Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Nordic-Baltic Endurance Championship Kurtuvenai 2017
Estonia now? pot?g? rajdow? na P?nocy.
Po?owa wrze?nia to czas zawodw, na ktre ca?y rok czekaj? je?d?cy ze Skandynawii i krajw Ba?tyckich (wg propozycji zawodw kraje bior?ce udzia? w Nordic-Baltic Endurance Championship to: Norwegia, Dania, Finlandia, Szwecja, Estonia, Litwa). Co roku odbywaj? si? one w innym miejscu w zesz?ym roku by?o to Molsridtet w Danii, w tym roku Kurtuvenai na Litwie. Trasa by?a do?? twarda i kamienista, z licznymi ?agodnymi podjazdami i zjazdami (r?nica wzniesie? wg propozycji maksymalnie 60 m.). Na szcz??cie wytrzyma?a obfite opady deszczu w przeddzie? startw. By?o niewiele ka?u?, a drogi nie by?y ?liskie. Dobry stan trasy mia? odzwierciedlenie w pr?dko?ciach osi?ganych przez zawodnikw czo?wka CEI 2* sko?czy?a w tempie ponad 18 km/h, a Juniorzy na trasie 80km przekroczyli 20 km/h (na ostatniej p?tli nawet 25 km/h).
W tegorocznej edycji NBEC zosta?y rozegrane dwie kategorie Juniorw, w ramach konkursu CEIJY 1* 80km oraz Seniorw, w konkursie CEI 2* 120km. Zarwno w jednej, jak i w drugiej by?a prowadzona klasyfikacja indywidualna i dru?ynowa. Do klasyfikacji ekip w Seniorach liczy?y si? rezultaty 3 najlepszych par z danego kraju, natomiast w Juniorach 2 najlepszych par. W obu konkursach indywidualnie i dru?ynowo zwyci??yli zawodnicy z Estonii. Jedynie w mniej licz?cym si? konkursie CEI 1* uda?o si? prze?ama? supremacj? tego kraju zwyci?stwem polskiej pary. Co spowodowa?o tak dobry wynik Estonii? Jest kilka stajni, ktre istniej? od wielu lat, wci?? si? rozwijaj? i rywalizuj? ze sob?. Tworz? si? te? nowe miejsca. Na pewno rozwj rajdw wspieraj? sponsorzy zawodw, ktrych uda?o si? w tym kraju pozyska? (vide du?e nagrody w Padise). Jeszcze par? lat temu rozgrywano tam jeden mi?dzynarodowy konkurs rocznie w Kurgjarve (zawody przy finansowym wsparciu obywatela UAE), dzi? poza nim jest jeszcze Korvemaa i Padise. Chcia?abym zaobserwowa? kiedy? taki post?p w naszym kraju.
Na listach startowych mo?na by?o naliczy? jedynie 2 polskie nazwiska (w konkursie CEI 1* 80km). Mimo tego mo?na ?mia?o powiedzie?, ?e by?y to bardzo polskie zawody. A? 3 konie w CEI 2* (Safara Nejdy, Fuksuss, Wierusz) i 3 konie w CEI 1* (Draka, Falkor, Petronella) zosta?y wyhodowane w Polsce (Petronella nie do ko?ca, ale o tym p?niej). Rwnie? w?rd osb oficjalnych mogli?my spotka? wielu Polakw - Komisji S?dziowskiej przewodniczy?a Ma?gorzata Kram, Weterynaryjnej Wojciech Pieka?kiewicz, a w obsadzie znalaz? si? te? Jackek Ka?ka jako Delegat Weterynaryjny i Andrzej Bereznowski, odpowiedzialny za prby antydopingowe.
Najwa?niejszy konkurs CEI 2* 120 km, po ?ciganym finiszu wygra?a Estonka Kairit Jarv, na zaledwie 6-letnim koniu Mustafo Malabah, o d?ugo?? konia wyprzedzaj?c do?wiadczon? norwesk? par? - Olaug Espeli Carstensen z koniem Yassir II (uczestnicy ME Samorin 2015 i M? Samorin 2016). Ten drugi otrzyma? p?niej nagrod? Best Condition. Jako trzecia, 12 minut p?niej, dojecha?a Marian Kikas na koniu Jaliszko z Estonii.
W Juniorskich NBEC (na dystansie 80 km), zwyci?stwo, po ostrej walce trzech Estonek (przejecha?y ostatni? p?tl? z pr?dko?ci? 24-25 km/h!, r?nice na mecie by?y kilkusekundowe), nale?a?o si? Annabel Kaldvee na Nilsson OX, drugie miejsce Merilin Kalbre (prywatnie m?odsza siostra zwyci??czyni CEI 2*) na Gunpowder Boy, a trzecie Mariel Olkonen na Galaxy. Dzi?ki tym wynikom z?oto dru?ynowe pow?drowa?o do Estonii.
