Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Konkursy amatorskie nielegalne?
Konkursy amatorskie nielegalne? PDF Drukuj Email
Na stronie internetowej Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego ukaza? si? niepokoj?cy komunikat. Wynika z niego, ?e konie, zawodnicy oraz osoby oficjalne nie mog? bra? udzia?u w zawodach nieautoryzwoanych przez FEI/PZJ. Mo?e to oznacza? brak mo?liwo?ci organziacji konkursw amatorskich (towarzyskich) dla zawodnikw i koni bez licencji podczas oficjalnych zawodw.
W ostatnich latach tego typu konkursy stawa?y si? co raz bardziej popularne. Osoby chc?ce rozpocz?? swoj? przygod? z rajdami mog?y wzi?? udzia? w "amatorskich" konkursach klasy LL (ok. 20 km) bez potrzeby zdawania br?zowej odznaki PZJ koniecznej do uzyskania licencji.

Tre?? komunikatu:
- Sportowcy (posiadaj?cy licencje FEI i /lub PZJ) , konie (posiadaj?ce licencje FEI i/lub PZJ) i osoby oficjalne (s?dziowie, delegaci techniczni, gospodarze toru, stewardzi, lekarze weterynarii posiadaj?cy numer identyfikacyjny FEI i/lub PZJ) nie mog? bra? udzia?u w nieautoryzowanych przez FEI i/lub PZJ zawodach. Je?li zawodnik, ko? lub osoba oficjalna we?mie udzia? w takich nieautoryzowanych zawodach to taka osoba lub ko? nie b?d? mieli prawa udzia?u w autoryzowanych przez FEI i lub PZJ zawodach mi?dzynarodowych i krajowych przez okres sze?ciu miesi?cy od daty ich zako?czenia . Nieautoryzowane Zawody to takie , ktrych nie ma w kalendarzu FEI i nie s? autoryzowane przez Narodow? Federacj?.

- Od 1 stycznia 2013 FEI wprowadza przepis , ?e za jazd? bez lub w nieprawid?owo zapi?tym kasku ka?dy zawodnik na zawodach b?dzie mg? by? ukarany ??t? kartk?, je?li nie zareaguje na upomnienie. Szczeg?owe przepisy dotycz?ce , kiedy i kto ma obowi?zek nosi? kask zawieraj? przepisy dyscyplin.

Link do komunikatu na stronie PZJ: Kongres - Istambu? 08.11.2012 - komunikat FEI
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    sobota, 05 stycznia 2013
 

Sponsorzy

amplus