Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Jest lepiej. Mistrzostwa Polski w Dolinie Gawora - relacja Izabeli Dra?by
dg 026 mW pierwszych dniach wrze?nia, kolejny rok w tym samym miejscu malowniczej Dolinie Gawora (w?a?ciwie w miejscowo?ci Malichw w woj. opolskim), odby?y si? Mistrzostwa Polski Seniorw oraz Juniorw i M?odych Je?d?cw w Sportowych Rajdach Konnych. Niestety, pogoda nie sprzyja?a zawodnikom i koniom. Dzie? przed zawodami przez trasy przesz?a ulewa, a w dniu przejazdw m?czy?a trwaj?ca od rana m?awka. Mimo niesprzyjaj?cych warunkw, poziom sportowy konkursw mistrzowskich by? znacznie wy?szy ni? w zesz?ym roku (a przypomnijmy, ?e wtedy pogoda by?a po naszej stronie by?o sucho i s?onecznie), ale mogli?my te? ogl?da? wi?cej eliminacji (wszystkie z powodu kulawizny, ?adnej z przyczyn metabolicznych). Wed?ug relacji zawodnikw p?tle prowadz?ce przez rozmokni?te od deszczu ??ki i twarde ?wirwki sprawi?y, ?e trasa nale?a?a do trudnych technicznie.
Do najwa?niejszego konkursu Mistrzostw Polski Seniorw na dystansie 120 km, podesz?o 9 par (co jest odrobin? lepszym wynikiem ni? rok temu, kiedy na starcie MPS stan??o 7 par). W?rd nich zarwno do?wiadczeni zawodnicy, ktrych od wielu lat widzimy na rajdowych trasach, jak i rajdowi nowicjusze w swoim drugim czy trzecim sezonie startowym. Rywalizacja w konkursie MPS trwa?a do samego ko?ca. Je?d?com (i koniom) ci??ko by?o opanowa? emocje i chyba ka?dy zanotowa? chocia? jedno zbyt szybkie wej?cie na bramk? (t?tno przekracza?o 64 uderzenia/min i musieli wykorzysta? prawo do drugiego wej?cia, trac?c cenne minuty).
Na ostatni? p?tl? jako pierwsza wyje?d?a?a Beata Dzikowska, dopiero kilkadziesi?t sekund za ni? wyjecha? Wojciech Heliasz. Ostatecznie to on obj?? prowadzenie i stan?? na najwy?szym stopniu podium. Jecha? na klaczy Sinda (2005, Perlik Sinjah / Eskan, hod. Damis BT), pr?dko?? wynios?a 18,28 km/h. Sinda od pocz?tku kariery by?a ?wietnie zapowiadaj?cym si? koniem. W swoim pierwszym starcie na poziomie CEI 1* w 2013r. w Zakrzowie uplasowa?a si? na 2. miejscu z bardzo wysok?, jak na polskie warunki, pr?dko?ci? 22,35 km/h. P?niej jej kariera nie przebiega?a tak g?adko, jak powinna. Kolejne sezony mo?na uzna? za pechowe (wypadek w transporcie, kontuzja), jednak podczas tegorocznych MP Sinda pokaza?a, ?e warto by?o w ni? wierzy?. Oprcz wygranej w konkursie MP zdoby?a rwnie? specjaln? nagrod? Best Condition. Warto wspomnie?, ?e p?brat Sindy, Shanokk, rwnie? osi?ga? sukcesy w rajdach (m. in. w parze z najlepsz? aktualnie polsk? zawodniczk? Kamil? Kart w 2007r. uplasowali si? na 4. miejscu MP). W ramach ciekawostki dodam rwnie?, ?e Wojtek dba nie tylko o kondycj? swojego konia, ale te? swoj?, regularnie startuj?c w zawodach biegowych.
Po drugie miejsce si?gn??a najbardziej utytu?owana zawodniczka w stawce tegorocznych pretendentw do tytu?u Mistrza Polski Beata Dzikowska na ogierze Zohar (2009, Eton Zefirax / Furiat, hod. Ryszard Szpar) z pr?dko?ci? 17,86 km/h. Para dotar?a do mety 10 min za zwyci?zc?. Dla m?odego, 8-letniego Zohara by?y to 3. uko?czone zawody na dystansie 120 km (oprcz startu w Malichowie uko?czy? on CEI 2* 120km w Pizie i CEN 119km w Dubaju). W tym roku, tak?e w parze z Beat?, reprezentowa? on Polsk? w Dubai Crown Prince Cup, plasuj?c si? na 92. miejscu (17,08 km/h, uko?czy?o 134, wyeliminowano 189 koni). Zohar jest synem utytu?owanego w rajdach Etona (2003, Gazal al Shaqab Etra / Pepi, hod. SK Janw Podlaski), o ktrym by?o g?o?no w 2013, kiedy to po sprzeda?y do Zjednoczonych Emiratw Arabskich wygra? tam President Cup for Private Stables na dystansie 120 km. Strona matki rwnie? niesie ze sob? rajdowe geny Furiat jest ojcem Faraka, drugiego w ME w Most 2013 na dystansie 160 km i pierwszego w President Cup tego samego roku i na tym samym dystansie. Je?eli chodzi o zawodniczk?, Beat? Dzikowsk? - my?l? ?e nie trzeba jej nikomu przedstawia?. Z dziennikarskiego obowi?zku przypomn?, ?e jest to pierwsza Polka, ktra w uznaniu dla jej sukcesw zosta?a zaproszona na presti?owe zawody President Cup w Abu Dhabi w 2009 roku, oraz to pod jej okiem zaczyna?y starty znane dzi? na ca?ym ?wiecie zawodniczki jak Kamila Kart czy Olga Ciesielska. Dzi?ki startowi w Malichowie do??czy?a do swojej kolekcji drugi srebrny medal Mistrzostw Polski.
