Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Mistrzostwa Polski M?odych Koni 2017
mpmk1 m6-7.10.2017r. w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim odby?y si? MPMK w dyscyplinie Sportowych Rajdw Konnych. W zwi?zku z tym, ?e wyniki s? za??czone, nie b?d? ich tu w ca?o?ci przytacza?, a skupi? si? na interesuj?cych faktach z Mistrzostw.
We wszystkich konkursach wzi??o udzia? 28 koni. Rywalizacj? w poszczeglnych kategoriach wygrali:
4-latki wa?. Pacemaker (Madras Kossack Polina / Balaton, hod. M. Gromala)
5-latki kl. Hasty (Adwokat Harbina / Santhos, hod. Damis BT)
6-latki wa?. El Mahdi (Fedain El Mad?ilis / Piaff, hod. A. Nicpo?)
Trasy zosta?y do?? mocno nadszarpni?te deszczem padaj?cym w przeddzie? Mistrzostw. Pod?o?e na trasie grz?skie, wymagaj?ce, wymaga?o rozs?dnej jazdy. Poziom MPMK jak zawsze wy?rubowany pr?dko?ci powy?ej 15 km/h, daj?ce maksymalne ilo?ci punktw, oraz minutowe wej?cia na bramki weterynaryjne.
mpmk2 mCieszy zainteresowanie Stadniny Koni Kurozw?ki rywalizacj? w rajdach a? 3 konie w MPMK zosta?y tam w?a?nie wyhodowane (z czego 2 konie pozostawa?y w?asno?ci? Kurozw?k). Zaj??y 2. i 3. miejsce w rywalizacji 4-latkw (Cerceta i Edykt), oraz 7. w 5-latkach (Wiento). Konie z tej stadniny od zawsze s?yn??y z twardo?ci i wytrzyma?o?ci. Mam nadziej?, ?e dzisiejsze kurozw?ckie wierzchowce nie zawiod? swoich przodkw i w kolejnych latach b?dziemy je ogl?da? w wy?szych klasach.
Po 2 konie reprezentowa?y hodowle Wac?awa Sajdaka (Czarymar z Gr 6. w 4-latkach, Czort z Gr 3. w 6-latkach) oraz Piotra Siuty (Muqati 4. w 4-latkach, Mahir 4. w 5-latkach).
W?rd ojcw koni rajdowych jedynie 2 ogiery mia?y wi?cej ni? jednego potomka - El Omari (Enzo Embra / Monogramm) - ojciec Cercety i Edykta (2. I 3. miejsce w rywalizacji 4-latkw), oraz Madras Kossack (Adres Mamba / Balaton) ojciec Mistrza 4-latkw Pacemakera i 4. w 5-latkach Mahira.
Ubolewam nad brakiem koni hodowli i w?asno?ci SK Janw Podlaski w tych zawodach. Szkoda, ?e Stadnina nie skorzysta?a z tak ?wietnej okazji do pokazania swojego dorobku hodowlanego w dyscyplinie, wr?cz stworzonej dla koni czystej krwi arabskiej. Licz?, ?e to si? w przysz?o?ci zmieni i ju? w kolejnym sezonie zobaczymy janowskie konie na rajdowych trasach.
Wynik konkursu koni 5-letnich wzbudzi? wiele kontrowersji i zwrci? uwag? na bardzo nieprecyzyjne zapisy Regulaminu SRK. Przepisy powinny by? jednoznaczne i jasne dla wszystkich. Zapowiada si?, ?e kolejny raz potrzebna b?dzie ich korekta, a jej kierunek b?dzie gor?cym tematem na Konferencji dyscypliny.
Ogromne gratulacje dla wszystkich, ktrzy uko?czyli zawody! ?yczymy wytrwa?o?ci i rwnie dobrych wynikw w wy?szych kategoriach konkursw w przysz?ym sezonie!
pdfL
pdfN
pdfN-O

pdfPmpmk3 m
Klasyfikcje poza MPMK

pdfL
pdfN
pdfP
Wpisany przez Iza Dra?ba    niedziela, 08 października 2017
 

Sponsorzy

amplus