Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Ko? w butach
Ko? w butach PDF Drukuj Email
buty1W rajdach startuje od 2004 i "jak na sportowca przysta?o" mj ko? przez ca?y dotychczasowy okres kariery by? kuty - wyj?tek stanowi?a zima. Po zawodach w Gartow w kwietniu 2012 roku by?am zmuszona go rozku?, poniewa? kopyta by?y w bardzo z?ym stanie kruszy?y si? i rozwarstwia?y, by?y bardzo delikatne i w zasadzie nie by?oby do czego przybi? kolejnych podkw. Za?o?enie jednak by?o takie, ?e jak tylko kopyta dojd? do siebie to na treningi i kolejne starty zaczynam znowu ku? no bo jak to: sport bez podkw?

Na ca?e szcz??cie w tym samym okresie pozna?am osob?, ktra zajmuje si? werkowaniem naturalnym (akurat w naszym wypadku, jest to werkowanie metod? dr Hiltrud Strasser, ale s? rwnie? inne szko?y). Pocz?tkowe dyskusje o bosych koniach (werkowanych, utrzymywanych i od?ywianych w odpowiedni sposb) lub u?ywaj?cych butw i chodz?cych swobodnie w sporcie mnie nie przekonywa?y. Jednak po kilku rozmowach zacz??am si? interesowa? tematem bosych koni coraz bardziej, si?gaj?c przy tym po odpowiedni? literatur?. Moje nastawienie, co do bosego konia sportowego lub chodz?cego w butach uleg?o zupe?nej zmianie po przeczytaniu ksi??ek i zobaczeniu efektw, jakie daje odpowiednia dieta, ruch i metoda strugania.
buty2Od czerwca 2012 mj ko? zacz?? chodzi? na boso. Pocz?tkowo kopyta by?y du?o wra?liwsze jakie? 2-3dni po struganiu, ale poza tym okresem by?o naprawd? dobrze. Zacz?li?my pokonywa? coraz d?u?sze tereny, raz by?o lepiej, innym razem gorzej. Niestety mimo wszystko, przez to, ?e kucie trwa?o tak d?ugi okres (niemal 9 lat), zda?am sobie spraw?, ?e kopyta mog? by? wewn?trznie na tyle uszkodzone, ?e nawet je?li treningi b?dziemy w stanie je?dzi? na boso, to d?u?szy dystans, na ktry chcia?am szykowa? konia 120km, mo?e okaza? si? niemo?liwy do pokonania bez dodatkowej ochrony. Poza tym pomagaj? one przej?? koniowi okres przemiany z konia kutego, do konia bosego. Dlatego zacz??am rozgl?da? si? za butami dla koni. Jak si? okazuje jest bardzo du?o firm, ktre zajmuj? si? ich produkcj?. Moj? uwag? przyku?y buty firmy Easy Care, poniewa? wi?kszo?? z ich rodzajw jest przystosowana do rajdw i zosta?a przetestowana przez zawodnikw Endurance. Po rozmowie z przedstawicielk? firmy i zapoznaniu si? z opisami r?nych butw, zdecydowa?am si? na rodzaj Easyboot Glove.
W zale?no?ci od uszkodzenia kopyta i d?ugo?ci kucia, droga do sukcesu jest d?uga i ?mudna. Wiadomo, ?e naprawa uszkodzonego kopyta, kutego przez d?u?szy czas jest pracoch?onna i d?ugo trwa, ale pytanie brzmi na czym komu zale?y. Ten sukces mo?na osi?gn?? przede wszystkim dzi?ki odpowiedniemu po??czeniu 3 elementw: dieta, ruch, struganie.

Zdrowa dieta
Je?li chodzi o diet?, to powinna by? umiarkowanie r?norodna. Wed?ug literatury, z ktr? si? zapozna?am dost?p do zbyt ?wie?ej trawy (szczeglnie w przypadku, kiedy ma ona wysoki poziom skrobi i cukrw) mo?e by? szkodliwy dla kopyt, tak samo jak krtkie, pogniecione ?d?b?a. Dost?p do dobrego siana lub sianokiszonki powinien by? nieograniczony ko? powinien mie? ci?g?? mo?liwo?? pobierania pokarmu. Dost?p do pastwiska mo?e jednak w pewnej cz??ci zapewni? ?ywieniow? r?norodno??. Zbyt du?a ilo?? ziarna zb? jest w zasadzie dla konia czym? obcym, dlatego nale?y odpowiednio rozplanowa? podawanie pokarmu tre?ciwego. Niewskazane jest tak?e dodawanie buty3zbyt du?ej ilo?ci zmiksowanych minera?w i witamin do zbo?a, poniewa? cz?owiek nie jest w stanie okre?li? co jest koniowi najbardziej potrzebne. Dieta konia niepodkutego powinna mie? wysok? zawarto?? w?kna i nisk? zawarto?? cukru, powinna by? niskoskrobiowa i niskozbo?owa. Odpowiednie s? rwnie? suplementy oparte na siemieniu lnianym, dro?d?ach piwnych oraz glonach morskich, jak rwnie? wys?odki buraczane. Bardzo wa?ne jest umiarkowane podawanie magnezu (w postaci tlenku magnezu mo?na podawa? bezpiecznie, poniewa? jego nadmiar nie jest dla koni truj?cy), jak rwnie? wapnia, cynku, miedzi i biotyny najlepiej w odpowiednich mieszankach, a nie oddzielnie.

