Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Pierwszy start
Pierwszy start PDF Drukuj Email
pierwszy1Przed nami kolejny sezon rajdowy, dla wielu je?d?cw i koni debiutancki w karierze. Pierwszy start w rajdach, te straszne 30 czy 40 km, cz?sto jest niepotrzebnie traktowane jako wielkie i trudne wyzwanie. Tymczasem nie taki diabe? straszny jak go maluj?.
Krok po kroku
Pierwszy kontakt z rajdami zaliczcie jako widz. Mo?na wwczas spokojnie obejrze? zawody, porozmawia?, pozna? ludzi, poszuka? pomocy. Dopiero potem warto zaplanowa? swj pierwszy start. Nie musi, a wr?cz nie powinna to by? od razu klasa P. Nie nale?y s?ucha? sugestii na jak najszybsze zagranie konia (i siebie) do konkursw ?ciganych. Polecam rozpocz?cie rajdw od startu w amatorskim konkursie na krtkim dystansie (20 30 km). Nie b?dzie do niego potrzebna, ani br?zowa odznaka, ani licencje dla zawodnika i konia. Taki start pozwoli na zapoznanie si? z rajdami bez zb?dnych formalno?ci . Je?li w Waszym regionie nie ma organizowanych zawodw rajdowych, to mo?e zorganizujcie je sami. Jeden s?dzia rajdowy, jeden weterynarz, troch? wolontariuszy plus grupa ch?tnych je?d?cw i mo?na robi? towarzyskie zawody w sportowych rajdach konnych.
Je?eli jednak Na bramcekto? chce (albo mo?e) startowa? od razu w oficjalnych konkursach, to i tak polecam rozpocz?cie przygody z rajdami od klasy L, mimo, ?e przepisy pozwalaj? na start od razu w konkursie klasy P. Klasa L to konkurs rozgrywany z jedn? bramk? weterynaryjn?, a jej dystans wynosi ok. 30 km. Warto zacz?? od niskiej poprzeczki, bo pozwoli to na spokojniejsze nabieranie do?wiadczenia. Pierwszy start w zawodach rajdowych, na krtkim dystansie, nie jest raczej wyzwaniem fizycznym dla konia i dla je?d?ca. Problemem jest sam wyjazd, transport, nowe miejsce, nieznana trasa, inne konie, badania weterynaryjne. Dla wielu koni stres zwi?zany ze startem jest wi?kszym problemem ni? przejechanie 30 km. Dlatego musimy o tym pami?ta? przygotowuj?c si? do pierwszych zawodw. Powinni?my w domu prze?wiczy? wprowadzanie konia do przyczepy (je?li mo?e to by? problem), zasymulowa? badanie na bramce weterynaryjnej oraz serwisowanie. Warto wybra? si? na wycieczk? do innej stajni, namwi? znajomych na kilka wsplnych terenw, ?eby nasz ko? pracowa? tak?e w grupie. Krtko mwi?c, nale?y przygotowa? siebie oraz konia na nowo?ci, ktre spotka? mo?na na zawodach.
Przed wyborem terminu startu nale?y okre?li? aktualn? form? swojego konia. Jest wielka r?nica czy przygotowania zaczniemy z pu?apu zapasionego konia, ktry ostatnie kilka miesi?cy nie robi? nic poza jedzeniem, czy szczup?ego, regularnie pracuj?cego. Je?eli Twj ko? pracuj? pod siod?em 4 5 razy w tygodniu, w powszednie dni chodzi na 8 - 10 km jazdy w teren, albo pracuje na uje?d?alni, a w weekend lubisz zrobi? 20 km  wypraw? to znaczy, ?e kondycyjnie jeste?cie przygotowan? par? do startu w rajdach w klasie L. Wystarczy tylko przygotowa? si? na nowo?ci i mo?na startowa?. Wi?kszo?? koni rekreacyjnych, spacerowo-terenowych, jest gotowych fizycznie do startu w rajdowej klasie L. Je?li nie z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci?, to na pewno minimaln?.
