Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

phoca thumb m mont-le-soie058W dniach 7-8.09 w Mont le Soie odby?y si? Mistrzostwa Europy Juniorw i M?odych Je?d?cw w Sportowych Rajdach Konnych. Polska by?a reprezentowana przez Magdalen? Jab?o?sk? dosiadaj?c? ma?opolskiej klaczy Harfa.
Po 1550 km podr?y dotarli?my w ?rodowe popo?udnie na miejsce. Mont le Soie okaza?o si? by?, nie nazw? miejscowo?ci, a nazw? gry na szczycie ktrej znajduje si? o?rodek je?dziecki. Gry, na ktr? ci??ko by?o wyjecha? z przyczep? (Anglicy wci?gali swoj? naczep? dwoma samochodami).

Na miejscu szczeg?owe badanie konia, ktrego pozytywny wynik pozwala? na wej?cie do ?ci?le strze?onej stajni. Dwa Czeskie konie ktre przyjecha?y po godzinie 20, musia?y czeka? do rana bo lekarz tylko do tej godziny wydawa? glejty" uprawniaj?ce na wst?p do stajni, czynnej od 7.00 do 21.00. Pogoda przez ca?e zawody wspania?a, cho? w nocy by?y przymrozki. Praktycznie wszystkie konie ju? w ?rod? by?y na miejscu. Czwartek i pi?tek up?yn?? wszystkim na spacerach w r?ku i ogl?daniu trasy w siodle. A ta sk?ada?a si? z 4 r?nych p?tli (40km, 30 km, 30km i 20 km) wybranych z 6 sta?ych", ktrymi dysponuje o?rodek. 2/3 to le?ne dukty wysypane drobnym kamyczkiem reszta asfalt. Widoki fantastyczne, lasy, pastwiska, wiatraki, pi?kne domy z kamienia i wszechobecne krowy.
Po treningowym przejechaniu 20 kilometrowej p?tli Magda wrci?a pop?akana. Gry , gory i jeszcze raz gory. Jedynym p?askim miejscem na ca?ej trasie okaza?y si? by? tory do biegania na bramce weterynaryjnej. Wszystkie p?tle ko?czy?y si? 4-6 km podjazdem (zdj?cie przekroju trasy w galerii). Przez chwil? my?leli?my, ?e wyznacza? j? Krzysiu Pstru? (Pozdrowienia!!) bo tylko do Raciechowic mo?na by?o j? porwna?. ?e gry b?d? wiedzieli?my wcze?niej (g?wnie ze zdj??) i w przygotowania Harfy uwzgl?dnili?my 3 tygodniowy trening po Pogrzu Dynowskim, wiec specjalnym szokiem dla konia podjazdy i zjazdy nie by?y (mo?e tylko ich d?ugo?? i ilo??). Teraz wiemy, ?e te 3 tygodnie wypada?o by zamieni? na 3 miesi?ce.
Odprawy technicznej nie by?o. Wszystko opisano dok?adnie w folderze, ktry otrzymali?my z numerem startowym. Organizator z gry przydzieli? ka?demu koniowi miejsce na polu serwisowym , dok?adnie 2,8 m d?ugo?ci. Tak, ?e mo?liwo?? postawienie namiotu mia?y ekipy posiadaj?ca co najmniej 2 konie. Zajmowanie miejsc na polu serwisowym poprzez ustawianie wiader i beczek w pobli?u wej?cia na bramk? weterynaryjn? odby?o si? na sygna? s?dziego o godz 17.00 w przeddzie? startu. To co si? wtedy dzia?o przypomina?o sytuacj? jak w 1981 roku rzucili papier toaletowy do sklepu.
Nasza Harfa wzbudzi?a du?e zainteresowanie. Pokrj i ruch najbardziej podoba? si? zawodnikom z Hiszpanii i Portugalii . Nie spodziewali?my si?, ?e ulotki o rasie Ma?opolskiej , ktre dostali?my z PZHK tak szybko si? rozejd?.
W czwartek odby?o si? oficjalne otwarcie zawodw i prezentacja prawie wszystkich startuj?cych ekip. Przykro si? nam zrobi?o, bo ekipa Polska jako jedyna, zosta?a pomini?ta .
W pi?tek do przegl?du weterynaryjnego ju? nas, na szcz??cie, zaproszono. Jeszcze przed startem 3 konie zosta?y wyeliminowane z powodu kulawizny.
