Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Co si? sta?o z nasz? Komisj? ?
Co si? sta?o z nasz? Komisj? ? PDF Drukuj Email
Przyznam, ?e rzadko zagl?dam na stron? PZJ, gdy? zbyt wielu informacji interesuj?cych rajdowcw na niej nie ma. Tym razem by?o inaczej. Z zaskoczeniem przeczyta?em notk? o odwo?aniu Komisji SRK. Si?gn??em do tekstu uchwa?y ciekaw jej uzasadnienia i przyczyn odwo?ania. Ciekawo?ci nie zaspokoi?em, bo to co przeczyta?em mo?na nazwa? uzasadnieniem tylko wtedy, gdy s?owoto opatrzy si? cudzys?owem. Lakoniczno??, oglnikowo?? i nierzetelno?? uzasadnienia uchwa?y wzmog?y tylko moje zainteresowanie. Co si? bowiem kryje pod okre?leniem trudna sytuacja w konkurencji SRK ?. Przecie? odk?d pami?tam, a obejmuje to okres ponad 15 lat, sytuacja w naszej konkurencji jest trudna, ale z przyczyn nie zawinionych przez kolejne komisje. Wszak we wspomnianym okresie nie opracowano wieloletniego programu rozwoju SRK, a bez takiego programu konsekwentnie realizowanego rajdy w Polsce pozostan? konkurencj? niszow?. I to w kraju znanym z hodowli koni arabskich.
Kolejny zarzut pod adresem komisji to niemo?no?? osi?gni?cia konsensusu pomi?dzy zawodnikami. Wniosek z tego taki, ?e jak zawodnicy (ilu, ktrzy ?) si? k?c? to komisja winna, bo zawodnikw nie mo?na odwo?a?.
Tak?e brak konsensusu w relacji ?rodowisko Komisja obci??a t? ostatni?. Czy jednak dotyczy to ca?ego ?rodowiska, czy te? cz??ci, je?li tak to jakiej, a przede wszystkim w jakich sprawach brak owego konsensusu. Czy brak konsensusu mi?dzy zawodnikami a Zarz?dem PZJ te? b?dzie mia? taki skutek jak w przypadku Komisji SRK ? Wi?cej pyta? ni? informacji !
Jedyna konkretna i zrozumia?a przyczyna odwo?ania komisji podana w omawianej uchwale Zarz?du PZJ to brak w kalendarzu Mistrzostw Polski, ale i to jest ba?amuctwo.
Oczywi?cie ka?dy, a jak ka?dy to i cz?onkowie Zarz?du PZJ, wie, ?e Komisja nie organizuje Mistrzostw Polski. Nie ma bowiem jakichkolwiek narz?dzi formalnych i finansowych. Jak nie znajdzie si? amator gotw zaryzykowa? 50 000 z?otych na koszty MP, to ?adna Komisja nic w tym zakresie nie wskra. Poza tym organizacja Mistrzostw Polski to zadanie PZJ, a nie Komisji. Dlaczego za? omawiane uzasadnienie uchwa?y jest, delikatnie mwi?c, ba?amutne? Ot? jeszcze w grudniu ubieg?ego roku Pan Marek Tul zg?osi? gotowo?? zorganizowania MP po raz czwarty u siebie w Dolinie Gawora. Niestety wkrtce zrezygnowa? z tego. Czy zawini?a odwo?ana Komisja? Nie! Pan Marek Tul jako przyczyny rezygnacji jednym tchem wymienia brak konstruktywnego wsp?dzia?ania ze strony Zarz?du PZJ, brak w tym zarz?dzie osb kompetentnych do ustale? dotycz?cych Mistrzostw, brak odpowiedzi ze strony zarz?du na korespondencj? elektroniczn?, a na koniec traktowanie naszej konkurencji gorzej ni? pi?te ko?o u wozu.
Po rezygnacji Pana Marka Tula pojawi?a si? inicjatywa zorganizowania MP w Koczku. Szybko upad?a z przyczyn podobnych do wymienionych wy?ej. Te? Komisj? za to wini?? Zatelefonowa?em wi?c do kilku znajomych, by si? dowiedzie? o co naprawd? posz?o.
Nikt nic nie wiedzia? i wszyscy byli tak samo zaskoczeni uchwa??. Zwrci?em si? wi?c wszystkich, by?ych ju?, cz?onkw Komisji. Okaza?o si?, ?e rwnie? oni zostali zaskoczeni odwo?aniem Komisji SRK. O tre?ci uchwa?y Zarz?du PZJ, powiedzieli ?e to ?adne uzasadnienie. Nie przedstawiono Komisji jakichkolwiek zarzutw, a wobec tego nie by?o czego wyja?nia?, a z uzasadnieniem uchwa?y nikt z by?ych cz?onkw si? nie zgodzi?. W tej sytuacji zwrci?em si? do jednego z cz?onkw Zarz?du PZJ z pro?b?
o odpowied? na nast?puj?ce pytania:

1/ co si? kryje pod sformu?owaniem "trudna sytuacja w konkurencji"?
2/ czy Komisja SRK jest organizatorem Mistrzostw Polski?
3/ w jakich sprawach nie osi?gni?to konsensusu mi?dzy zawodnikami i komisj??
4/ o jakie relacje /konkretnie/ ?rodowisko-komisja chodzi?
5/ czy Zarz?d PZJ przed odwo?aniem komisji zapozna? jej cz?onkw z zarzutami, a jesli tak, to jakie
to by?y zarzuty i czy cz?onkowie komisji mieli mo?liwo?? do tych zarzutw si? ustosunkowa??
6/ czy Zarz?d PZJ przed odwo?aniem komisji przeprowadzi? z udzia?em jej cz?onkw jakiekolwiek
post?powanie wyja?niaj?ce, a je?li tak, to na czym to post?powanie polega?o?
B?d? zobowi?zany za mo?liwie szybk? odpowied?. Uprzejmie przy tym informuj?, ?e jestem ju? po rozmowach z prawie wszystkimi cz?onkami odwo?anej komisji.

Niemal niezw?ocznie otrzyma?em odpowied? od Pana Oskara Szrajera, ktr?

przytaczam w ca?o?ci:
1. W 2018 roku do Zarz?du PZJ wp?yn??o kilkana?cie e-maili od r?nych osb ze ?rodowiska rajdowego sygnalizuj?cych brak odpowiednich dzia?a? ze strony Komisji SRK. Komisji nie uda?o si? niestety doprowadzi? do pojednania i zespolenia ?rodowiska rajdowego. Sytuacja ta mog?a zosta? nazwana w komunikacie jako: "trudna sytuacja w konkurencji". W ?adnej innej konkurencji je?dzieckiej sytuacje tego typu nie maj? miejsca.
2. Komisja SRK oczywi?cie nie jest organizatorem Mistrzostw Polski. Natomiast to do Komisji nale?y zaplanowanie kalendarza imprez z Mistrzostwami Polski na czele i zwi?zane z tym uzgodnienia z potencjalnymi organizatorami. Na dzie? dzisiejszy w kalendarzu imprez na 2019 rok mamy tylko jedn? imprez? - zawody w Bia?ce.
3. Mi?dzy innymi nie osi?gni?to konsensusu w sprawie kwalifikowania zawodnikw na zawody sponsorowane.
4. Niezwyk?a aktywno?? komisji i prba uniemo?liwienia startu w zawodach w Dubaju naszej najlepszej juniorce i kadrowiczce Martynie Kami?skiej bez w?tpienia ?wiadczy o niew?a?ciwych relacjach komisji ze ?rodowiskiem i zosta?a jednoznacznie negatywnie oceniona przez Zarz?d.
5. -6. Przed odwo?aniem komisji mia?o miejsce, o czym zapewne Pan wie, spotkanie w Ciosnach, ktrego celem by?o wyja?nienie s?uszno?ci zarzutw, ktre komisji postawi?a jedna z zawodniczek, a ktre dotyczy?y nieprawid?owo?ci przy utworzonych listach rankingowych zawodnikw typowanych do startu w zawodach sponsorowanych, polegaj?cych na niezgodno?ci list z ZASADAMI WY?ANIANIA ZAWODNIKW DYSCYPLINY SRK DO STARTW W ZAWODACH SPONSOROWANYCH. - dokumentem Komisji SRK. Niestety analiza dokumentw i wyja?nienia cz?onkw Komisji SRK potwierdzi?y stawiane zarzuty. Lista rankingowa juniorw zosta?a sporz?dzona z pomini?ciem zawodnikw, ktrzy zaj?li w Mistrzostwach Polski miejsca 1, 3 i 4 i ktrzy posiadali uprawnienia do startw na dystansach 120 km CEN2*. Bez ?adnej podstawy prawnej list? utworzono wy??cznie z zawodnikw posiadaj?cych uprawnienia do startw w zawodach CEN3*. Doda? nale?y, ?e zawodnicy otrzymuj? zaproszenia na sponsorowane zawody dwugwiazdkowe. Rwnie? niezgodnie z ZASADAMI Komisja utworzy?a ranking seniorw. Tutaj z kolei wzi?to, nie wiadomo na jakiej podstawie, pod uwag? Mistrzostwa ?wiata M?odych Koni i dodatkowo zastosowano niewynikaj?cy z ?adnych dokumentw komisji przelicznik. Obie listy zosta?y utworzone niezgodnie z dokumentem komisji, ktre te sprawy reguluje. Brak transparentno?ci i nieprzestrzeganie w?asnych regulaminw s? niestety powa?nymi zarzutami.
