Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Czy MPS na zawodach krajowych to dobry pomys??
Czy MPS na zawodach krajowych to dobry pomys?? PDF Drukuj Email

Jerzy Maliszewski z Klubu Je?dzieckiego BIK Gieniusze wyst?pi? z propozycj? rozegrania konkursu Mistrzostw Polski Seniorw podczas wrze?niowych Zawodw Krajowych, ktre maj? odby? si? w Gieniuszach zamiast odwo?anych Zawodw Mi?dzynarodowych. Pierwotnie konkurs ten mia? by? rozegrany w ramach konkursu CEI3* 160 km na zawodach w Zakrzowie, ale nie doszed? do skutku z powodu zbyt ma?ej liczby zg?oszonych par. Teoretycznie wg wymogw przepisw oglnych Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego potrzeba sze?ciu par do rozegrania MP, ale w latach poprzednich Zarz?d PZJ udziela? wyj?tkowej zgody na rozgrywanie konkursw MPS w rajdach przy czterech startuj?cych parach. W tym roku do MPS zg?osi?a si? tylko jedna.

Jestem przeciwnikiem organizacji w tym roku MPS w Gieniuszach. Po pierwsze uwa?am, ?e w tym roku nie powinny by? ju? rozgrywane MPS poniewa? nie powinno si? zmienia? zasad w czasie trwania sezonu. Od dawna znane by?o miejsce, termin oraz warunki rozegrania tegorocznych MPS. Nikt wcze?niej nie zg?asza? potrzeby zmian. Dlatego teraz, wed?ug mnie powinni?my dyskutowa? o przysz?orocznym sezonie i pogodzi? si?, ?e drugi rok z rz?du nie b?dzie Mistrza Polski Seniorw.

 

Po drugie uwa?am, ?e konkurs ten MUSI odbywa? si? na zawodach mi?dzynarodowych. Obecnie, przy wymogach przepisw Mi?dzynarodowej Federacji Je?dzieckiej, praktycznie nie op?aca si? startowa? w konkursach krajowych na dystansach 120 160 km. Uko?czenie ich nie daje po prostu nic. Taki start nie b?dzie uwzgl?dniany w wymogach kwalifikacji do zawodw 4* (Mistrzostwa ?wiata czy Europy). A do tego typu zawodw potrzeba a? 5 uko?czonych konkursw na zawodach CEI! Dlatego krajowy konkurs to niestety tylko pusty przebieg w ?wietle zagrywek do mi?dzynarodowych mistrzostw. Rwnie wa?n? kwesti? jest liczba startuj?cych par. Na zawodach krajowych mo?na liczy? raczej tylko na je?d?cw z Polski. Czyli maksymalnie kilka par. Na zawodach CEI s? jeszcze inni startuj?cy. Z w?asnego do?wiadczenia wiem, ?e jechanie samotne tak d?ugiego dystansu jest bardzo trudne dla psychiki konia. Przy ma?ej liczbie startuj?cych par cz?sto trzeba przez wiele kilometrw (czasem ca?y dystans!) jecha? samotnie. Naprawd? nie jest to przyjemne, szczeglnie po paru godzinach jazdy. W 2012 roku startowa?em na MP razem z trzema innymi polskimi parami w konkursie CEI3* w Ku?ni Nowowiejskiej. W sumie na starcie stan??o 13 par, a ja by?em 4 z przyzwoitym tempem. Gdyby konkurs ten odby? by si? w krajowej obsadzie na pewno o taki wynik by?o by du?o trudniej.

Kompromisowym rozwi?zaniem by?oby rozegranie przysz?orocznych MPS w ramach mi?dzynarodowego konkursu CEI2* 120 km. Wymogi kwalifikacyjne mniejsze, dystans ?atwiejszy, a start b?dzie liczy? si? do zagrywek na M? czy ME. Je?eli nie chcemy czeka? na Mistrzostwa Polski w ramach CEI3* 160 km, to tego typu obni?enie wymaga? jest chyba zdecydowanie sensowniejsze ni? np. rozgrywanie tego konkursu na krajowym 160.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    niedziela, 22 lipca 2012
 

Sponsorzy

amplus