Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Informacje KR: Kalendarz 2009 oraz zmiany w Regulaminie

PZJPublikujemy propozycje zmian w Regulaminie Dyscypliny proponowane przez Komisj? Rajdw PZJ oraz wst?pnykalendarz zawodw oglnopolski oraz mi?dzynarodowych wsezonie 2009 zatwierdzony przez Zarz?d PZJ. Wst?pny kalendarz zawodw pochodzi z witryny internetowej Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego. Nie jest to ostateczna wersja, terminy oraz miejsca poszczeglnych imprez mog? ulec zmianie, w dalszym ci?gu trwaj? rozmowy z organizatorami zawodw

1. G?wn? zmian? w nowej wersji Regulaminu Dyscypliny b?dzie wprowadzenie klasyfikacji dystasnw gwiazdkowych (1, 2, 3*) takiej samej jak w nowej wersji przepisw mi?dzynarowodywch. Uwa?amy, ?e zmiany w zasadach rozgrywania klas LL, L oraz P nie s? konieczne. Proponujemy jedynie wyd?u?y? klas? P do 65 km. Uwa?amy, ?e nie nale?y wprowadza? klasy ?ciganej na dystansie krtszym ni? 80 km (1*) oraz ?adnej dodatkowej klasy pomi?dzy klas? P (40 - 65 km) oraz klas? 1* (80 - 119 km). Now? wersj? Regulaminu dyscypliny chcemy przedstawi? do ko?ca bierz?cego miesi?ca. Zainteresowane osoby prosimy o sugestie i opinnie na forum internetowym endurance.pl, a tak?e drog? e-mailow? lub telefoniczn? z cz?onkami Komisji.

Jednocze?nie publikujemy poni?ej propozycje zmian w regulaminie autorstwa Jerzego Maliszewskiego.

Propozycje zmian Jerzego Maliszewskiego w Regulaminie Dyscypliny

 

2.Wst?pny kalendarz zawodw pochodzi z witryny internetowej Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego. Nie jest to ostateczna wersja, terminy oraz miejsca poszczeglnych imprez mog? ulec zmianie, w dalszym ci?gu trwaj? rozmowy z organizatorami zawodw.

 

 

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 21 stycznia 2009
 

Sponsorzy

amplus