Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Stajnia po breto?sku
Stajnia po breto?sku PDF Drukuj Email

na padokuTegoroczn? jesie? mia?em przyjemno?? sp?dzi? pracuj?c w stajni rajdowej Les Ecuries duRoch znajduj?cej si? w Bretanii, we Francji. W?a?cicielem stajni jest Allan Leon, trener przygotowuj?cy konie m.in. dla Krlewskiej Dru?yny Rajdowej Bahrajnu. Wra?eniami i zdobytym do?wiadczeniem ze swojej francuskiej przygody chcia?bym podzieli? z czytelnikami Endurance.pl

 

 

 

Zawsze na dworze
Najwa?niejszym elementem organizuj?cym funkcjonowanie stajni, a tak?e determinuj?cym ?ywienie i trening, jest system utrzymania koni. Wszystkie konie w treningu rajdowym sp?dzaj? ca?? dob? i ca?y rok na trawiastych padokach, g?wnie parami, rzadziej indywidualnie. Pozwala na to przyjazny klimat - prawie ca?y rok temperatura nie spada tam poni?ej zera. Dzi?ki temu mog? ca?y czas porusza? si? i je??, co jest dla nich idealnym rozwi?zaniem, uwzgl?dniaj?cym potrzeby behawioralne oraz budow? uk?adu pokarmowego. Dodatkowym, pozytywnym efektem takiego rozwi?zania jest oszcz?dno?? pracy, poniewa? konie dokarmiane s? sianem tylko zim?, a reszt? roku ich podstawow? pasz? obj?to?ciow? jest trawa. Sta?y dost?p do trawy pozwala na ?ywienie pasz? tre?ciw? tylko dwa razy dziennie. ?niadanie i kolacja to mieszanka sieczki z trawy owsianej, sieczki z lucerny, wys?odkw buraczanych, granulatu o du?ej zawarto?ci w?kna i niskiej zawarto?ci skrobi, komercyjnego musli dla koni rajdowych, oleju sojowego, siemienia lnianego oraz dro?d?y Yea-Sacc. Konie ci??ej pracuj?ce dodatkowo otrzymuj? granulat z otr?b ry?owych. Ca?y system ?ywienia jest wyj?tkowo prozdrowotny w porwnaniu do najcz??ciej stosowanych systemw ?ywienia koni sportowych. Ma?o skrobi, r?ne ?rd?a w?kna (trawa, sieczki, wys?odki) oraz t?uszczu (olej sojowy, siemi? lniane, otr?by ry?owe), to podstawowe zasady tego systemu ?ywienia. Tak?e sama forma paszy tre?ciwej jest bardzo zdrowa poniewa? jest to wilgotna papka z du?? ilo?ci? sieczki, co znacznie wyd?u?a czas jedzenia.
D?ugo i wolno
na biezniZdrowe i szcz??liwe zadowolone konie mog? ci??ko trenowa?. W tym wypadku s?owo ci??ko oznacza jednak przede wszystkim D?UGO. Pagrkowata okolica sprzyja przygotowaniu koni do rajdw. W zasadzie ca?y bazowy trening opiera si? na st?powaniu, k?usowaniu i galopowaniu pod grk?. W momencie mojej pracy w treningu by?o ok. 20 koni. Konie pod siod?em pracuj? z regu?y co drugi dzie?, czyli ok. 3 razy w tygodniu. Praca pod siod?em jest uzupe?niana st?pem w karuzeli (ok. 2,5 godziny dziennie) oraz prac? na automatycznej bie?ni, na ktrej konie st?puj? i k?usuj? pod grk? (ok. 40 minut). Konie pracuj? w karuzeli i na bie?ni 6 razy w tygodniu, tak?e w dni kiedy pracuj? pod siod?em.  
Podstawowy trening sk?ada? si? z ok. 14 15 km p?tli, czasem d?u?szej, ale tylko o kilka kilometrw, pokonywanej g?wnie st?pem (?rednie tempo na treningu to tylko ok. 7 km/h). Najwa?niejszym elementem treningowej p?tli s? dwa d?ugie podjazdy, jeden ponad 1 km, drugi troch? krtszy, ale bardziej stromy, ktre konie najbardziej zaawansowane pokonuj? galopem. Taka praca - trzy razy w tygodniu 2 h pod siod?em, powolna jazda w terenie pagrkowatym, uzupe?niania codziennym st?pem w karuzeli i prac? na bie?ni pozwala na przygotowanie konie do zawodw kwalifikacyjnych (30, 60, 90 km) z limitem pr?dko?ci (do 16 km/h). Konie przygotowywane do konkursw na 120 160 km je?d?? dodatkowo na treningi na torze wy?cigowym. Taki trening w galopie (od 20 do 40 km) jest jednak wykonywany nie cz??ciej ni? raz w tygodniu. Wa?nym elementem przygotowa? do zawodw na d?ugich dystansach s? starty treningowe na 60 km czy 90 km na zawodach regionalnych. W zasadzie ka?dy ko? przed startem na 120 km, musi zaliczy? minimum jeden start na 90 km traktowany jako trening. Co wa?ne, ka?dy ko? by? traktowany indywidualnie i plan treningw oraz startw treningowych by? dopasowywany do jego mo?liwo?ci i wymaga?. Dotyczy?o to wszystkich elementw, tj. cz?stotliwo?ci i obci??e? pracy w pracy pod siod?em, treningw na bie?ni oraz na torze. Musz? rwnie? podkre?li?, ?e nie mo?na tego systemu skopiowa? bez dost?pu do podobnych warunkw tj. pagrkowatego terenu do treningu, karuzeli, bie?ni oraz toru do galopw.
Odpoczynek najwa?niejszy
mfmk uzes2012Konie, ktre zalicz? st?p w karuzeli, prac? na bie?ni oraz trening pod siod?em s? czasem w pracy ponad 5 godzin dziennie. Dlatego wa?ne jest, ?e reszt? doby mog? sp?dzi? na padoku jedz?c traw?, ubrane w ciep??, nieprzemakaln? derk?, relaksuj?c si? fizycznie i psychicznie. Dla Allana mo?liwo?? odpoczynku w nocy na trawiastym padoku jest kluczowym elementem, dlatego nawet planuj?c d?ugi transport koni na zawody szuka miejsc do noclegu, gdzie konie mog? odpocz?? w?a?nie wypuszczone na padok, a nie zamkni?te w boskie. Po treningach konie s? myte i suszone pod solarium. Po ci??kiej pracy, po startach i w czasie przerw na bramkach weterynaryjnych maj? na nogi zak?adany ld, ktrego nigdy nie brakuje dzi?ki wielkiej (rozmiarw lodwki) maszynie do jego produkcji rodem ze sklepu rybnego.
Czas sp?dzony w Bretanii to wspania?e do?wiadczenie. Dla mnie najwa?niejsz? nauk? by?o to, ?e konie bior?ce udzia? w Mistrzostwach Europy czy wygrywaj?ce Mistrzostwa ?wiata M?odych Koni w Compiegne, mog? by? naprawd? szcz??liwe. Utrzymywane, ?ywione i trenowane przede wszystkim z uwzgl?dnieniem ich potrzeb, a nie potrzeb ludzi.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    niedziela, 27 stycznia 2013
 

Sponsorzy

amplus