Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

PZJW dniu dzisiejszym dosz?o do spotkania Komisji Rajdów PZJ w sk?adzie Andrzej Bereznowski (przewodnicz?cy), Maciej Kacprzyk, Pawe? Kleszcz oraz Piotr Szpota?ski.

Kadencja Komisji sko?czy?a si? wraz z ko?cem kadencji poprzedniego Zarz?du PZJ. 29 listopada na Walnym Zje?dzie Sprawozdawczo - Wyborczym Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego delegaci powierzyli na kolejn? kadencj? funkcj? Prezesa PZJ Marcinowi Szczypiorskiemu. W czasie tego zjazdu zosta? wybrany równie? nowy Zarz?d PZJ, który podczas swojego pierwszego zebrania 17 grudnia zatwierdzi? Andrzeja Bereznowskiego jako przewodnicz?cego Komisji Rajdów. Wczoraj, na kolejnym zebraniu Zarz?du PZJ zosta?a powo?ana reszta cz?onków Komisji.

Dzi? odby?o si? pierwsze w tym roku zebranie "nowej-starej" Komisji Rajdów PZJ.

Oto g?ówne tematy poruszane na tym spotkaniu:

1. Przepisy

Obecnie trwaj? prace nad dostosowaniem polskich przepisów do nowych przepisów mi?dzynarodowych. T?umaczenie na j?zyk polski przepisów mi?dzynarodowych oraz nowa wersja polskich przepisów dyscypliny, regulaminu i norm na klasy sportowe zostan? opublikowane do ko?ca bie??cego miesi?ca.

2. Kalendarz

Wst?pny kalendarz zawodów zostanie opublikowany prawdopodobnie w przysz?ym tygodniu. Obecnie trwaj? rozmowy z organizatorami, ustalanie dat oraz pozosta?ych szczegó?ów.

3. Konferencja

Przed rozpocz?ciem tegorocznego sezonu planowana jest specjalistyczna konferencja dyscypliny o charakterze informacyjno - szkoleniowym. Data tego spotkania uzale?niona jest od mo?liwo?ci czasowych Prezesa PZJ Marcina Szczypiorskiego i zostanie niezw?ocznie og?oszona po jej ustaleniu. Podczas konferencji planowane s? prelekcje na temat zabiegów odnowy biologicznej w czasie i po zako?czeniu zawodów, dopingu w je?dziectwie, a tak?e ?ywienia konia rajdowego oraz nowoczesnej suplementacji wspomagaj?cej i regeneruj?cej. Omówione zostan? równie? nowe przepisy mi?dzynarodowe oraz krajowe.

 

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 14 stycznia 2009
 

Sponsorzy

amplus