Menu

Galerie zdj??

Artyku?y pokrewne

www.endurance.pl

Konferencja 2009 - sprawozdanie
Konferencja 2009 - sprawozdanie PDF Drukuj Email
Sala obradKonferencja odby?a si?!
Po 3 latach przerwy to jest na pewno wa?na informacja. Warto kultywowa? dobr? tradycj? ?rodowiska d?ugodystansowych rajdw konnych.
W tym roku program konferencji zosta? zrealizowany punktualnie i sprawnie. G?wnym motywem konferencji by?y cztery referaty zwi?zane z ?ywieniem i u?ytkowaniem konia rajdowego. Referaty na wysokim poziomie merytorycznym uczyni?y konferencj? wa?nym wydarzeniem szkoleniowym dla wszystkich rajdowcw. Zawodnicy i trenerzy, ktrzy nie przyjechali - maj? czego ?a?owa?.
Referaty zdominowa?y spotkanie i ustawi?y konferencj? na wysokim poziomie merytorycznym.
W dalszej cz??ci dwie firmy przedstawi?y ofert? ubezpieczania koni. W ko?cu na rynku mamy firmy ubezpieczaj?ce konie za stawk? od 2 do 8 % warto?ci.
Cz??? konferencji po?wi?cona by?a sprawom organizacyjnym. Przewodnicz?cy komisji Andrzej Bereznowski omwi? rok S?kocin 2009dzia?alno?ci KRD. Nast?pnie prezes PZJ Andrzej Szczypiorski wr?czy? puchary zwyci?zcom rankingw, dyplomy organizatorom i sponsorom. Serwis endurace.pl niestety ci?gle nie jest postrzegany jako sponsor dyscypliny. Prezes PZJ poinformowa? te? o dzia?alno?ci PZJ.
W ostatnim bloku konferencji otrzymali?my informacje zwi?zane ze zmianami przepisw. Od stycznia 2009 roku istotnie zmieni?y si? przepisy FEI. Wa?na zmiana dotyczy klasyfikacji dystansw - konkursy CEI zaczynaj? si? od 80 km i to co si? dzieje do 80 km jest spraw? federacji narodowych. Zmiany przepisw s? bardzo du?e i prawie ca?kowicie wywracaj? np. zasady przyznawania klas sportowych.
Komisja przedstawi?a propozycj? klasyfikacji dystansw "krajowych". Projekt wywo?a? ?yw? dyskusj?. Ta cze?? konferencji nie by?a najlepiej przygotowana. Zabrak?o syntetycznej informacji o najwa?niejszych zmianach.
KRD w najbli?szym czasie opublikuje nowy regulamin dyscypliny i przepisy przej?ciowe.
W czasie konferencji uzupe?niono kalendarz zawodw. Tak bogatego kalendarza nie mieli?my od wielu lat.
Warto te? odnotowa? du?? liczb? uczestnikw konferencji. Sala w S?kocinie by?a pe?na (ponad 50 osb).
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    niedziela, 22 lutego 2009
 

Sponsorzy

amplus