Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

PDF Drukuj Email

W zwi?zku ze zbli?aj?cym si? rozpocz?ciem sezonu przedstawiamy w skondensowanej formie charakterystyk? wymaga? dla je?d?cw oraz koni dotycz?cych prawa startu w poszczeglnych kategoriach konkursw na zawodach krajowych oraz mi?dzynarodowych, czyli tzw. "zagrywania".

Wed?ug obecnych przepisw osoba chc?ca rozpocz?? starty w rajdach d?ugodystansowych musi zda? egzamin na Br?zow? Odznak? Je?dzieck? i wykupi?  licencj? WZJ lub PZJ.

Wykupienie podstawowej licencji W uprawnia do startw w konkursach klas LL, L, P i N.

Warunkiem uprawniajacym  do startw w konkursach 1* (krajowych oraz mi?dzynarodowych),  jest zdobycie III klasy sportowej, czyli uko?czenie  dwch konkursw klasy P z minimum 30 pkt. oraz dwch konkursw klasy N. W poprzednim roku, zgodnie z przepisami PZJ, wymaganie to trzeba by?o spe?ni? w ci?gu jednego roku kalendarzowego, ale w zwi?zku z aneksem zg?oszonym do Regulaminu Dyscypliny przez Komisj? Rajdw PZJ, okres ten ma by? wyd?u?ony do dwch lat.

Uko?czenie w jednym roku dwch konkursw klasy 1* daje II klas? sportow?, ktra pozwola na start w konkursach 2*.

Uko?czenie konkursu 2* w tempie minimum 14 km/h na Zawodach Oglnopolskich lub Zawodach Mi?dzynarodowych daje I klas? sportow? i mo?liwo?? startw w konkursach 3*.

Podobne s? zasady zagrywania koni. Je?eli ko? (minimum 5 - letni) uko?czy dwa konkursy klasy P z minimum 27 punktami, to mo?e startowa? w konkursach klasy  N. Je?eli ko? (minimum 6 - letni) uko?czy dwa konkursy klasy N, to mo?e startowa? w konkursach klasy 1* - zarwno krajowych (ZR, ZO) jak i mi?dzynarodowych (CEI).

Zawodnicy posiadaj?cy minimum  licencj? II (II klas? sportow?) mog? t? drog? troch? skrci? i rozpocz?? starty konia (minimum 6 - letniego) od klasy N i zakwalifikowa? go do konkursw klasy 1* (krajowych oraz mi?dzynarodowych) poprzez trzykrotne uko?czenie konkursu klasy N.

Uko?czenie przez konia konkursu klasy 1* daje mo?liwo?? startu w konkursie 2*, a uko?czenie konkursy 2* daje mo?liwo?? startu w konkursie 3*.

Uzyskanie kwalifikacji do konkursw klasy 1* zgodnie z Regulaminem Dyscypliny PZJ zarwno przez konia jak i je?d?ca uprawnia do startu w zawodach krajowych oraz mi?dzynarodowych (CEI) w konkursach klasy 1*. Dla zawodnikw oraz koni chc?cych rozwija? swoj? karier? mi?dzynarodow? konieczne s? starty w konkursach mi?dzynarodowych (CEI). I tak ?eby wzi?? udzia? w konkursie CEI2* ko? i je?dziec (niekoniecznie jako para) musz? wcze?niej uko?czy? konkurs CEI1*, a ?eby wzi?? udzia? w konkursie CEI3* ko? i je?dziec (niekoniecznie jako para) musz? wcze?niej uko?czy? konkurs CEI2*.

Zawody krajowe 1* oraz 2* nie daj? kwalifikacji ani koniom, ani je?d?com do konkursw CEI2* lub CEI3*!

Zawodnicy oraz konie startuj?cy na zawodach mi?dzynarodowych (konkursy CEI), zarwno w kraju, jak i za granic? musz? posiada? licencj? Mi?dzynarodowej Federacji Je?dzieckiej. Jej zakupy dokonuje si? za po?rednictwem biura PZJ. Do startw zagranicznych konieczny jest rwnie? paszport konia FEI. Do stratw w zawodach mi?dzynarodowych  rozgrywanych w Polsce paszport FEI jest konieczny tylko do konkursu CEI3*.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    piątek, 19 marca 2010
 

Sponsorzy

amplus