Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Rajdowe katharsis?
Rajdowe katharsis? PDF Drukuj Email
Je?li w ostatnich miesi?cach wzi??o si? do r?ki gazet? je?dzieck? z dowolnego europejskiego kraju, to mo?na by?o w niej znale?? artyku? o czarnej stronie rajdw na Bliskim Wschodzie. Doniesienia o problemach naszej dyscypliny zago?ci?y tak?e w oglnokrajowych dziennikach niemieckich i angielskich. Publikacjom mediw wtruj? europejskiej federacje je?dzieckie, naciskaj?ce na Mi?dzynarodow? Federacj? Je?dzieck? (FEI) i domagaj?ce si? zmian w rajdach, ktre zastopuj? patologiczne sytuacje.
?wiadectwa oszustw
A jest z czym walczy?. W mediach mo?na przeczyta? szokuj?ce informacje, nie tylko dotycz?ce liczby pozytywnych wpadek dopingowych w rajdach. ?mier? koni, liczne z?amania ko?czyn, podawanie zastrzykw dostawowych oraz p?ynw do?ylnie w czasie trwania zawodw o tym w ko?cu odwa?y?y si? mwi? nie tylko postronne osoby, ale tak?e osoby oficjalne, obs?uguj?ce zawody w krajach Zatoki Perskiej. Kompromituj?ce fakty zacz??y ogl?da? ?wiat?o dzienne. W Internecie mo?na m.in. przeczyta? o sytuacji na tegorocznych Mistrzostwach ?wiata M?odych Je?d?cw i Juniorw we Francji, gdzie na oczach ?wiadkw po uko?czeniu dystansu, przed ostatni? bramk? weterynaryjn?, koniowi z ekipy Zjednoczonych Emiratw Arabskich prbowano poda? zastrzyk dostawowy w celu zamaskowania kulawizny.
Nieprzyjazna Anglia
W Anglii, po aferze dopingowej dotycz?cej wy?cigowej stajni Godolphin nale??cej do Szejka Mahommeda Al Maktouma, przyszed? czas na porz?dki w rajdach. Okolice Newmarket by?y na czas europejskiego sezonu domem dla wielu stajni rajdowych z Dubaju. Nied?ugo przed tegorocznymi Mistrzostwami Europy s?u?by brytyjskie dokona?y nalotu na stajnie Juame Punti Dachsa, gdzie odnaleziono wiele lekw weterynaryjnych nie zarejestrowanych na wyspach. Krtko po tym ujawniono list? lekw, ktre s?u?by celne skonfiskowa?y po przeszukaniu prywatnego samolotu Szejka Mahommeda lec?cego z Dubaju do Londynu w maju tego roku. Znaleziono tam m.in. Sarapin? (zakazan? w Wielkiej Brytanii), s?u??c? do tzw. blokowania ng.
Dzia?ania FEI
To w?a?nie blokowanie ng, ktre wielu weterynarzy uwa?a za przyczyn? licznych z?ama?, jest jednym z najwa?niejszych problemw do rozwi?zania. Od stycznia 2014 roku na li?cie ?rodkw zakazanych znajdzie si? chlorek ammonu standardowo stosowany jako ?rodek wykrztu?my na kaszel. Jednak w rajdach by? stosowany do blokowania ng, a puste opakowania po tym ?rodku mo?na by?o znale?? w koszach na ?mieci podczas zawodw. Zmiany w przepisach maj? te? zakaza? zas?aniania koni w czasie obowi?zkowych przerw przez luzakw i cz?onkw ekip, co ma u?atwi? stweradom obserwacj? i eliminowa?  nielegalne dzia?ania medyczne w czasie trwania zawodw. W monitorowaniu kontuzji ma pomc nowych system nadzoru urazw (Injuries Surveillance System - ISS). Nad reformami ma czuwa? specjalna grupa robocza powo?ana przez FEI.
Niebezpieczna sytuacja
Niew?tpliwie media odgrywaj? wielk? rol? w oczyszczaniu sytuacji w rajdach, ale kij ma dwa ko?ce. Niestety, przez ujawnienie nadu?y?, cierpi ca?a dyscyplina, ktra dot?d by?a s?usznie uwa?ana za jedn? z najprzyja?niejsz? koniom. Cena, ktra rajdy zap?ac? za swoje katharsis mo?e by? bardzo wysoka. Obraz zainfekowanego dopingiem sportu, pe?nego cierpienia koni, jest ?akomym k?skiem dla szukaj?cych sensacji mediw. Dlatego przed FEI podwjne wyzwanie: jak uzdrowi? rajdy ratuj?c ich dobre imi?
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 14 października 2013
 

Sponsorzy

amplus