Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

PZJZ dniem 1 stycznia 2009 r. Polski Zwi?zek Hodowcw Koni rozpocz?? wydawanie nowego paszportu urz?dowego, w ktrym przewidziano mo?liwo?? dokonywania zapisw zwi?zanych z rejestracj? koni w federacjach sportowych.

Przypominamy, ?e zgodnie z Ustaw? z dn. 02.04.2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz?t, ka?dy ko? musi posiada? paszport urz?dowy, wystawiony przez odpowiedni podmiot prowadz?cy rejestr koniowatych. W Polsce s? nimi: Polski Zwi?zek Hodowcw Koni, Polski Klub Wy?cigw Konnych, Zwi?zek Trake?ski w Polsce, Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie, Stowarzyszenie Hodowcw i U?ytkownikw K?usakw.

W zwi?zku z powy?szym, przed?u?enia wa?no?ci paszportw sportowych koni zarejestrowanych w Polskim Zwi?zku Je?dzieckim a nie posiadaj?cych jeszcze paszportw urz?dowych, biuro PZJ b?dzie dokonywa? z terminem wa?no?ci do ko?ca roku 2009.

Konie posiadaj?ce polskie paszporty urz?dowe starego wzoru, b?d? rejestrowane w PZJ z jednoczesnym wystawieniem paszportw sportowych PZJ, na dotychczasowych zasadach.

Konie posiadaj?ce paszporty urz?dowe PZHK nowego wzoru, b?d? rejestrowane w PZJ z dokonaniem stosownych adnotacji w tych dokumentach.

W?a?ciciele koni, posiadaj?cy paszporty urz?dowe PZHK starego wzoru i/lub paszport sportowy PZJ, mog? wymieni? je na jeden paszport urz?dowy PZHK nowego wzoru.

Nowy paszport, wystawiony przez w?a?ciwy okr?gowy/wojewdzki zwi?zek hodowcw koni (OZHK/WZHK), nale?y przed?o?y? do rejestracji w biurze PZJ, po uprzednim uzupe?nieniu drugiego diagramu i opisu konia przez uprawnionego lekarza weterynarii z listy PZJ.

W przypadku rejestracji w PZJ konia posiadaj?cego zagraniczny paszport urz?dowy, konieczne jest przedstawienie w/w paszportu zagranicznego z wpisem aktualnego posiadacza konia, dokonanym przez odpowiedni podmiot, prowadz?cy rejestr koniowatych. Wynika to z rozdzia?u 3, art. 16. ust. 7 w/w Ustawy, ktry mwi, ?e nowy posiadacz jest zobowi?zany w terminie 7 dni zawiadomi? o tej zmianie podmiot prowadz?cy rejestr koniowatych.

Konie posiadaj?ce zagraniczne paszporty urz?dowe, uznane przez FEI (lista paszportw uznanych przez FEI do pobrania), s? rejestrowane w PZJ z dokonaniem stosownych adnotacji w tych dokumentach.

Przypominamy, ?e w paszportach powinny by? opisy graficzne koni w wieku doros?ym (uko?czone 2 lata), wykonane przez uprawnionych lekarzy weterynarii. Je?eli w paszporcie brak dodatkowego wolnego diagramu do opisu, biuro PZJ wydaje druk diagramu dla konkretnego konia (po okazaniu paszportu zagranicznego).

Dla koni posiadaj?cych zagraniczne paszporty urz?dowe nie uznane przez FEI, biuro PZJ wydaje polskie paszporty sportowe.

Zmiany posiadacza konia w paszporcie sportowym (PZJ lub zagranicznym) biuro PZJ dokonuje na podstawie wpisu aktualnego posiadacza konia w paszporcie urz?dowym, dokonanego przez odpowiedni podmiot prowadz?cy rejestr koniowatych.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    piątek, 06 lutego 2009
 

Sponsorzy

amplus