Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

PDF Drukuj Email

Szstego lutego 2013 roku Zarz?d Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego podj?? uchwa?? dotycz?c? zasad organizacji konkursw towarzyskich w je?dziectwie. Jest ona efektem listopadowego Kongres FEI, po ktrym FEI wyda?o komunikat nak?adaj?cy sankcje na osoby oficjalne, zawodnikw oraz konie, w przypadku ich udzia?u w imprezach je?dzieckich nie autoryzowanych przez FEI. Czwartego stycznia 2013 roku na stronie internetowej PZJ ukaza? si? komunikat informuj?cy, ?e konie, zawodnicy oraz osoby oficjalne nie mog? bra? udzia?u w zawodach nieautoryzwoanych przez FEI/PZJ. Oznacza?o to brak mo?liwo?ci organziacji konkursw amatorskich (towarzyskich) dla zawodnikw i koni bez licencji podczas oficjalnych zawodw, a tak?e zakaz startu dla licencjonowanych zawodnikw i koni w zawodach amatorskich (towarzyskich). Nowa ochwa?a definiuje warunki konieczne do zatwierdzenia konkursw towarzyskich jako autoryzowanych przez Polski Zwi?zek Je?dziecki.

 

Uchwa?a Zarz?du Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego z dnia 06.02.2013:

 

Zarz?d Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego zatwierdza konkursy towarzyskie w je?dziectwie organizowane zgodnie z poni?szymi warunkami:

1.  Przestrzeganie przez organizatora, obs?ug? oraz uczestnikw przepisw zwi?zanych

     z dobrostanem koni,

2.  Przedstawienie przez uczestnikw konkursw aktualnych orzecze? lekarskich 

     dopuszczaj?cych ich do uprawiania je?dziectwa,

3.  Zabezpieczenie przez organizatora opieki medycznej zgodnej z przepisami w trakcie

     konkursw,

4.  Przedstawienie przez uczestnikw niepe?noletnich aktualnej zgody rodzicw lub opiekunw

     prawnych na uczestnictwo w konkursach,

5.  Ubezpieczenie si? organizatora od odpowiedzialno?ci cywilnej (OC), a uczestnikw

     konkursw do nast?pstw nieszcz??liwych wypadkw (NNW).

Zalecenia szczeg?owe dot. organizacji konkursw towarzyskich wymienione s? w tabeli nr 1 stanowi?cej za??cznik do niniejszej uchwa?y.

 

Zg?oszenia konkursw towarzyskich zostaj? bez op?at wpisane do kalendarza WZJ/PZJ na podstawie o?wiadczenia organizatora o spe?nieniu warunkw organizacji konkursw towarzyskich.

 

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 07.02.2013

 

Polski Zwi?zek Je?dziecki informuje ?e konkursy towarzyskie nie wchodz? w system wsp?zawodnictwa sportowego, wi?c nie s? podstaw? do uzyskiwania  klas sportowych, kwalifikacji i licencji.

Konkursy umieszczone w kalendarzu PZJ/WZJ spe?niaj?ce warunki okre?lone w przepisach PZJ uznawane s? za autoryzowane przez Polski Zwi?zek Je?dziecki.

Za??cznik nr 1 do uchwa?y Zarz?du Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego 06.02.2013pdf85.76 KB

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 12 lutego 2013
 

Sponsorzy

amplus