Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Zatwierdzony Regulamin 2013 oraz normy na klasy
Zarz?d Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego zatwierdzi? Regulamin Dyscypliny Sportowe Rajdy Konne obowi?zuj?cy od 24 kwietnia 2013 r. oraz nowe normy na klasy spoprtowe.
Dokumenty mo?na znale?? w zak?adce  Przepisy/Przepisy krajowe.
Zmiany w regulaminie s? kosmetyczne, obejmuj? tylko Artyku? 3 (usuni?to skrcon? ?cie?k? zagrywania koni) oraz Artyku? 9 o obowi?zkowej przerwie w startach. Zmiany wynikaj? z nowych przepisw mi?dzynarodowych.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 25 kwietnia 2013
 

Sponsorzy

amplus