Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

CEI Kurgjarve - wyniki oraz relacja

W dniach 21 - 23 maja br. w miejscowo?ci Kurgjarve (Estonia) odby?y si? zawody mi?dzynarodowe w rajdach d?ugodystansowych. W konkursie CEI1* 80 km Polsk? reprezentowali Beata Szlezyngier - Jagielska oraz 9-letni, siwy arabski ogier Farah-Cyngar. Nasza para zaj??a 6 miejsce w swojej klasie.

Wyniki konkursu CEI1* 80 km>

Relacja Beaty Szlezyngier- Jagielskiej:

Od pi?ciu lat w Estonii rozgrywane s? zawody w D?ugodystansowych Rajdach Konnych, ale dopiero w tym roku odby?y si? zawody mi?dzynarodowe rangi FEI, sponsorowane w g?wnej cz??ci przez pana Ali Mohammeda Al.Mohhairi. Ufundowane przez niego nagrody mia?y  kszta?t wielb??da i wygl?da?y do?? egzotycznie w kojarz?cej si? z raczej zimnym klimatem Estonii, ale to chyba w?a?nie te pustynne zwierz?ta przywioz?y ze sob? niespotykanie wysokie temperatury, poniewa? w czasie zmaga? panowa? 25-stopniowy upa?. Zawody zosta?y zorganizowane w najbardziej na po?udnie wysuni?tym, grzystym  regionie kraju. Suma wzniesie? na odcinku 38 km wynios?a 442 m,a bardzo pi?kna i malownicza, prowadz?ca przez lasy Parku Krajobrazowego Haanja trasa by?a jednak trudna, g?wnie ze wzgl?du na twarde, szutrowe pod?o?e z d?ugimi odcinkami drg asfaltowych. W Kurgjarve spotkali si? reprezentanci Estonii, Szwecji, Litwy, Finlandii, Norwegii oraz  Polski. W sumie w zawodach CEI1* i 2* wzi??o udzia? 22 pary, a oprcz tego wystartowa?y 3 pary w zawodach krajowych na dystansie 80 km. Rozegrano rwnie? Mistrzostwa Estonii na dystansie 120 km, gdzie zwyci?zc? zosta? Marian Kikas dosiadaj?cy konia Oopus. Trasa zosta?a znakomicie i bardzo profesjonalnie oznakowana, a zawody, przebiegaj?ce w bardzo sympatycznej atmosferze by?y perfekcyjnie zorganizowane, do czego przyczyni? si?  niew?tpliwie pan Harald Grinschgl z Austrii, udost?pniaj?c i obs?uguj?c sprz?t komputerowy, s?u??cy do monitorowania rajdu notowania czasw przyjazdw, wyjazdw, wej?? na bramki weterynaryjne itp. Konie badane by?y na wspomnianych bramkach przez lekarzy weterynarii z Rosji i Estonii, a przewodnicz?cym Komisji Weterynaryjnej by? pan doktor Andrzej Bereznowski z Polski.

Organizatorzy planuj? ju? kolejne zawody w roku 2011 maj?c nadziej?, ?e b?d? one silniej obsadzone. Bior?c pod uwag? malowniczo?? tras, dobry dojazd, profesjonaln? organizacj? oraz mi?? atmosfer? zawodw mog? szczerze zach?ci? polskich zawodnikw do wzi?cia pod uwag? startu w Estonii.

Galeria zdj??

Wi?cej informacji na temat zawodw oraz wynikw mo?na znale?? na stronie organizatora:

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 27 maja 2010
 

Sponsorzy

amplus