Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Konferencja Rajdowa 2012 - zaproszenie oraz program

W najbli?sz? sobot?, 14 stycznia 2012 r. odb?dzie si? coroczna konferencja szkoleniowo-organizacyjna dyscypliny sportowych rajdw konnych. Tym razem miejscem spotkania rajdowcw b?dzie Klub Je?dziecki Champion maj?cy swoj? siedzib? w Ciosnach ko?o ?odzi.

Po rozpocz?ciu o godzinie 11 odb?dzie si? sesja szkoleniowa na ktrej zostan? przedstawione trzy prelekcje po?wi?cone rajdom. W pierwszym wyk?adzie prof. Ewa Szarska omwi korzy?ci p?yn?ce z bada? laboratoryjnych krwi koni poddawanych treningowi rajdowemu. Jako kolejny wyst?pi Maciej Kacprzyk, ktry przedstawi analiz? wp?ywu kariery wy?cigowej koni czystej krwi arabskiej na ich p?niejsz? karier? w rajdach oraz omwi elementy charakteryzuj?ce karier? wy?cigow? na ktre nale?y zwraca? uwag? przy zakupie konia do rajdw. Na zako?czenie cz??ci szkoleniowej wyst?pi Beata Dzikowska, ktra przedstawi zasady pracy treningowej z m?odym koniem rozpoczynaj?cym swoj? karier? rajdow?.

Po przerwie obiadowej, oko?o godziny 14:30 rozpocznie si? cze?? organizacyjna. Andrzej Bereznowski, przewodnicz?cy Komisji Sportowych Rajdw Konnych PZJ, podsumuje miniony sezon 2011 oraz przedstawi plany na kolejny rok (kalendarz zawodw, zmiany w przepisach), wr?czone zostan? rwnie? statuetki za rankingi w sezonie 2011. Zako?czenie konferencji przewidywane jest na godzin? 17.

W imieniu organizatorw serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zwi?zane z rajdami w Polsce, zawodnikw, serwisantw, lekarzy, s?dziw, a tak?e hodowcw i w?a?cicieli koni. Rwnie? osoby chc?ce dopiero rozpocz?? swoj? przygod? z rajdami b?d? mile widziane, a spotkanie te b?dzie doskona?? okazj? na znalezienie odpowiedzi na wiele pyta? nurtuj?cych nowicjuszy.


Program:

11.00 - Rozpocz?cie konferencji

Cze?? szkoleniowa:

11:15 Badania laboratoryjnie w treningu koni rajdowych Ewa Szarska

12:00 Wp?yw treningu wy?cigowego na karier? koni w rajdach Maciej Kacprzyk

12:45 Trening m?odych koni do sportowych rajdw konnych- Beata Dzikowska

13:30 Przerwa obiadowa

Cz??? organizacyjna:

14:30 Sprawozdanie Komisji Sportowych Rajdw Konnych PZJ po sezonie 2011.
- Wr?czenie statuetek za Rankingi 2011.
- Prezentacja kalendarza zawodw w sezonie 2012.
- Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie dyscypliny.
15:30 Dyskusja, wnioski z sali.

17:00 Planowane zako?czenie konferencji.

 

Organizatorem konferencji jest Komisja Sportowych Rajdw Konnych Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 09 stycznia 2012
 

Sponsorzy

amplus