Start odby? si? o godz 7.00 na ogromnej ??ce. Pierwszy serwis, z 23 jakie wyznaczono na trasie, na w?skiej le?nej ?cie?ce prze?ycie niepowtarzalne. 150 osb i 60 koni. Na nast?pnych stawka ju? si? troch? rozci?gn??a. Na polu serwisowym sprzedawano ld w kostkach (worek 5kg 15E). Wi?kszo?? ekip nie u?ywa?a go do ch?odzenia koni przed wej?ciem na bramk? lecz do ch?odzenia kopyt i ?ci?gien podczas odpoczynku. Tempo pierwszych dwch p?tli dyktowa?a w?gierka Victoria Bartos, dobrze prezentuj?ca si? ostatnio na mi?dzynarodowych zawodach na W?grzech i w Czechach, jednak dosta?a eliminacj? na drugiej bramce z powodu kulawizny. W czo?wce ca?y czas Francuskie i Hiszpa?skie konie. W?osi i Brytyjczycy zacz?li wychodzi? na prowadzenie dopiero po trzeciej p?tli. Ostatecznie strategie dru?ynowe poskutkowa?y pierwszym miejscem indywidualnie dla w?oskiej pary Mara Feola i Grigali, drugim i trzecim dla Francuzw: Cesar Donnais z Srour i Nina Lissarrague z Preume de Paute. W klasyfikacji dru?ynowej Francja z?oto, Italia srebro, br?z Wielka Brytania. Ostatni? p?tl? zwyci?skie konie przesz?y w tempie prawie 23km/h z pasjonuj?cym finiszem na ko?cu. Z 58 par, rajd uko?czy?o 31.
Nasza para dzielnie walczy?a. Przez pierwsze 40 km Magda robi?a wszystko ?eby ko? si? troch? uspokoi? a nie par? do przodu naprzeciw wszystkiemu i bez opami?tania. No ale to dopiero 3 powa?ne jego zawody . Na szcz??cie ekscytaja Harfy zawodami bardzo powoli ale coraz lepiej daje si? opanowywa? co dobrze rokuje na kolejne starty.
70 - 100km trzymali?my tempo 15km/godz. Cho?, nie ma co ukrywa?, byli?my daleko za wi?kszo?ci?.
Oko?o 90 kilometra niewidzialna r?ka" zniszczy?a s?upki ze strza?kami, ?wietnie jak dot?d oznakowanej trasy. Zgubi?o si? 10 koni . Do?o?one kilometry okaza?y si? by? ostatnimi na ktre harfa mia?a si??. Ostatnie trzy z sze?ciokilometrowego podjazdu na met? 3 p?tli Magda ju? sz?a z koniem, a w?a?ciwie ku?tyka?a" bo kolano odmwi?o pos?usze?stwa. Gry okaza?y si? by? za du?e na mo?liwo?ci naszej pary przy tak wysoko dyktowanym przez innych zawodnikw t?pie. Nie traktujemy jednak naszego wyst?pu jako pora?ki. To kolejne do?wiadczenie dla rozpoczynaj?cej karier? sportow? pary Magda/Harfa. Bardzo cieszy nas fakt, ?e wyst?puje progres w wydolno?ci (m?odego b?d? co b?d?) konia, no i, ?e Harfisia" wrci?a zdrowa.
Refleksja po powrocie nasuwa si? jedna.
Trzeba startowa? w grach, po asfaltach, po kamieniach i b?ocie. Trasy polskich rajdw s? zaidealne" w porwnaniu z wi?kszo?ci? tych europejskich. Na nasze stwierdzenia w rozmowach z zawodnikami Portugalii, W?och, Hiszpanii, ?e trasa ci??ka, i ?e w Polsce nikt na taki rajdy by nie przyjecha? wszyscy reagowali rozbrajaj?cym u?miechem.
Oczywi?cie zdaje sobie spraw?, ?e czo?wka zawodnikw naszego kraju o tym wie i to wszystko co napisa?em jest dla Nich oczywiste ale my?l?, ?e pozosta?ym 95% troszk? przybli?y?em realia z jakimi mo?na si? zetkn?? na zawodach zagranicznych.

Grzegorz Le?.

 Galeria zdj??>>

Wpisany przez Grzegorz Le?    wtorek, 18 września 2012
 

Sponsorzy

amplus