Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Puchar Eddara
Po Mistrzostwach Polski w Sportowych Rajdach Konnych w Dolinie Gawora w 2016 roku , w ktrych z Eddarem zadebiutowali?my o tyle udanie , ?e nasz? pierwsz? 120 k? uko?czyli?my , mimo dolegliwo?ci trapi?cych Eddara do tego stopnia , ?e na p?metku mia? z?e parametry jak na czekaj?ce nas jeszcze 60 kilometrw / prawd? mwi?c , nie mia?em nadziei , ?e uko?czymy konkurs / , postanowili?my z Eddarem wymy?li? sposb wyr?nienia , uhonorowania osb zwi?zanych z rajdami d?ugodystansowymi za , nie tylko ich wk?ad w funkcjonowanie naszej ukochanej dyscypliny , ale przede wszystkim za dzia?ania dodaj?ce rajdom barwy , tworz?ce atmosfer? ?yczliwo?ci ,pomocy i go?cinno?ci . Dlaczego pomys? taki przyszed? nam do g?w po tych mistrzostwach ? W?a?nie dlatego , ?e zarwno Pan Marek Tul jak i wszystkie osoby zanga?owane w organizacj? tych mistrzostwa tak? atmosfer? stworzyli, a kolejne mistrzostwa w Dolinie Gawora w 2017 roku by?y w tym zakresie kontynuacj? sposobu dzia?ania z roku poprzedniego .
Wyja?ni? powinni?my dlaczego Puchar Eddara , wszak Eddar w swojej karierze sportowej nie odnis? spektakularnych sukcesw / ale to z przyczyn le??cych po stronie w???ciciela i je?d?ca /?To prawda , ale jest bardzo dzielnym koniem , czego dowid? w?a?nie w 2016 roku na mistrzostwach, a poza tym przecie? w tej dyscyplinie to ko? jest najwa?niejszym zawodnikiem, cho? bez je?d?ca sam nic nie zdzia?a . Zreszt? jak by to brzmia?o Puchar Andrzeja Saneckiego ?
puchar eddara mUznali?my , ?e Puchar Eddara powinien mie? nie tylko symboliczne znaczenie , ale cho?by skromne praktyczne zastosowanie. Dlatego te? ,po d?ugich poszukiwaniach , wybrali?my ?adny szklany buk?aczek w plecionce , ktry , dla zwi?kszenia praktycznych walorw Pucharu , nape?nili?my domow? nalewk? z owocw pigwowca japo?skiego. Ze wzgl?du w?a?nie na zawarto?? Puchar mo?e by? wzi?? on na siebie ca?y trud dostarczenia nawozu pod krzaki pigwowca.
Oto Puchar Eddara w ca?ej okazalo?ci jeszcze z zawarto?ci? . Wy?ej Puchar w?rd innych trofew Agnieszki Gutowskiej. Widok ten sprawi? nam wielk? przyjemno??.
Przyznany tylko osobom pe?noletnim,gdy? nie chcia?bym, by Eddar sko?czy? w wiezieniu za rozpijanie ma?oletnich. Udzia? Eddara w wytworzeniu zawarto?ci pucharw by? bardzo znacz?cy , gdy? to on zapewni? ca?? dostaw? obornika pod krzewy pigwowca japo?skiego.
Puchary przyznane za rok 2016 opatrzyli?my stosownymi tabliczkami . Ca?emu, jak to si? teraz zwyk?o nazywa? , projektowi patronuje Kapitu?a Pucharu Eddara w sk?adzie Eddar i ni?ej podpisany. Za rok 2016 przyznali?my pi?? Pucharw Eddara ni?ej wymienionym w porz?dku
alfabetycznym osobom . W tym przypadku porz?dek alfabetyczny jest wed?ug imion , bo w j?zyku polskim najpierw podajemy imi? , a po nim nazwisko . W j?zyku urz?dowym jest oczywi?cie odwrotnie . Oto zdobywcy Pucharu Eddara za rok 2016 :
1/ Agnieszka Gutowska Wo?niak - zawodniczka i s?dzia rajdowy ,
2/ Bogus?aw Fijas - Wjt Gminy Ostrda ,
3/ Jacek Murawski m?? swojej ?ony Mistrzyni Polski i serwisant na miar? takich mistrzostw,
4/ Marek Tul organizator Mistrzostw Polski w Sportowych Rajdach Konnych,
5/ Pawe? Kleszcz - znany wszystkim dobrze i to od najlepszej strony .
Agnieszce Gutowskiej przyznali?my Puchar za niemo?liw? do przecenienia pomoc przy organizacji zawodw w Rusi Ma?ej w 2016 roku , dzi?ki czemu zawody te si? odby?y , a przy tym Agnieszka mia?a tak?e swj udzia? w zapewnieniu atrakcyjnej oprawy zawodw . Doda? trzeba,?e Agnieszka po
mog?a wydatnie tak?e w organizacji zawodw w Rusi Ma?ej w 2017 roku . Drug? okoliczno?ci? maj?c? wp?yw na przyznanie Agnieszce Pucharu by?o Jej matkowanie zawodnikom na zawodach , na ktrych by?a s?dzi? . Tu podkre?li? z Eddarem musimy , ?e na wszystkich zawodach , na ktrych byli?my spotykali?my si? wy??cznie z ?yczliwo?ci? i gotowo?ci? pomocy , a nawet pomoc? , ze strony s?dziw i cz?onkw komisji weterynajnych . Ch?tnie wyr?niliby?my wszystkich , ale plony pigwowca japo?skiego s? ograniczone , za? koszt drugiego istotnego sk?adnika nalewki zbyt wysoki . Wracaj?c jednak do Agnieszki Gutowskiej ,jej matkowanie, jak ocenili?my, cechowa?a wyj?tkowa troskliwo?? i ciep?o .
