Maciej Kosicki i Euroland na M?JiMJ
Maciej Kosicki i Euroland na M?JiMJ Drukuj
W najbli?szy weekend w Babolnej na W?grzech odb?d? si? Mistrzostwa ?wiata Juinorów i M?odych Je?d?ców. Polsk? reprezentowa? b?dzie jedna para: Maciej Kosicki dosiadaj?cy Euroloanda oo (1997, Ecaho - Eunona/Eukaliptus, hod. SK Micha?ów) z JKS Jasiorówka. Nasza ekipa jest ju? na miejscu, przegl?d weterynaryjny odb?dzie si? w pi?tek o godzinie 10. Start w sobot? o godzinie 7. W miar? mo?liwo??i b?dziemy si? starali na bierz?co informowa? o przebiegu konkursu.
Aktualne wyniki b?dzie te? mo?na znale?? na stronie www.endurance-timing.info.
Zach?camy do trzymania kciuków oraz ?ledzenia rywalizacji!
Wpisany przez Maciej Kacprzyk