Trzecie miejsce zaj?? rajdowy weteran, Ryszard Zieli?ski. W parze z Mirynem (2009, FS Bengali Myrna / Fawor, hod. A. Jopek) przejechali tras? w tempie 16,64 km/h. FS Bengali coraz cz??ciej jest widoczny jako ojciec koni rajdowych. 2 tygodnie wcze?niej, w Euston Park, rwnie? 3. miejsce na dystansie 120 km zaj?? inny syn tego ogiera Fagor, natomiast na 4. miejscu tegorocznych MPS uplasowa?a si? inna bengalka Miruna. Ryszard jest zawodnikiem niew?tpliwie bardzo do?wiadczonym, ju? w 1992r. po raz pierwszy reprezentowa? Polsk? na rajdowych Mistrzostwach ?wiata w Barcelonie (gdzie uplasowa? si? na 23. miejscu). W tym samym roku zdoby? te? swj pierwszy kr??ek MP, plasuj?c si? na 2. miejscu z klacz? acha?teki?sk? Kawsier (a zwyci?zc? zosta? wtedy trener i ojciec tegorocznego srebrnego medalisty MPJ Miko?aja Urba?skiego Jerzy Urba?ski! Rajdowa historia zatoczy?a ko?o!). A? 25 lat czeka? na kolejny medal Mistrzostw Polski. Warto by?o! Oby ka?dy z nas utrzyma? tak d?ugo tak dobr? kondycj? i motywacj? do osi?gania sukcesw!
Po walce na finiszu Mistrzostwa Seniorw na 4. miejscu uko?czy?a Jolanta Lubera na Mirunie (2010, FS Bengali Minorka / Wermut, hod. SK Tarnawka), natomiast na 5. miejscu zesz?oroczna Mistrzyni Polski Agata Murawska na Periodzie (2008, Eutin Proxima / Emigrant, hod. A. Majchrzak). 4 konie nie uko?czy?y dystansu.
Czas na Juniorw i M?odych Je?d?cw.
Po z?oty medal si?gn??a Ewelina Kawalec. Jest to jej zaledwie drugi sezon startowy i pierwszy start w zawodach mi?dzynarodowych. Natomiast ko? na ktrym jecha?a, Amglez (ur. 2002), nale?y do najbardziej utytu?owanych medalistw Mistrzostw Polski - ma na swoim koncie ju? 3 z?ote i 1 srebrny kr??ek. Dystans 80 km przejechali z pr?dko?ci? 17,27 km/h.
7 minut za zwyci??czyni? i po ostrym finiszu z par? z trzeciego miejsca na drugim miejscu uplasowa? si? Miko?aj Urba?ski z koniem Celtis (2006, HS Etiquette Celta / Pasat, hod. SK Janw Podlaski). Miko?aj, jak wspomnia?am wy?ej, jest synem bardzo utytu?owanego zawodnika Jerzego Urba?skiego. Dzi?ki jego wiedzy oraz du?emu zapa?owi i wytrwa?o?ci Miko?aja (jest to 4. sezon w rajdach tego 16-letniego zawodnika) osi?gn?li sukces w tegorocznych Mistrzostwach. Celtis to utytu?owany ko? wy?cigowy 1. w Derby i Nagrodzie Porwnawczej, oraz 3. w Nagrodzie Janowa w 2010 i 1. w Nagrodzie Kabareta rok p?niej. Po sukcesach na torze przyszed? czas na sukcesy w rajdach.
Po br?zowy medal si?gn??a najbardziej do?wiadczona obecnie juniorka w Polsce Maria Landau. Tak jak w przypadku Miko?aja, Maria rwnie? ma ogromne wsparcie rodziny. Jej ojciec, Artur Landau, sam jest do?wiadczonym zawodnikiem rajdowym, wielokrotnie reprezentuj?cym Polsk? na arenie mi?dzynarodowej. Maria wiosn? tego roku dosta?a szans? startu w presti?owych zawodach President Cup w Abu Dhabi na dystansie 160 km i razem z klacz? Orsini uplasowa?y si? na 73. miejscu (14,64 km/h). Natomiast rok temu rwnie? si?gn??a po srebro Mistrzostw Polski, jednak w kategorii Seniorw, rywalizuj?c rami? w rami? ze starymi wyjadaczami. Ko?, na ktrym jecha?a w tym roku, Fuksuss (2011, DA Adios Fuksja / Wojs?aw, hod. SK Micha?w) to zdobywca 3. miejsca w MPMK 5-latkw z zesz?ego roku i p?brat Furianta, ktry ma sukcesy na dystansach 80 i 120 km. Maria b?dzie reprezentowa? Polsk? na tegorocznych Mistrzostwach ?wiata Juniorw i M?odych Je?d?cw we w?oskim Valeggio sul Mincio (22-24 wrze?nia 2017r.). Trzymamy kciuki!