Ruch, ruch i jeszcze raz ruch!
Najlepszym wyj?ciem dla konia jest przebywanie 24h na dworze na zr?nicowanym pod?o?u. Za granic? coraz cz??ciej spotyka si? tzw. paddock paradise. Polegaj? one na stworzeniu systemu ?cie?ek, po ktrych maj? porusza? si? konie, aby dosta? si? do siana i wody. Dzi?ki temu konie s? niemal ca?y czas w ruchu, a dodatkowo tworzone ?cie?ki maj? r?ne pod?o?a beton, kamienie, piach. Kopyta wzmacniaj? si? poprzez du?? ilo?? ruchu na twardym pod?o?u, nawet tylko st?pem, przy czym nie mo?e on sprawia? dla koni zbyt du?ej niewygody. Nale?y dostosowywa? ka?dy etap do indywidualnych mo?liwo?ci ka?dego konia. Dodatkowo nale?y pami?ta? o cz?stym kontakcie kopyt z wod?, poniewa? brak wody jest dla kopyt szkodliwy.
Moje mo?liwo?ci s? bardziej ograniczone, jako, ?e konia trzymam w pensjonacie. Jednak staram si? jak mog?, ?eby zbuty4apewni? mu to co najlepsze. Niestety przebywanie konia 24h na padoku nie jest mo?liwe. Ale przebywa na dworze najd?u?ej jak si? da, od ?witu a? do zmierzchu. W zim? ma nieograniczony dost?p do siana, jak rwnie? w okresach wiosenno-letnich podczas nocy. W lato natomiast przez ca?e dnie przebywa na padokach trawiastych i mimo wszystko kopyta rozwijaj? si? bardzo dobrze i s? w coraz lepszej kondycji. Zbo?e (owies) dostaje 2 razy dziennie (rano i wieczorem) w niedu?ych ilo?ciach. W sezonie, kiedy jest przygotowywany do zawodw do gniecionego owsa dodaj? j?czmie? i s?onecznik. Dodatkowo co drugi dzie? siemi? lniane na przemian z wys?odkami buraczanymi. Jednak w dalszym ci?gu podstaw? jest pasza obj?to?ciowa. Strugany jest mniej wi?cej co 3 tygodnie. Je?li chodzi o buty to w zasadzie w naszym przypadku maj? one s?u?y? d?u?szym i intensywniejszym treningom na bardziej wymagaj?cych pod?o?ach i przede wszystkim na zawodach. Nie u?ywamy ich podczas wszystkich treningw, bo zale?y mi na tym, ?eby kopyto jak najlepiej zachowywa?o si? na mo?liwie najwi?kszej ilo?ci i rodzajw pod?o?y.

W butach da si? wygrywa?
Zdania na temat u?ytkowania butw dla koni w rajdach/sporcie s? podzielone. Najcz??ciej s?yszy si?, ?e nie jest to dobry wybr, bo jednak podkowa to podkowa, a buty nie s? pewne w sporcie. Niestety s? to w wi?kszo?ci opinie osb, ktre nigdy z butami nie mia?y ?adnej styczno?ci. Coraz wi?cej zawodnikw zagranicznych decyduj? si? na tak? form? prowadzenia swoich wierzchowcw. Na M? widoczne s? konie, startuj?ce w butach i osi?gaj?ce dobre miejsca. Tak?e znaczna ilo?? koni w butach pomy?lnie przechodzi, jak dla mnie, jeden z najbardziej wymagaj?cych buty5rajdw Tevis Cup. W tym roku 21% koni startuj?cych w tym rajdzie wystartowa?o w butach i trzeci raz z rz?du wygra? ko? startuj?cy w butach! Siedem koni z pierwszej dziesi?tki, ktre uko?czy?y Tevis Cup, jecha?o rajd w butach! Pokazuje to, ?e taka alternatywa si? sprawdza. Razem z moim koniem pokonali?my dystans 120km w Tarnowie, gdzie trasa by?a bardzo trudna pod wzgl?dem pod?o?a. Osoby, ktre startowa?y razem ze mn? mia?y konie podkute na wk?adki. No c?, po 50km wk?adki si? pozrywa?y i powypada?y. Mimo ci??kiego i wymagaj?cego pod?o?a, buty okaza?y si? by? wybawieniem w?a?nie na tak? tras?. Niemal niemo?liwe jest to, aby w butach ko? si? podbi?, jedyn? ewentualno?ci? jest to, je?li wpadnie do buta jaki? kamyk. Jednak dobrze dopasowane buty nie powinny na to pozwoli?.

Staranny wybr
Nale?y pami?ta?, ?e najwa?niejsz? spraw? przy wyborze butw dla konia jest dok?adne zapoznanie si? z ich przeznaczeniem (nie wszystkie rodzaje butw nadaj? si? do sportu), a przede wszystkim idealnie dobrany rozmiar buta do kopbuty6yt konia. Nie wystarczy tylko odpowiednio zmierzy? kopyt, bardzo wa?ne jest, aby mie? mo?liwo?? przymiarki 2-3 rozmiarw i sprawdzenie, ktre najlepiej pasuj? na kopyta naszego konia, w przeciwnym razie mog? wyrz?dzi? mu szkod?. Nam zakup butw z przymiarkami zaj?? oko?o 3 miesi?cy trzeba wzi?? pod uwag? mo?liwo?ci danego sklepu.
Ze swojej strony mog? wszystkim szczerze poleci? stosowanie butw zamiast podkw. P?niejsze efekty daj? do zrozumienia, ?e jest to najlepsze mo?liwe wyj?cie dla swojego wierzchowca.
Wpisany przez Anna Tarnowska    poniedziałek, 05 sierpnia 2013
 

Sponsorzy

amplus