Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Prezentujemy kominukat przewodnicz?cego Komisji Rajdw PZJ Andrzeja Bereznowskiego dotycz?cy zmiany Regulaminu Dsycypliny.

Tre?? komunikatu:

W dniu dzisiejszym (16 marca 2011 roku) otrzyma?em od Sekretarza Generalnego PZJ Pana Micha?a Wrblewskiego informacj?, ?e Zarz?d Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego na ostatnim Zebraniu nie zaj?? si? Regulaminem Dyscypliny D?ugodystansowych Rajdw Konnych. Powodem takiej sytuacji by?o dostarczenie przez Kolegium S?dziw niew?a?ciwych dokumentw.

Kolejne Zebranie Zarz?du, na ktrym Regulamin ma by? poddany dyskusji odb?dzie si? 12 kwietnia.

Przewodnicz?cy Komisji DRK,

Andrzej Bereznowski

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 16 marca 2011
 

Sponsorzy

amplus