Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Nowy termin Mistrzostw Polski: 3-6.X.2013
Na stronie PZJ pojawi?a si? informacja:
Uchwa?a U106/6/Z/2013 z dnia 08.06.2013. Zarz?d Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego, ze wzgl?du na czynniki niezale?ne od organizatora, tj. warunki atmosferyczne panuj?ce w dniach 06 09 czerwca 2013 r., zatwierdza zmian? terminu zawodw CEI 3* oraz Mistrzostw Polski Seniorw w Sportowych Rajdach Konnych organizowanych przez LKJ Lewada Zakrzw. Nowy termin ww. zawodw to 03 06 pa?dziernika 2013 r.
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    wtorek, 11 czerwca 2013
 

Sponsorzy

amplus