Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Konferencja Rajdowa 2012 - relacja
Konferencja Rajdowa 2012 - relacja PDF Drukuj Email

Wczoraj, 14 stycznia 2012 roku, w Klubie Je?dzieckim Champion w Ciosnach odby?a si? doroczna konferencja szkoleniowo-organizacyjna dyscypliny sportowych rajdw konnych. W mi?ej atmosferze spotka?o si? ok. 40 osb.

Sesja szkoleniowa sk?ada?a si? trzech prelekcji. W pierwszym wyk?adzie Ewa Szarska omwi?a wsp?czesne sposoby monitoringu treningu konia oraz analizy jego formy przy wykorzystaniu bada? krwi, monitorw pracy serca oraz testw wysi?kowych. Jako kolejny wyst?pi? Maciej Kacprzyk, ktry przedstawi analiz? wp?ywu kariery wy?cigowej koni czystej krwi arabskiej na ich p?niejsz? karier? w rajdach oraz omwi elementy charakteryzuj?ce karier? wy?cigow? na ktre nale?y zwraca? uwag? przy wyborze konia do rajdw. Na zako?czenie cz??ci szkoleniowej wyst?pi?a Joanna Zarzecka, ktra wraz z Beat? Dzikowsk?, zaprezentowa?a zasady pracy treningowej z m?odymi ko?mi w Klubie Je?dzieckim Champion.

Cz??? organizacyjn? rozpocz?? Andrzej Bereznowski, przewodnicz?cy Komisji Sportowych Rajdw Konnych PZJ, podsumowuj?c miniony sezon 2011 oraz przedstawiaj?c plany na kolejny rok. Potem odby?a si? dyskusja nad koniecznymi zmianami w Regulaminie Dyscypliny.

Oto najwa?niejsze wnioski z jej przebiegu:

- wprowadzenie obowi?zku poruszania sie k?usem lub galopem na ko?cowym etapie (500 m) p?tli w konkursach klas od LL do N w??cznie;

- wprowadzenie obowi?zku udzia?u co najmniej dwch zawodnikw w konkursie jako minimum niezb?dnego do jego rozegrania oraz przeprowadzenia klasyfikacji miejscowej. W przypadkach losowych (np. niedojechanie wcze?niej zg?oszonych zawodnikw) konkurs mo?e si? odby? z udzia?em jednego zawodnika, ale b?dzie on sklasyfikowany bez zaj?tego miejsca. Wynik ten b?dzie podstaw? kwalifikacji konia oraz je?d?ca ale nie b?dzie liczony do rankingu;

- rozegranie w tym roku Mistrzostw Polski Juniorw i M?odych Je?d?cw na poziomie1* i dystansie ok. 100 km co umo?liwi start w tym konkursie wi?kszej liczbie zawodnikw;

Dyskutowano rwnie? nad koniecznymi zmianami w regulaminie obliczania rankingw oraz przysz?o?ci? MPMK. Warto podkre?li?, ?e dyskusja odbywa?a si? spokojnej atmosferze i przyj?te wnioski zosta?y zaakceptowane praktycznie przez wszystkich uczestnikw. Propozycja zmian w Regulaminie Dyscypliny zaproponowanych na konferencji zostanie przygotowana przez Komisj? Sportowych Rajdw Konnych PZJ i przedstawiona jeszcze w tym tygodniu.

Ogromne podzi?kowania nale?? si? gospodarzom z KJ Champion, Beacie Dzikowskiej oraz Maciejowi Merkanowi, za organizacj? konferencji i serdeczne przyj?cie jej uczestnikw.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    niedziela, 15 stycznia 2012
 

Sponsorzy

amplus