Pan Bogus?aw Fijas ,Wjt Gminy Ostrda , zasponsorowa? nasze zawody w 2016 roku zapewniaj?c catering dla zawodnikw i go?ci / czyli dla wszystkich / , Ochotnicz? Stra? Po?arn? do zabezpieczenia przej?? koni przez drog? publiczn? , druk map, zaprosze? i plakatw . Zaprosi? tak?e na zawody Marsza?ka Wojewdztwa Warmi?sko Mazurskiego Pana Gustawa Brzezina , dla ktrego by?o to pierwsze spotkanie z nasz? dyscyplin? . Nie ukrywa? on uznania dla zawodnikw , szczeglnie dla pokonuj?cych dystans 80 kilometrw i jeszcze biegaj?cych z koniem na bramce weterynaryjnej .
Nie za to jednak , a w?a?ciwiej b?dzie powiedzie? , ze nie tylko za to , ?e da? pieni?dze, ale za to jak da? te pieni?dze , przyznali?my Panu Bogus?awowi Fijasowi Puchar Eddara . Ot? staraj?c si? w gminie o dofinansowanie zawodw w 2016 roku jako pierwsz? us?ysza?em odpowied? , ?e z tej puli wjt pieni?dzy na tak? imprez? nie da. Zaraz jednak us?ysza?em pocieszenie , ?e pieni?dze b?d? z Innej puli. Wszystkie rozmowy dotycz?ce dofinansowania zawodw i ich organizacji trwa?y w sumie mo?e 30 / trzydzie?ci / minut . Wszystkim organizatorom zawodw ?yczymy tak konkretnego i dzia?aj?cego z takim rozmachem, jak Wjt Bogus?aw Fijas , partnera. Podkre?li? musimy , ?e w bie??cym roku te? mogli?my liczy? na pomoc Pana Boguslawa Fijasa , ale zawody w Rusi odwolali?my z przyczyn le?acych wy??cznie po naszej stronie .
Jacek Murawski w 2016 roku by? wsp?twrc? sukcesu Agaty b?d?c jej serwisantem na miar? pierwszego miejsca Agaty na podium . Maj?c tak odpowiedzialne zadanie znalaz? i czas i ochot? , byjeszcze nam , to znaczy Eddarowi i mnie , pomc na serwisach , a po uko?czeniu przeze mnie dystansu zaj?? si? Eddarem, bo ja ledwie chodzi?em.
Pan Marek Tul zas?u?y? na Puchar Eddara nie sam? organizacj? Mistrzostw Polski ,a przecie? ju? to jest godne najwy?szego uznania , ale w?asnie wspomnian? wcze?niej atmosfer? zawodw cechujac? si? ?yczliwo?ci? dla uczestnikw, pomoc? we wszystkich , nawet drobnych sprawach
i trosk? o zawodnikw na trasie , czego z Eddarem do?wiadczyli?my . Nadto Pan Marek Tul jako organizator zapewni? na trasie na wszystkich punktach serwisowych wod? do pojenia i ch?odzenia koni. To by?o wspania?e rozwiazanie . Nie musimy t?umaczy? jak to u?atwia?o prac? serwisantom.
Pawe? Kleszcz powinien dosta? ka?dy puchar za ca?okszta?t dzia?alno?ci w naszej dyscyplinie ale, jak wiemy , nagrody za ca?okszta?t wr?cza si? gdy, laureatowi pora umiera? , a tego Paw?owi nie ?yczymy przecie?. Pawe? otrzyma? zatem Puchar Eddara za 2016 rok za niezwykle sprawne prowadzenie naszych rajdowych urz?dowo oficjalnych spotka? ze wszystkimi g?osowaniami i wyborami w?acznie . Jest to rzadka i cenna umiej?tno?? warta nagrody . Nie tylko jednak za to. Ot? na wspomnianych ju? Mistrzostwach Polski w 2016 roku wiedziony trosk? o mnie i nie zwa?aj?c na obecno?? mojej ?ony usi?owa? wepchn?? mnie w ramiona uroczej ratowniczki medycznej, przed czym musia?em, cho? by dla pozoru si? broni? .
Puchary Eddara za rok 2016 wr?czyli?my na zawodach w Rusi Ma?ej oraz na Mistrzostwach Polski w Dolinie Gawora.
Mi?o nam poinformowa?, ?e mamy ju? kandydatw do Pucharu Eddara za rok 2017 i czekamy na w?a?ciw? okazj? do ich wr?czenia . Puchary za rok 2017 b?d? w innej formie mamy nadziej? , ?e w atrakcyjniejszej ni? wcze?niejsze , ale zapewniam zdobywcw , ?e ich zawarto?? na pewno
nie b?dzie gorsza ni? w 2017 roku .
Eddar , Andrzej Sanecki
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    piątek, 13 lipca 2018
 

Sponsorzy

amplus