Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Zdj?cia w serwisie endurance.pl

Zapraszamy do przysy?ania zdje? z zawodw. Zdj?cia powinny spe?nia? nast?puj?ce wymagania:

  • temat: przede wszystkim zdj?cia powinny pokazywa? zawodnikw na trasie,
  • jako??: zamieszczamy w serwisie zdj?cia dobre jako?ciowo,
  • liczba: nie wi?cej ni? 100 zdj?? z jednego dnia zawodw,
  • rozdzielczo??: umieszczamy zdj?cia o d?u?szym boku nie wi?cej ni? 800px,
  • autor: nale?y poda? imi? i nazwisko autora.
Zastrzegamy sobie prawo selekcji nades?anych zdj??.

 


Materia?w niezmwionych redakcja nie zwraca
 

Sponsorzy

amplus