Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Relacja z Mikulova
W dniach 14-16.06 odby?y si? w czeskim Mikulovie  zawody CEI na dystansach 85 km, 120 km i 160 km oraz zawody krajowe. W imprezie uczestniczy?o 99 koni niestety ?aden nie reprezentowa? polskich barw. Sprawn? obs?ug? zawodw zapewni? Harald Grinschgl. W najd?u?szym dystansie wystartowa?y tylko dwie pary: Szwedka i Oma?czyk. Szwedka zosta?a wyeliminowana, a Jego Wysoko?? Szejk Loay Bin Galib Al Said na koniu Siglavy Bagdady Zeus uko?czy? dystans uzyskuj?c przeci?tn? pr?dko?? 13, 479 km/h. 120 km seniorw wygra? austriacki zawodnik Andreas Kindermann z koniem Marylin 5 uzyskuj?c pr?dko?c 17,058 km/h. Podane pr?dko?ci zwyci?skich koni sugeruj? ju? stopie? trudno?ci rajdu. Rajd w Mikulovie jest trudny gdy? teren jest grzysty, a  podczas opadw deszczu dodatkowo jeszcze robi si? ?lisko. W tym roku kolejnym utrudnieniem by?a wysoka temperatura.
Rajd ten wszed? ju? na sta?e do kalendarza imprez w naszej cz??ci Europy i warto o tym pami?ta?. Dzi?ki rozwijaj?cym si? autostradom znacznie skrci? si? czas dojazdu do Czech. Niekoniecznie trzeba startowa? na najd?u?szych dystansach. Mo?na sprawdzi? siebie i konia na trasie 80-, 60- lub 40-to kilometrowej uczestnicz?c w konkursie CEN dlatego ju? teraz warto rozwa?y? mo?liwo?? przysz?orocznego startu w tym pi?knym, starym, winiarskim czeskim miasteczku.
Komplet wynikw jest dost?pny na stronie endurance-timing.net.

 

Wpisany przez Ewa Szarska    wtorek, 18 czerwca 2013
 

Sponsorzy

amplus