osoby zdaj?ce egzamin na odznak?, ale nie posiadaj?ce licencji PZJ/WZJ startuj? na tym dystansie poza konkursem.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 18 marca 2010
 

Sponsorzy

amplus