Konkurs CEI 1* 80km rozegra? si? w znacznie ni?szych tempach ni? wy?ej wymienione, jednak dostarczy? kibicom i zawodnikom rwnie du?ych emocji. Bra?y w nim udzia? dwie polskie zawodniczki Beata Szlezyngier-Jagielska, oraz pisz?ca te s?owa (Izabela Dra?ba). Z racji prywatnego zaanga?owania jestem w stanie przybli?y? nieco dramaturgii nieobecnym w Kurtuvenai. Wje?d?aj?c na met? po drugiej p?tli mia?am 7 min straty do prowadz?cej pary, co, na takim krtkim dystansie, jest trudne do odrobienia. P?niej jednak okaza?o si?, ?e ko? esto?skiej zawodniczki d?u?ej wchodzi? na bramk? weterynaryjn? i r?nica zmniejszy?a si? do 3 min. Z tak? strat? do prowadz?cej pary wyruszy?am na ostatni? p?tl?. Ko? by? ?wie?y i ch?tny do podj?cia rywalizacji. Pierwsz? po?ow? p?tli pokona?y?my powoli, w podobnym tempie jak poprzednie dwa etapy. Serwis informowa? mnie na ka?dym punkcie jak du?a jest przewaga Estonki (za ka?dym razem by?a to 1 min, jednak nr 4 nie pojawia? si? w polu widzenia). Po ostatnim serwisie podj??am ryzyko i przyspieszy?am znacznie. Na 2 km przed met? w ko?cu dogoni?y?my nr 4 i wtedy zacz??a si? walka, ktra trwa?a a? do ostatniej finiszowej prostej, kiedy przy wyje?dzie z lasu Draka wywalczy?a prowadzenie. Mi?o mi by?o us?ysze? po przeje?dzie, jak du?e emocje wywo?a?a w polskim teamie nasza walka do ostatnich metrw i ?ledzenie wy?cigu kropek na GPS, kiedy znika?y?my z zasi?gu wzroku ;). W?a?nie te emocje powoduj?, ?e chce si? je?dzi? na kolejne rajdy, podejmowa? kolejne wyzwania, wychodzi? na m?cz?ce treningi i walczy?, przede wszystkim ze sob?. Wracaj?c do klasyfikacji, pierwsze miejsce przypad?o klaczy ma?opolskiej Draka (2010, Ganges Duma / Dukat, hod. T. Dra?ba), jako drugi met? przekroczy? Pleyon esto?skiej zawodniczki Sanny Podekraat. Trzecie miejsce przypad?o w udziale Beacie Szlezyngier-Jagielskiej na Falkorze. Czwarta dojecha?a Petronella (2011, Poganin Pomposa / Gaspar, hod. Titanium Arabians) pod litewsk? zawodniczk? Ugne Zaleckiene. Do niej pow?drowa?a nagroda Best Conition w tym konkursie. Petronella jest efektem polskiej my?li hodowlanej zosta?a sprzedana w ?onie matki na aukcji Pride of Poland 2010.
Musz? niestety wspomnie?, jak niedoskona?a by?a obs?uga komputerowa zawodw. Zosta? tu wykorzystany system, u?ywany na co dzie? w biegach dwunogw. Okaza?o si?, ?e jest on niedoskona?y dla rajdw, o wyniki swojego konia mo?na by?o zapyta? jedynie znaj?c numer chipa, jaki mia? przyczepiony do og?owia (a r?ni? si? od numeru startowego i numeru nadajnika GPS, z ktrym jecha? je?dziec...). W zwi?zku z tym swj czas startu na kolejn? p?tl? mo?na by?o pozna? jedynie pytaj?c mi?ego s?dziego na linii startu. System nie uwzgl?dnia? rwnie? automatycznie drugich wej?? na bramki weterynaryjne i wysz?o na to, ?e podstaw? ustalania klasyfikacji by? papierowy timing (przypomn?, jak dobr? i niezawodn? ekip? odpowiedzialn? za timing mieli?my w tym roku na Mistrzostwach Polski mimo braku chipw i ?ledzenia GPS). Plus dla zawodw w Kurtuvenai, ?e w ?ledzeniu GPS zawodnikw na mapie by?o niewiele b??dw, dzi?ki czemu ludzie, ktrzy zostali w okolicy bramek weterynaryjnych mogli by? na bie??co z tym, co si? dzieje na trasie.
Mi?ym akcentem na zako?czenie zawodw by?o after party, w ktrym wzi??a udzia? wi?kszo?? zawodnikw i cz?onkw ekip. Zauwa?y?am, ?e podczas zawodw w tej cz??ci Europy (tak samo jest np. na zawodach w Kurgjarve w Estonii) bardzo dba si? o atmosfer? i integracj? zawodnikw z r?nych krajw. Wszyscy si? do siebie u?miechaj?, jest mi?o i cukierkowo.
Niedawno obi?y mi si? o uszy dyskusje nt. czy tylko zawodnicy Kadry Narodowej mog? wyst?powa? w barwach narodowych i u?ywa? symboli narodowych. Ot?, zawodnik bior?cy udzia? w zawodach mi?dzynarodowych jest na nich reprezentantem swojego kraju, a reprezentanci kraju (nawet nie b?d?cy na t? chwil? cz?onkami Kadry Narodowej) oraz cz?onkowie ekip maj? prawo do u?ywania emblematw i barw narodowych. Nie dotyczy to zawodw krajowych, na ktrych takie prawo maj? jedynie aktualni cz?onkowie Kadry Narodowej. Zawody na Litwie by?y wr?cz zalane norweskimi, esto?skimi, fi?skimi, szwedzkimi czy du?skimi flagami. Wsz?dzie da?o si? widzie? ludzi w kurtkach Endurance Team i nazwa kraju. A mnie za?o?enie polarowej bluzy z polskimi emblematami znacznie u?atwi?o ?ycie, poniewa? ekipa organizatorw mog?a ?atwo wypatrze? t? sp?nion? zawodniczk? z Polski w r?nokolorowym t?umie.

pdfWyniki>>

Wpisany przez Iza Dra?ba    czwartek, 21 września 2017
 

Sponsorzy

amplus