Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Wra?enia z Szar?atu
Wra?enia z Szar?atu PDF Drukuj Email
Wywodz?cy si? z ciep?ych regionw obu Ameryk amarantu inaczej szar?at , trafi? w dolin? Narwi zapewne w czasach, gdy rzeka ta wraz z Wis?? stanowi?y ucz?szczany szlak ?eglowny, ktrym w d? rzek sp?awiano do Gda?ska p?ody rolne i le?ne, a w gr? towary zakupione w Gda?sku .
Amarantus szar?at nie tylko zadomowi? si? w dolinie Narwi , ale da? te? nazw? niewielkiej wsi nad t? rzek? po?o?onej. We wsi tej ma??onkowie Agnieszka i Micha? Rybaczykowie z du?? determinacj? , pokonuj?c liczne trudno?ci , tworz? o?rodek je?dziecki Klubu Viritim i organizuj?c od 2016 roku zawody w Sportowych Rajdach Konnych .
Planowa?em wybra? si? na ju? na pierwsze zawody w Szar?acie, ale co? stan??o na przeszkodzie w realizacji tego planu . Tak?e w 2017 roku, mimo ch?ci, nie uda?o mi si? do Szar?atu pojecha? .
W tym roku postanowi?em wi?c wreszcie odwiedzi? Szar?at, bo Gospodarze poznani na innych zawodach mili , a dolina Narwi znana jest z urody. Nie maj?c za? rajdowego konia do zagrania wzi??em zupe?nie nie rajdow? pi?cioletni? Liszn? na konkurs klasy L w ramach pracy z m?odym koniem i uczeniem go ?wiata .
Dolina Narwi nie zawiod?a. Trasy okaza?y si? ?adne widokowo , przyjemne do jazdy dla je?d?cw i koni , a pod?o?e, poza krtkim odcinkiem asfaltu , bardzo przyjazne , a przy tym wiele odcinkw umo?liwia szybko jazd? . Pole serwisowe rozleg?e, trawiaste , z zacienionymi miejscami z dobrym widokiem na ostatni obserwowany odcinek tras . Oznakowanie tras bardzo dobre .
Zaplecze zawodw na razie skromne z wyra?nym podkre?leniem na razie ,gdy? gdy? gotowy ju? jest budynek maj?cy by? zapleczem klubu a tak?e zawodw w przypadku ich organizowania. Niestety znane wszystkim inwestorom trudno?ci ze zgraniem terminw w?asnych z terminami proponowanymi przez wykonawcw wszelakich specjalno?ci sprawi?y , ?e Gospodarzom zaplecza tego na tegoroczne zawody nie uda?o si? uruchomi? . Pozostaje nam ?ywi? nadziej? , ?e Agnieszka i Micha? Rybaczykowie nie tylko pokonaj? wszystkie trudno?ci zwi?zane z budow? , ale i nie zniech?c? ich k?opoty zwi?zane z organizacj? zawodw w Sportowych Rajdach Konnych i b?dziemy mogli spotka? si? w Szar?acie za rok .
Blasku zawodom doda?y przemi?e panie z Ko?a Gospody? Wiejskich Dziewczyny jak Maliny z Brze?na, ktre uwija?y si? dos?ownie w ukropie, bo przecie? temperatura powietrza przekracza?a 30 stopni , serwuj?c uczestnikom zawodw i publiczno?ci domowe kluchy z farszem z kapusty i grzybw, kartoflak, ruskie pierogi, placki ziemniaczane, kompot, lemoniad?, podpiwek i sernik po cenach znacznie poni?ej rynkowych.
Trzeba wspomnie? , ?e w trakcie zawodw przeprowadzono teoretyczny i praktyczny egzamin na br?zow? rajdow? odznak? je?dzieck? , a zawodnicy z Mazowsza walczyli o Mistrzostwo Mazowsza w Sportowych Rajdach Konnych .
Na zako?czenie by?y oczywi?cie flots dla koni , a dla zwyci?zcw puchary i atrakcyjne nagrody rzeczowe .

Andrzej Sanecki
Wpisany przez Andrzej Sanecki    wtorek, 14 sierpnia 2018
 

Sponsorzy

amplus