Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

MPMK '10 - warunki kwalifikacji oraz zasady rozgrywania

Na stronie internetowej Polskiego Zwi?zku Hodowcw Koni ukaza? si? regulamin tegorocznych Mistrzostw Polskich M?odych Koni. Zawody, ktre odb?d? si? w Gieniuszach w dniach 1 - 3 pa?dziernika, w tym roku b?d? mie? status oficjalnych, a ich wsp?organizatorem b?dzie PZHK.

Warunki kwalifikacji oraz zasady rozgrywania - sezon 2010

 1. Do Mistrzostw Polski M?odych Koni w D?ugodystansowych Rajdach Konnych zakwalifikowane zostan?:
  • w kategorii koni 4-letnich wszystkie konie, ktre co najmniej raz uko?czy?y klas? L z minimum 12 punktami na zawodach rangi oglnopolskiej lub regionalnej;
  • w kategorii koni 5-letnich wszystkie konie, ktre co najmniej raz uko?czy?y klas? P z minimum 27 punktami na zawodach rangi oglnopolskiej lub regionalnej;
  • w kategorii koni 6-letnich wszystkie konie, ktre co najmniej dwa razy w karierze uko?czy?y klas? P z minimum 27 punktami na zawodach rangi oglnopolskiej lub regionalnej w tym co najmniej raz w roku rozgrywania MPMK lub co najmniej raz klas? N na zawodach rangi oglnopolskiej lub regionalnej;

 2. MPMK w D?ugodystansowych Rajdach Konnych odbywaj? si? zgodnie z przepisami i Regulaminem PZJ Dyscypliny D?ugodystansowe Rajdy Konne poza elementami wskazanymi w niniejszym regulaminie.


 3. MPMK:
  • koni 4-letnich rozgrywane s? na zasadach konkursu klasy L;
  • koni 5-letnich - konkursu klasy P;
  • koni 6-letnich - konkursu klasy N, z tym ?e koniom przyznawane s? punkty na zasadach klasy P, ale z trzech bramek weterynaryjnych. Dodatkowo w kategorii koni 6-letnich obowi?zuje waga minimalna je?d?ca wynosz?ca 70 kg.


 4. W kategorii koni 4-letnich obowi?zuje pokaz konia w st?pie i k?usie na trjk?cie o wymiarach 30 x 30 x 30 m. Podczas tej oceny obowi?zuje nast?puj?cy sposb prezentacji - najpierw ko? ogl?dany jest w k?usie, nast?pnie w pozycji stj, na ko?cu w st?pie. Oceniane s? nast?puj?ce elementy:
  • typ i pokrj,
  • kondycja, piel?gnacja
  • ruch w st?pie i k?usie (szczeg?owe wymagania stawiane koniom patrz - postanowienia oglne MPMK organizowanych przez PZHK).
  Skala ocen od 0 do 10 pkt. za ka?dy z wymienionych elementw, z dok?adno?ci? do 0,1 pkt. Oceny dokonuje 3-osobowa komisja, ustalaj?c wspln? not? za ka?dy element. Sum? punktw za poszczeglne elementy przemno?on? przez 0,05 dodaje si? do ca?kowitego wyniku punktowego w klasie. Wynik oceny na p?ycie ten jest podawany publicznie wraz z komentarzem oraz jest publikowany w wynikach MPMK w oddzielnej kolumnie.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    piątek, 02 lipca 2010
 

Sponsorzy

amplus