Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Start w MPS 2012 w Zakrzowie

Zawodnicy planuj?cy start w Mistrzostwach Polski Seniorw (konkurs CEI3* 160 km) na zawodach w Zakrzowie proszeni s? o kontakt z Maciejem Kacprzykiem.
Wed?ug Przepisw Oglnych Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego konkurs MP mo?e odby? si? pod warunkiem udzia?u  w Mistrzostwach przynajmniej sze?ciu zawodnikw.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 26 czerwca 2012
 

Sponsorzy

amplus