Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

zamekkkliczkow mMamy ogromny zaszczyt i przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa do udzia?u w zawodach w sportowych rajdach konnych organizowanych po raz pierwszy na Zamku Kliczków oraz po raz pierwszy na Dolnym ?l?sku. Trasy naszych rajdów przebiegaj? wy??cznie przez Bory Dolno?l?skie, stanowi?ce najwi?kszy i najatrakcyjniejszy pod wieloma wzgl?dami kompleks le?ny w Polsce. Gwarantujemy Pa?stwu znakomite pod?o?e piaszczyste i trawiaste z niewielkimi ró?nicami wzniesie? i mo?liwosci? tworzenia dowolnych p?tli, bez konieczno?ci przecinania asfaltowych dróg publicznych. Bory Dolno?l?skie kryj? w sobie siatk? ponad 200 km szlaków konnych i tym samym stanowi? idealne miejsce do wspó?zawodnictwa w tej pi?knej dyscyplinie. Mamy poparcie naszego Pana nadle?niczego, który jest przyja?nie nastawiony do sportów konnych.
Zapewnimy Pa?stwu niezapomnian? sceneri? z historycznym Zamkiem w tle w zamian za pomoc w zdobywaniu do?wiadczenia w roli organizatora SRK. Ju? w tym roku uda?o si? zapewni? nagrody finansowe oraz bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. Przy okazji tych zawodów odb?dzie si? wiele imprez towarzysz?cych. Jednak przede wszystkim pragniemy powróci? do "starej szko?y" i przywo?a? rajdow? atmosfer? z dawnych lat oraz zwyczaj integracji przy ognisku.
Mamy nadziej?, i? wraz z nami zapisz? Pa?stwo pierwsz? stron? w ksi?dze sportowych rajdów konnych na Dolnym ?l?sku oraz przyczyni? si? Pa?stwo do wpisania si? naszych zawodów na sta?e do kalendarza rajdowego. Chcieliby?my corocznie zwi?ksza? rang? naszej imprezy sportowej a tym samym stworzy? mo?liwo?? rozowju dyscypliny w naszym kraju i umo?liwi? Pa?stwu wspó?zawodnictwo na ?wiatowym poziomie na ojczystej ziemi. Zatem zapraszamy serdecznie, rodzinna atmosfera oraz rywalizacja fair play gwarantowane. Do mi?ego zobaczenia.

Organizatorzy
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    niedziela, 01 lipca 2018
 

Sponsorzy

amplus