Czwarta w MPJ by?a kole?anka klubowa z?otej medalistki, Dominika Gajewska na klaczy Galia. Warto wspomnie?, ?e pary reprezentuj?ce UKJ Rumak, trenowane przez Grzegorza Lesia, ka?dego roku plasuj? si? na podium Mistrzostw Polski Juniorw.
3 konie nie uko?czy?y dystansu MPJ (w tym obro?czyni tytu?u Natalia Palczak).
Ogromne gratulacje dla nowych Mistrzw Polski oraz wszystkich, ktrzy uko?czyli zawody!
Podsumowuj?c, pr?dko?ci w obu kategoriach by?y wy?sze ni? w rok temu (ostatnia para tegorocznych MPS 16,22 km/h, by?a wy?sza ni? pr?dko?? zesz?orocznego zwyci?zcy 15,80 km/h!), mimo gorszej przez niesprzyjaj?ce warunki atmosferyczne trasy. Frekwencja Mistrzostw Polski z roku na rok si? poprawia. Niepokoj?ca by?a ma?a ilo?? uczestnikw w pozosta?ych konkursach niewiele koni w kl. L, P i N, oraz jedynie 3 w CEI 1* 80km. W zesz?ym roku bardziej dopisali zawodnicy zagraniczni, w tym roku prawdopodobnie wybrali zawody rozgrywane w tym samym terminie w Topolciankach (S?owacja). Rwnie? sponsorowane przez mo?nych ze Zjednoczonych Emiratw Arabskich zawody w Euston Park i Brukseli, ktre odby?y si? w sierpniu, sprawi?y ?e zawodnikom bardziej op?aca?o si? zawie?? swoje konie tam, ni? wystartowa? w naszej cz??ci Europy.
Organizacja Mistrzostw sta?a na ?wiatowym poziomie - wyniki dostarczane live (ogromne podzi?kowania ekipie Paw?a Kowalskiego), relacja on-line na oficjalnej stronie zawodw na facebooku, kilkoro fotografw na trasie, filmowanie zawodw z drona to elementy, ktre widywali?my w tym roku na imprezach najwy?szego formatu. Ogromne brawa nale?? si? organizatorom pod wodz? Marka Tula, ktrzy dali z siebie wszystko, ?eby zapewni? nam tak dobrze zorganizowan? imprez?. Czapki z g?w!
Zawody odby?y si? w ?wietnej atmosferze zawodnicy z u?miechem na ustach pokonywali kolejne kilometry, s?dziowie i weterynarze okazywa?a ogrom zrozumienia i cierpliwo?ci dla pocz?tkuj?cych rajdowcw stawiaj?cych pierwsze kroki w konkursach amatorskich. Nie zaobserwowa?am nienawi?ci i sk?cenia ?rodowiska rajdowego, jakimi straszy si? w internecie, a raczej mi?ych ludzi, pozytywnie nastawionych do ?wiata i zawsze gotowych pomc innym. Nawet drobne docinki by?y raczej w formie ?artw ni? wojen na ?mier? i ?ycie. Dbajmy o t? rajdow? rodzin?, o t? atmosfer?, dzi?ki ktrej chce si? pokonywa? konno kolejne kilometry i je?dzi? na zawody na drugi koniec Polski.
Mam nadziej?, ?e progres, jaki da?o si? zauwa?y? w wynikach Mistrzostw Polski, prze?o?y si? na sukcesy w zawodach wy?szej rangi. Na solidne przygotowanie ekipy mamy 2 lata (przysz?oroczne ?wiatowe Igrzyska Je?dzieckie organizowane w USA s? raczej poza zasi?giem, ale nigdy nie mw nigdy). Mistrzostwa Europy 2019 powinny stanowi? najbli?szy realny du?y cel polskich zawodnikw, a okres 2 lat to wystarczaj?co du?o czasu, aby zagra? konie i je?d?cw (minimum kwalifikuj?ce do M?/ME to dla je?d?cw 5x min. CEI 2* w tym min. 1xCEI 3* 160 km w parze z koniem na Mistrzostwa, natomiast dla koni 3x min CEI 2* w tym min. 1xCEI 3* 160 km w parze z je?d?cem).
Izabela Dra?ba
Zdj?cia Karoliny Tul>>
Wyniki:
pdfMPS
pdfMPMJiJ
pdfCEI120km
pdfCEI80km
pdfCEIYJ120km
pdfCEIYJ80km
pdfZO_N_80km
pdfZO_P_50km
pdfZT_L_35km
pdfZT_LL_15km

Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    czwartek, 07 września 2017
 

Sponsorzy

amplus