Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Termin zg?osze? do MPMK/ZO Gienusze

Przypominamy, ?e 20 wrze?nia br. mija termin zg?osze? do Mistrzostw Polski M?odych Koni oraz Zawodw Oglopolskich, ktre odb?d? si? w Gieniuszach, w dniach 8 - 10 pa?dziernika 2010 r. Zg?oszenie po terminie powoduje wzrost wpisowego o 50%. Jednocze?nie zwracamy uwag?, ?e zg?oszenie do MPMK musz? by? dokonywane na specjalnych drukach zg?oszeniowych.

Zawody w Gieniuszach rozpoczn? si? w pi?tek, 8 pa?dziernika o godzinie 16 przegl?dem weterynaryjnym oraz ocen? na p?ycie koni 4-letnich bior?cych udzia? w MPMK. W sobot?, 9 pa?dziernika, zostan? rozegran? konkursy kategorii 2* na dystansie 124,7 km o Puchar Prezesa WFS w B-stoku, 1* na dystansie 91,0 km o Puchar Prezesa PdlZJ,  klasy N na dystansie 85,7 km o Puchar Sekretarza WFS w B-stoku oraz konkurs MPMK 6-letnich o Puchar Prezesa PZHK. W niedziel?, 10 pa?dziernika, zostan? rozegrane konkursy klas P na dystansie 53,2 km o Puchar Prezesa Metal-Fach Sok?ka  oraz L na dystansie 32,5 km o Puchar Prezesa KJ BIK Gieniusze, a tak?e konkursy MPMK koni 4-letnich (o Puchar Prezesa WZHK w Bia?ymstoku) i 5 letnich ( o Puchar Prezesa PZJ).

Konkursy 1, 2, 3, 4, 5 rozegrane zostan? w ramach zawodw oglnopolskich przeprowadzonych rwnolegle do MPMK. Zawodnicy PdlZJ zajmuj?cy najlepsze miejsca w tych konkursach zostan? Mistrzami Podlasia na rok 2010 w poszczeglnych kategoriach (L, P, N, 1*, 2*). W klasie  2* rozegrany zostanie konkurs Best Condition.

Zawodnikom planuj?cym start w MPMK koni 6-letnich przypominamy, ?e zgodnie z Regulaminem MPMK w tym konkursie b?dzie obowi?zywa?a waga minimalna wynosz?ca 70 kg.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 15 września 2010
 

Sponsorzy

amplus