Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

CEI Kurtuvenai - wyniki oraz relacja

W pierwszy weekend lipca (2-4.07 br.) w miejscowo?ci Kurtuvenai (Litwa) odby?y si? mi?dzynarodowe zawody rajdowe z udzia?em zawodnikw z Estonii, Litwy i Polski, ktr? reprezentowa?a Beata Szlezyngier-Jagielska z ogierem arabskim As?an. Polska para zaj??a 2 miejsce w konkursie CEI2* 120 km.

Relacja Beaty Szlezyngier- Jagielskiej:

Popularno?? rajdw u naszych s?siadw ro?nie z roku na rok, cho? jest to dyscyplina stosunkowo m?oda, a pierwsze krajowe zawody zacz?to organizowa? dopiero w 1999 roku. W tym roku, podobnie jak w ubieg?ym, zmagania o randze FEI zorganizowano w miejscowo?ci Kurtuvenai, w pi?knie po?o?onym w?rd lasw dawnym i mocno  podupad?ym maj?tku polskiego hrabiego Stanis?awa Plater. Obecnie cz??ciowo odbudowano  imponuj?ce niegdy? stajnie, gdzie w dniu dzisiejszym mie?ci si? m.in. Centrum Jazdy Konnej, oferuj?ce np.  nauk? jazdy wierzchem pod okiem do?wiadczonych instruktorw. Kurtuvenai to jednocze?nie wa?ny, turystyczny o?rodek po?o?ony w utworzonym w 1992 roku Parku Regionalnym, ktrego celem jest m.in. ochrona naturalnego ekosystemu i kulturalnego dziedzictwa Litwy. Park obejmuje pagrkowaty, poro?ni?ty g?wnie lasami iglastymi obszar ponad 17 tysi?cy hektarw. Trasy rajdu zosta?y poprowadzone w?a?nie przez ten malowniczy teren, by?y doskonale oznakowane, a p?tle nigdy si? nie powtarza?y. Pod?o?e mo?na okre?li? jako  przyjazne dla koni, wyst?puj? co prawda bardzo nieprzyjemne odcinki drogi szutrowej, ale nie s? one d?ugie. Panowa? upa?, jednak cie? lasu, przez ktry wiedzie wi?kszo?? drg, dawa? upragnion? och?od? koniom i ludziom. Dojazd do serwisw by? rwnie? bardzo wygodny. Zawody by?y ma?e i kameralne, wzi??o w nich udzia? 20 par, przy czym na dystansie najd?u?szym (120 km, 2**) wystartowa?o 3 zawodnikw z Estonii oraz jeden z Polski czyli ja na ogierze arabskim o imieniu As?an. Rozegrano rwnie? wy?cig CEI 2** dla juniorw oraz  CEI 1* jak rwnie?  zawody krajowe na dystansach 30, 59 oraz 90 km. W komisji weterynaryjnej pracowali m.in. polscy lekarze czyli pan dr Andrzej Bereznowski oraz Wojciech Pieka?kiewicz. Nale?y podkre?li?, ?e zawody zorganizowano bardzo sprawnie i panowa?a bardzo mi?a atmosfera. Po zako?czeniu zmaga? gospodarze zorganizowali party dla uczestnikw, na ktrym podano regionalne potrawy, a do taktu przygrywa?a ludowa kapela. Dla mnie i As?ana by?y to zawody bardzo udane, poniewa? uda?o si? nam zaj?? drugie miejsce w konkursie.

Strona organizatora i wi?cej wynikw na www.kurtuva.lt

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 07 lipca 2010
 

Sponsorzy

amplus