Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

PDF Drukuj Email
LKJ Lewada Zakrzw zaprasza na podstawowy kurs s?dziowski w rajdach konnych. Kurs odb?dzie si? w dniach 15-16.03.2013 r. Organizatorzy czekaj? na zg?oszenia do 06.03.2013 r.

Podstawowy kurs s?dziowski w rajdach konnych - numer kursu: S/P/F/6/2013

Organizator: Ludowy Klub Je?dziecki Lewada Miejsce: ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzw

Termin: 15-16.03.2013

Kierownik kursu: Daniel Karpi?ski - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wyk?adowcy: Eulalia Michalik

Zgodnie z Art. 17 Przepisw o s?dziach krajowym s?dzi? je?dzieckim mo?e zosta? osoba:
a. pe?noletnia;
b. posiadaj?ca przynajmniej ?rednie wykszta?cenie;
c. spe?niaj?ca warunki okre?lone w artykule 48 ust. 2 ustawy o sporcie kwalifikowanym, z dnia 29 lipca 2005 roku,
czyli:
- posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych;
- korzystaj?ca z pe?ni praw publicznych;
- ktra pisemnie zobowi??e si? do przestrzegania postanowie? statutu, przepisw i regulaminw PZJ oraz FEI;
- ktra, podda si? odpowiedzialno?ci dyscyplinarnej; d.. posiadaj?ca jedn? z poni?szych odznak/klas/uprawnie?:
- br?zowa odznaka je?dziecka;
- klasa sportowa;
- je?dzieckie uprawnienia szkoleniowe ktre obejmuj?: instruktorw szkolenia podstawowego PZJ, instruktorw sportu i trenerw PZJ.
W wyj?tkowych przypadkach, na wniosek kandydata na s?dziego, komisja danej dyscypliny mo?e wyst?pi? do KS PZJ o uchylenie powy?szego wymogu;
e. posiadaj?ca za?wiadczenie o braku przeciwwskaza? do wykonywania funkcji s?dziego je?dzieckiego, wystawione przez uprawnionego lekarza medycyny sportowej;
f. ktra zda egzamin ko?cz?cy podstawowy kurs s?dziowski w jednej z dyscyplin je?dzieckich i z?o?y ?lubowanie

Wymagane dokumenty:
a. wniosek o wydanie licencji osb oficjalnych
b. za?wiadczenie lekarskie o zdolno?ci do wykonywania obowi?zkw s?dziego
c. kopia ?wiadectwa uko?czenia szko?y ?redniej

program kursu:
Pi?tek - 15 marca 2013
16.00 - 17.30 - Akty prawne i Przepisy Oglne (PO)
17.30 - 19.00 - Przepisy Oglne (c.d.) i Przepisy o s?dziach
19.30 - 20.30 - Przepisy o s?dziach (c.d.)
Sobota - 16 marca 2013
09.30 - 11.00 - Przepisy rajdowe (F)
11.00 - 12.30 - Przepisy rajdowe (c.d.) i Przepisy Weterynaryjne (P.Wet.)
12.30 - 14.00 - Regulamin sportowych rajdw konnych (F) 15.00 - 16.30 - Regulamin F (c.d.)
16.30 - 18.00 - Przepisy o komisarzach
18.30 - 19.30 - Egzamin

Koszt kursu:
a. Kurs s?dziowski podstawowy - 150z?
b. Op?ata licencyjna dla PZJ ? p?atna w 2013 roku na konto PZJ wed?ug cennika PZJ
c. Noclegi - 25z?
d. Wy?ywienie - ?niadanie 15 z?, obiad 25 z?, kolacja 15 z?

Zg?oszenia pisemne na drukach organizatora do dnia 06.03.2013 na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Kursy odb?die si? je?li zg?osi si? co najmniej dziesi?? osb.

Wi?cej informacji na stronie LKJ Lewada.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    niedziela, 23 grudnia 2012
 

Sponsorzy

amplus