Jak trenowa?? Powoli
Cz?stopierwszy3 pocz?tkuj?ce osoby szukaj? dosy? konkretnej odpowiedzi na pytanie jak trenowa? do rajdw?. Najwa?niejsza wskazwka dla pocz?tkuj?cych: spokojnie. Uwa?am, ?e 90% debiutantw przetrenowuje swoje konie. Po pierwsze trenujcie powoli. Planujemy od 3 do 5 treningw w tygodniu. Wszystkie powinny by? wolne. Co to znaczy wolne? Tzn. ?e nie licz?c st?pa na pocz?tku oraz na ko?cu w czasie treningu powinno si? mniej wi?cej tyle st?powa? co k?usowa? i galopowa?. ?rednie tempo w treningu nie powinno przekracza?  8 9 km/h. Je?eli trenujemy w grzystym terenie to  powinno by? ni?sze. Jedna jazda w tygodniu powinna by? d?u?sza (2 godziny a p?niej d?u?ej), reszta jazd krtsza (1 godzina do 1,5). Obci??enia nale?y zwi?ksza? stopniowo, wyd?u?aj?c dystans i czas, nie podnosz?c tempa. W zasadzie przygotowanie konia do startw w rajdowych konkursach nie?ciganych polega na przyzwyczajeniu go do 3-4 godzinnego wysi?ku. Dlatego treningi powinny by? coraz d?u?sze, niekoniecznie szybsze. Nie lubi? podawa? konkretnych wskazwek, ?e na treningu powinni?my k?usowa? 3 minuty, potem galopowa? 5 minut, potem znw 2 minuty k?usa, a potem 10 minut przerwy w st?pie. To fajnie wygl?da na papierze, ale niekoniecznie w terenie. Efekt jest taki, ?e zegarek mwi ?eby galopowa?, a tu akurat zaczyna si? asfalt. Lepiej po prostu dostosowa? swj trening do terenu, ktrym dysponujemy. Trening w terenie warto uzupe?nia? prac? na uje?d?alni i/lub na lon?y. Po ka?dym treningu polecam badanie konia w ruchu tak jak na bramce weterynaryjnej. B?dzie to jednocze?nie kontrola jako?ci ruchu, a tak?e nauk? biegania na bramce. Warto mie? te? stetoskop i mierzy? t?tno np. 5 minut po zako?czeniu ostatniego k?usa/galopu na treningu. Du?ym u?atwienie b?dzie notowanie treningw, czasu, dystansu oraz tempa, a tak?e uwag dotycz?cych np. t?tna. Dlatego bardzo przydatnym urz?dzeniem jest zegarek z GPS-em, dzi?ki ktremu mo?emy kontrolowa? dystans i tempo treningu. Taki sprz?t powinien by? wed?ug mnie pierwsz? inwestycja pocz?tkuj?cego rajdowca. Nie rajdowe siod?o, og?owie czy czaprak, ale w?a?nie tego typu zegarek. Z czasem mo?na dokupi? urz?dzenie mierz?ce puls. Na pocz?tek do kontroli t?tna wystarczy stetoskop. Zegarek mierz?cy dystans i tempo mo?e zast?pi? nasz smartfon. Wi?kszo?? nowoczesnych telefonw komrkowych ma GPS-a i dzi?ki specjalnym aplikacjom, mo?emy wykorzystywa? je do trenowania.
Dwa tygodnie przed pierwszym startem warto zrobi? d?u?szy trening na ok. 20-25 km. Wi?cej nie potrzeba, bo pierwsze 30 km, mo?e by? pokonane na zawodach. Nale?y pami?ta?, ?e tydzie? przed startem ju? nic nie mo?na poprawi? w formie swojego konia. Mo?na j? tylko ewentualnie popsu?. Tydzie? do startu to czas zmniejszania obci??e? treningowych i odpoczynku, a nie dociskania ?ruby. To te? cz?sto pope?niany b??d.
Spokj przede wszystkim
pierwszy4Sam dzie? startu to nie czas na eksperymenty. Bro? bo?e nie dajemy ?adnej nowej paszy, ?eby nasz ko? mia? wi?cej energii. Start w zawodach to wystarczaj?ca nowo??. Dlatego ca?y sprz?t je?d?ca i konia musi by? wcze?niej u?ywany i wyprbowany. Jasne, zawody to ?wi?to, dlatego wszystko powinno by? czyste i schludne, ale nie nowe! Do debiutu w rajdach nie potrzeba rajdowego og?owia czy siod?a, wystarczy standardowy, dobrze dopasowany sprz?t. Je?li z czasem po?kniecie rajdowego bakcyla, mo?ecie inwestowa? tak?e w te elementy. Ale na pocz?tek nie ma takiej potrzeby.
Wa?ne, ?eby w czasie startu zachowa? zimn? g?ow? i nie dawa? si? ponie?? emocjom. Po spokojnej rozgrzewce (najlepiej we wszystkich chodach), zacznijcie rwnie spokojnie. Bez szalonych galopw, ci?g?ego patrzenia na zegarek, analizy tempa. Spokojnie zmie?cicie si? w limicie czasowym. Skupcie si? na swoim koniu, na kamieniach, ktre trzeba omin?? i na oznaczeniu trasy, bo nie warto si? gubi?. A jak ju? si? zgubicie, to we?cie kilka g??bokich wdechw, zawr?cie i spokojnie poszukajcie oznacze?. Jak b?dziecie w nerwach p?dzi? galopem, to jest wi?ksza szansa, ?e dalej pob??dzicie. Spokj przede wszystkim.
Debiut w rajdach to po prostu d?u?sza wyprawa w teren, po ktrej lekarz weterynarii zbada Waszego konia. Tak to nale?y traktowa?, nie my?le? o miejscu i pucharach, nie analizowa? co zrobi? ?eby wygra?. Po prostu dystans, Ty i Twj ko?. Tyle. To ?atwiejsze ni? si? wszystkim wydaje. Warto sprbowa?, je?li si? spodoba, kolejne wyzwania (i kilometry) czekaj?!
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 02 maja 2013
 

Sponsorzy

amplus