O spotkaniu w Ciosnach wcze?niej nie wiedzia?em. Po przeczytaniu odpowiedzi na moje pytania wiele m?drzejszy nie by?em, gdy? autor operuje oglnikami nieczytelnymi dla osb nie znaj?cych szczeg?owo zagadnienia. Jaka zawodniczka jakie postawi?a zarzuty, jakie niezgodno?ci i z ktrymi konkretnie zasadami.
To jest ten rodzaj wyja?nie?, ktre niczego nie wyja?niaj?. Tak te? to ocenili cz?onkowie odwo?anej komisji okre?laj?c t? odpowied? jako bzdury i k?amstwa, wymijaj?c? i nie wyja?niaj?c? przyczyn odwo?ania komisji. W obszernych pisemnych wypowiedziach, ktre tu nie sposb cytowa? w ca?o?ci, zakwestionowali wszystkie twierdzenia zawarte w odpowiedzi Pana Oskara Szrajera, ??cznie z porwnaniem sytuacji w SKR z innymi konkurencjami je?dzieckimi. Podnie?li fataln? wsp?prac? z biurem PZJ, zmarnowanie czasu na prac? w komisji z uwagi na narzucany przez Zarz?d PZJ sposb wsp?pracy, przekonanie, ?e na spotkaniu w Ciosnach wyja?niono wszystkie zarzuty z korzy?ci? dla komisji. Pad?a te? opinia, ?e ju? na listopadowej konferencji wida? by?o niech?? P.O.Szrajera do komisji i ?e jest on zmanipulowany. Co? chyba by?o na rzeczy skoro ju? latem 2018 roku, a wi?c przed wszelkimi kwalifikacjami na zawody sponsorowane, poszukiwano kogo? na miejsce Tomasza Tury proponuj?c innym osobom obj?cie funkcji mened?era SRK. Wracaj?c za? do relacji cz?onkw by?ej komisji to powtarza si? w nich nazwisko najbardziej utytu?owanej zawodniczki SRK Pani Beaty Szlezinger jako przejawiaj?cej niezwyk?? aktywno?? w zakresie pisania wszelkiego rodzaju skarg na komisj? kierowanych do Zarz?du PZJ. Na zarzut nieprzestrzegania przepisw i zasad (ktrych ?) wskazano bezpodstawne zablokowanie wyjazdu Beaty Dzikowskiej na zawody przez samego O. Szrajera.
Chcia?em tylko dowiedzie? si? dlaczego odwo?ano nasz? komisj?. Zarwno uzasadnienie uchwa?y Zarz?du PZJ jak i odpowied? Pana Oskara Szrajera na moje pytania nie grzesz? rzetelno?ci?. Nie by?o moim zamiarem dochodzenie kto ma racj?, bo nie czuj? si? do tego powo?any. Mam natomiast prawo, jako zawodnik od lat ?wiadcz?cy na rzecz PZJ, oczekiwa?, ?e stosowanie sankcji przez statutowe organy zwi?zku, a odwo?anie komisji jest sankcj?, poprzedzone zostanie post?powaniem wyja?niaj?cym o pewnym stopniu sformalizowania wymagaj?cym najpierw skonkretyzowania zarzutw, umo?liwienia obwinionym ustosunkowania si? do nich, a zako?czonym merytoryczn? i krytyczn? analiz? poprzedzaj?c? zastosowanie sankcji. Tak to powinno si? po prostu robi?. Argumenty, ktre przekaza?y mi obie strony sporu powinny by? wyartyku?owane w?a?nie w takim post?powaniu, a nie na skutek ciekawo?ci szeregowego zawodnika naszej ukochanej konkurencji (jak zwyk? mawia? niezapomniany Jurek Maliszewski).
Bilans niestety nie wychodzi nawet na zero i to nie dlatego, ?e tu? przed rozpocz?ciem sezonu nie mamy komisji. Przede wszystkim nie ma terminu Mistrzostw Polski, ale to ju? jest z ca?a pewno?ci? dzia?ka zarz?du PZJ.
Andrzej Sanecki.
P.S. Nieoficjalnie: MP w SRK maj? si? odby? pod koniec sierpnia w Zamku Kliczkw.
Wpisany przez Andrzej Sanecki    niedziela, 24 lutego 2019
 

Sponsorzy

amplus