Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

podiumW miniony weekend w Zakrzowie zosta?y rozegrane zawody mi?dzynarodowe w sportowych rajdach konnych oraz Mistrzostwa Polski Seniorw. By?o to drugie spotkanie nowoczesnego o?rodka je?dzieckiego w Zakrzowie z nasz? dyscyplin? je?dzieck?. Spotkanie udane, bo organizatorzy stan?li na wysoko?ci zadania, pomog?a te? pogoda, ktra by?a przyczyn? odwo?ania zawodw w czerwcu.
Brawa za tras?
Pierwszy raz zawody mi?dzynarodowe zosta?y rozegrane w Zakrzowie w zesz?ym roku. Debiut mo?na by?o uzna? za udany, dopisa?a frekwencja, ale sporo zawodnikw narzeka?o na niezbyt ciekaw? i trudn? tras?. Organizatorzy wyci?gn?li wnioski, i ekipa pod batut? gospodarza toru Marka Tula, przygotowa?a trzy ciekawe p?tle. Nale?y podkre?li?, ?e trasa by?a rewelacyjnie oznakowana (hitem by?y wymalowane znaki na asfalcie w kszta?cie podkw), na ka?dym punkcie serwisowym by?a woda, a wszystkie przejazdy przez drogi asfaltowe by?y zabezpieczone przez stra? po?arn? b?d? policj?.
Tym razem deszcz nie przeszkodzi?
Pierwotnie zawody w Zakrzowie mia?y odby? si? w czerwcu, ale zosta?y odwo?ane w ostatniej chwili z powodu zalania znacznych fragmentw tras. Decyzja by? odwa?na, bo wiele osb nie by?o z niej zadowolonych. Trudno si? dziwi?, nie zawsze ?atwo jest zmieni? plany. Tym razem deszczu nie by?o, i mimo ch?odnego poranka, wszyscy cieszyli si? ze s?onecznej pogody. Dzi?ki p?niejszemu terminowi niektrzy zawodnicy mogli dogra? swoje konie. Co ciekawe ca?a trjka wierzchowcw z podium MP zaliczy?a 1* mi?dzynarodow?, potrzeb? do startu w 2*, dopiero latem, wi?c w czerwcu o medale walczy? by nie mog?y. Organizatorzy zapowiadaj? przysz?oroczn? edycj? na pocz?tek wrze?nia. To dobry pomys?, bo mo?na liczy? na dobr? pogod?, a dzie? b?dzie jednak d?u?szy ni? w pa?dzierniku, co jest wa?ne dla konkursu na dystansie 160 km.
Wywalczone medale
W konkursie o Mistrzostwo Polski, rozegranym na dystansie 120 km, wystartowa?o 11 par, a uko?czy?o go 5. Z?oty medal MP wywalczy?a Dorota Krzywicka (TKJ Garbwek) dosiadaj?ca ma?opolskiej Blanki (Magg m Brazylia/Elsing oo), srebro zdoby?a Joanna Zarzecka (KJ Champion ?d?) jad?ca na czystej krwi arabskiej Elgorze z Regu?a (Gorec Elvia/Esplendor), a br?z Maciej Kacprzyk (TKJ Garbwek) dosiadaj?cy szlachetnej p?krwi Finezji (Bohun oo Fryga/Saphir xx). Tempo zwyci?skiej pary wynios?o 17,97 km/h, a o z?ocie zadecydowa? efektowny finisz w pe?nym galopie. Trudna decyzja o obni?eniu dystansu ze 160 do 120 km chyba si? obroni?a. Konkurs mistrzowski by? ciekawy, efektowny i sta? na wysokim poziomie. Warto w tym miejscu doda?, ?e wszystkie konie medalowe bardzo szybko wchodzi?y na bramk?, co trzem parom pozwoli?o na pozostanie w rozgrywce do samego ko?ca. Gdyby Dorota z Blanka wchodzi?a na trzeci? bramk? np. 7 minut to o z?ocie mog?a by zapomnie?, bo nawet kilkuminutow? strat? na krtkiej p?tli i po 100 km jest odrobi? bardzo trudno . To pokazuje, jak wa?ne na d?ugim dystansie jest sprawne wchodzenie na bramk?.
Za rok potrzebny speaker
Tutaj uwaga do organizatorw na przysz?o??. Rywalizacja i emocje w konkursie o Mistrzostwo Polski nie zosta?y wykorzystane. Zabrak?o informacji dla publiczno?ci. W Zakrzowie sporo by?o osb postronnych, ktre przyjecha?y po prostu zobaczy? zawody je?dzieckie. Warto to wykorzysta?. Bez dost?pu do informacji trudno jest zrozumie? kto jest pierwszy, wiedzie? kto wchodzi na bramk?, jaki to konkurs itd. Dlatego tak wa?na jest ci?g?y komentarz przez mikrofon. Uda?o si? z tras?, wi?c my?l?, ?e uda si? i z tym. Do zobaczenia w Zakrzowie za rok!
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 08 października 2013
 

Sponsorzy

amplus